playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก
rayong1_resize.JPG


ระยอง/ พล.อ.อนันตพร  รมว.พม. มอบ‘บ้านพอเพียงชนบท’ นำร่อง 1 ครัวเรือนจากทั้งหมด 339 ครัวเรือน  ส่วนที่เหลือจะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในปีนี้  งบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 18,000   บาท รวมใช้งบทั้งหมด  5 ล้านบาทเศษ  เป้าหมายเพื่อสนับสนุนให้ชุมชนช่วยกันซ่อมแซมบ้านเรือนที่มีรายได้น้อย สภาพบ้านทรุดโทรมให้มีบ้านเรือนที่มั่นคงแข็งแรง  เหมาะสมกับการอยู่อาศัย  โดยจะดำเนินการทั่วประเทศในปีนี้รวม  15,000 ครัวเรือน 

  ตามที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  ได้จัดทำโครงการ  ‘บ้านพอเพียงชนบท’  มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ครัวเรือนที่มีรายได้น้อย  สภาพที่อยู่อาศัยทรุดโทรม  ในพื้นที่ชนบททั่วประเทศ   เริ่มโครงการในปีงบประมาณ 2560  เป็นต้นมา  โดยในปีนี้มีเป้าหมายดำเนินการทั่วประเทศจำนวน  15,000 ครัวเรือน  หรือภาคละ 3,000  ครัวเรือน  งบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท

ล่าสุดวันนี้ (5 กุมภาพันธ์) เวลา  14.30  น.  พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และคณะ พร้อมด้วยนายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผอ.พอช. ได้เดินทางมาที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลปากน้ำประแส  อ.แกลง  จ.ระยอง  เพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำประแส  และเป็นประธานมอบบ้านพอเพียงชนบทที่ซ่อมแซมเสร็จแล้วจำนวน 1 หลังให้แก่นางสาวรุจิรา บุญนิมิต บ้านเลขที่ 3 หมู่ 7 ตำบลปากน้ำประแส ซึ่งเป็นผู้ที่มีรายได้น้อย และมีโรคประจำตัว  มีอาชีพรับจ้างเลี้ยงเด็ก  อยู่กับลูกสาว 1 คน  ส่วนสามีเสียชีวิตไปแล้วหลายปี   สภาพบ้านไม้เก่าทรุดโทรมและไม่มั่นคงแข็งแรง  โดยชาวชุมชนช่วยกันลงแรงซ่อมบ้านบริเวณห้องด้านหน้าและเทพื้นปูนซีเมนต์ให้มีสภาพดีขึ้น 

นอกจากนี้ รมว.พม.ยังได้มอบงบประมาณเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดระยอง  รวมงบประมาณ  963,000 บาท  เพื่อให้ขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดระยองรวม  76  ตำบลนำไปทำโครงการต่างๆ  เช่น  การส่งเสริมพื้นที่รูปธรรมเศรษฐกิจฐานราก  การแปรรูปผลผลิต   การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  การท่องเที่ยวชุมชน

 

rayong2_resize.JPG

พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์     รมว.พม. กล่าวว่า  ในช่วงปีใหม่ที่ผ่าน  รัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ได้มอบหมายให้แต่ละกระทรวงจัดหาของขวัญให้แก่ประชาชน  ซึ่งในส่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ได้จัดหาของขวัญให้แก่ประชาชนหลายอย่าง  รวมทั้งการซ่อมแซมบ้าน  และมอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชนที่มีรายได้น้อยด้วย  รวมทั้งหมด 2,561  ครัวเรือนทั่วประเทศ  ซึ่งกระทรวง พม.และ พอช.ได้มอบบ้านพอเพียงให้แก่ประชาชนเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 “โครงการบ้านพอเพียงชนบทนอกจากจะมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนแล้ว  ในปี 2561 นี้  กระทรวง พม.  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ จะดำเนินการทั่วประเทศอีก  15,000 ครัวเรือน  ซึ่งจังหวัดระยองได้มอบบ้านพอเพียงเพื่อนำร่องจำนวน 1  หลัง  ส่วนที่เหลืออีก 300 กว่าครัวเรือนก็จะทยอยซ่อมแซมต่อไป  โดยโครงการนี้ จะสนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยในชนบท  ที่มีบ้านเรือนทรุดโทรม  ผุพัง  ได้ปรับปรุงบ้านเรือนให้มีสภาพมั่นคง  แข็งแรง  เหมาะสมกับการอยู่อาศัย  และยังเป็นการช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมด้วย  โดยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  ให้ความสำคัญกับพี่น้องประชาชนที่มีรายได้น้อยทั่วประเทศ  เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
rayong3_resize.JPG


นายสมชาติ   ภาระสุวรรณ    ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  กล่าวว่า  โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นหนึ่งในแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เป็นแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยชนบท  จำนวน 352,000 ครัวเรือน  โดยกลุ่มเป้าหมาย  คือ  ประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและที่ดิน  เช่น  บ้านที่ก่อสร้างมานานแล้ว  มีสภาพชำรุดทรุดโทรม  ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม

          “พอช.ไม่ได้เข้ามาซ่อมแซมบ้านให้ชาวบ้าน   แต่จะเน้นสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหา โดยเชื่อมโยงเครือข่าย กลุ่มองค์กรชุมชนในตำบล ที่มีฐานทุนงานพัฒนาด้านต่างๆ เช่น สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายที่ดินชนบท กองทุนสวัสดิการชุมชน องค์กรการเงินชุมชน เป็นต้น รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่  เพื่อจัดการแก้ปัญหาร่วมกันในการสร้างหรือซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของผู้เดือดร้อนในพื้นที่  ทำให้คนในตำบลมีความตื่นตัวในการร่วมกันดำเนินงานในทุกขั้นตอนของการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย  ตั้งแต่การสำรวจข้อมูล  การกลั่นกรองข้อมูล  การคัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อน  การรวมกลุ่มผู้เดือดร้อน  และจัดซื้อวัสดุและก่อสร้างบ้านร่วมกัน  ทำให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างรวดเร็ว”  นายสมชาติกล่าวถึงบทบาทของ พอช.และการทำงานร่วมกันของหลายฝ่ายในโครงการบ้านพอเพียงชนบท

          โครงการบ้านพอเพียงชนบทจังหวัดระยอง ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซ่อมแซมบ้านในปี 2560 ไปแล้วจำนวน 38 หลังคาเรือน (ตำบลกระแสบน  อ.แกลง)   ใช้งบประมาณ 684,000 บาท   ส่วนปี 2561 นี้  พอช.อนุมัติโครงการแล้ว  จำนวน 7 ตำบล   รวม  339 ครัวเรือน  งบประมาณรวม  5,180,000 บาท

 

rayong4_resize.JPG


โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ของสถาบันฯ   โดยมีเป้าหมายทั้งในเมืองและชนบททั่วประเทศ  จำนวน  1,053,702  ครัวเรือน   แยกเป็น  1.ชุมชนแออัดและผู้มีรายได้น้อยในเมือง  จำนวน  701,702 ครัวเรือน (บ้านมั่นคง, บ้านริมคลอง, คนไร้บ้าน) 2.ผู้มีรายได้น้อยในชนบท  ภายใต้โครงการ ‘บ้านพอเพียงชนบท’  จำนวน  352,000  ครัวเรือน

โดยในปี 2560  ที่ผ่านมา  โครงการบ้านพอเพียงชนบทดำเนินการซ่อมแซมไปแล้วจำนวน  10,369  ครัวเรือน   ในปี 2561 มีเป้าหมายดำเนินการอีก 15,000  ครัวเรือน  (จำนวน 5 ภาค  ภาคละ 3,000  ครัวเรือน)   โดย พอช.จะสนับสนุนงบประมาณไปยังกลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบล  เพื่อใช้ชุมชนร่วมกันบริหารและจัดการ  ใช้งบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ  18,000 บาท 

ผอ.พอช. กล่าวด้วยว่า  การดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทที่ผ่านมา  ส่วนใหญ่ชุมชนท้องถิ่นจะใช้องค์กรที่มีอยู่แล้วในตำบลเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน  เช่น  ใช้สภาองค์กรชุมชนตำบลมาดำเนินโครงการ  หรือแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา  มีการกำหนดกฎระเบียบเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความเดือดร้อนหรือสมควรได้รับการช่วยเหลือก่อน  บางตำบลมีข้อตกลงให้ผู้ที่ได้รับการช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านต้องสมทบเงินกลับคืนเข้ากองทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยเป็นรายเดือน  ทำให้เกิดการคืนทุนสู่กองทุนของชาวชุมชนเอง  สามารถนำเงินกองทุนไปช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนรายอื่นๆ ต่อไปได้ 

นอกจากนี้ยังนำไปสู่การเชื่อมต่อกับงานพัฒนาด้านต่างๆ ของชุมชน  เช่น  การนำเงินกองทุนไปส่งเสริมการประกอบอาชีพ  ให้สมาชิกที่เดือดร้อนกู้ยืม  การจัดสวัสดิการช่วยเหลือกันในชุมชน   รวมทั้งการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในท้องถิ่น  เช่น  อบต.  เทศบาล  ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่น  โครงการบ้านพอเพียงชนบทจึงดำเนินงานไปได้รวดเร็ว

rayong5_resize.JPG

rayong6_resize.JPG

rayong7_resize.JPG

rayong8_resize.JPG

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter