playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

onep1_resize.JPG

วันนี้ (9 กุมภาพันธ์) ระหว่างเวลา 9.00-12.00 น. ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ มีการประชุมเรื่อง “แนวทางการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ” โดยมีวิทยากรจากสำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ผส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้และคำแนะนำในการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ มีเจ้าหน้าที่จากโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง จำนวน 20 คน และนายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช.เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ออกคำสั่งที่ 9/2560เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากร เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะ (สั่งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560)ข้อ 4 ให้การดำเนินการโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยได้รับยกเว้นการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งอย่างน้อยต้องมีมาตรการเคลื่อนย้ายชุมชนและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ และให้ถือว่ามาตรการดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับมาตรการที่บัญญัติไว้ในมาตรา 50 วรรคสอง แห่ง พ.ร.บ.สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  

onep2_resize.JPG

โดยให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง และต้องรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวต่อหน่วยงานอนุญาตและสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปีละ 2 ครั้ง

โดยในช่วงเดือนสิงหาคม-กันยายน 2560   สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ ได้จัดทำรายงานเพื่อเสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม สำหรับการดำเนินโครงการในช่วงแรก พ.ศ.2559-2561 ในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อ จำนวนรวม 7,251 หน่วย ขนาดพื้นที่โครงการ 258 ไร่เศษ และได้มีการแก้ไขปรับปรุงมาตรการฯ จนผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

onep3_resize.JPG

นายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าวว่า การประชุมเรื่องแนวทางการจัดทำและรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อในครั้งนี้   ทำให้เจ้าหน้าที่ พอช.ที่ทำโครงการที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจเรื่องวิธีการเขียนและจัดทำรายงานที่ถูกต้องตามแนวทางของ ผส. รวมทั้งเรื่องเงื่อนไขเวลาในการจัดส่งรายงาน และผลจากการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามแนวทางของ ผส. ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองฯ ในช่วงต่อไป


onep4_resize.JPG

สำหรับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ เสนอต่อ สผ. แบ่งเป็น 4 ระยะ คือ 1.ระยะก่อนสร้าง เช่น การจัดเวทีสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง การสำรวจข้อมูลต่างๆ การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ การจดทะเบียนสหกรณ์ การออกแบบ้านและผังชุมชน ฯลฯ   2.ระยะเคลื่อนย้ายชุมชน เช่น แบ่งการก่อสร้างของแต่ละชุมชนออกเป็นเฟส สร้างบ้านพักชั่วคราวในพื้นที่ร้อยละ 40 ของแต่ละเฟส ฯลฯ  

3.ระยะก่อสร้าง เช่น การจัดทำรั้วหรือกำแพงล้อมรอบบริเวณก่อสร้าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ เศษวัสดุก่อสร้าง ฯลฯ และ 4.ระยะดำเนินการ เช่น มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน ด้านการใช้น้ำ การจัดการน้ำเสีย การจัดการขยะมูลฝอย   ระบบป้องกันอัคคีภัย ฯลฯ

onep5_resize.JPG

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter