playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

217941.jpg

วันที่ 31 มกราคม 2561 จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับหน่วยงานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบของขวัญปีใหม่ให้ชุมชนภายใต้โครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซ่อมสร้างบ้านให้ชุมชน 200 ครัวเรือน โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  นางชื่นจิตร คุปต์กาญจนากุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี และ นายธีรพงษ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมมอบของขวัญปีใหม่ ปี2561 ซ่อมสร้างบ้านให้ชุมชน 19 ตำบล 200 ครัวเรือน เพื่อพัฒนาชุมชนเข้มแข็งให้ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมพลายชุมพล โรงแรมสองพันบุรี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 

217943.jpg

จังหวัดสุพรรณบุรีขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุมพื้นที่ 110 ตำบล มีเนื้องานจากหลายประเด็น  สภาองค์กรชุมชน 114 ตำบล สวัสดิการชุมชน 69 กองทุน  การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน  10 ตำบล บ้านมั่นคง 10 ชุมชน  และการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียง ปี 60 ดำเนินการแล้ว 129 ครัวเรือน และในปี 61 มอบเป็นของขวัญจำนวน 19 ตำบล 200 ครัวเรือน งบประมาณ 3,504,144 บาท  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 5,219,199  บาท  เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนไปสู่เป้าหมายหลักคือชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  มอบนโยบายสำคัญ “ในการพัฒนาพื้นที่ต้องคำนึงถึงข้อมูลซึ่งเป็นสิ่งสำคัญและนำข้อมูลที่เป็นจริงมาใช้ในการพัฒนา จะทำให้การพัฒนาเป็นไปได้อย่างแท้จริง และภาคีเครือข่ายสามารถประสานข้อมูลมายังทีมที่ปรึกษาซึ่งมาจากภาคประชาสังคม/องค์กรชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อเป็นการรับรู้ข้อมูล และวางแผนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ร่วมกัน

จากนั้นมีการจัดทำบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีหน่วยงานทั้ง ผู้แทน กอ.รมน.จังหวัดฯ ผู้แทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ ผู้แทนพัฒนาการจังหวัดฯ ผู้แทนสำนักงานจังหวัดฯ และหน่วยงานภาคี ร่วมเป็นสักขีพยานในการรับงบประมาณสนับสนุน

นายธนพล เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค(ปฏิบัติการพื้นที่) สร้างความเข้าใจเป้าหมาย แนวทางการพัฒนาความเข้มแข็งทั้งระดับตำบลและจังหวัด  กล่าวถึง การดำเนินกิจกรรมการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาของชุมชน  หัวใจสำคัญคือการใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกกลางในการขับเคลื่อนโดยเชื่อมโยงเครือข่าย  ท้องถิ่นและภาคีพัฒนาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  วางแผนและปฏิบัติการร่วมกันอย่างเป็นระบบ  เพื่อสร้างพลังการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายธีรพงษ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก  เติมเต็มแนวทางการหนุนเสริมและพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน บทบาทสำคัญของสถาบันฯ ที่สำคัญคือการหนุนเสริมและผลักดันให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งสามารถจัดการตนเองได้

217944.jpg

มานพ สิงห์ดวง  นักสื่อสารจัดการความรู้ชุมชน : รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter