playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ตำบลแม่สาว เดิมเป็นพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอแม่อาย และเมื่อมีการอพยพของคนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จึงทำให้หมู่บ้านขยายเพิ่มขึ้นและได้มีการแยกออกมาตั้งเป็นอีกตำบลหนึ่ง โดยใช้ชื่อลำน้ำสาวเป็นชื่อตำบล ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สาว บ้านสันมะนาว บ้านหนองเต็ง บ้านห้วยป่าซาง บ้านดง บ้านแม่ฮ่อง บ้านกาวีละ บ้านศรีดอนแก้ว บ้านสันป่าข่า บ้านเมืองหนอง บ้านปัญจะพัฒนา บ้านสัน บ้านศรีบุญเรือง บ้านเมืองพานและบ้านโป่งไฮ โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอแม่อาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย ประมาณ 8 กิโลเมตร  (เส้นทางถนนอำเภอฝาง – ท่าตอน) ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือลงมาจนถึงตอนกลางของตำบลมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงลาดชัน ส่วนบริเวณตอนใต้ของตำบลมีลักษณะ...
เมื่อเอ่ยถึงยะลา บทเพลงอับดุลเลาะห์ ของวงซูซูก็ดังแว่วมา...สุดใต้ชายแดนมาเลย์ ถิ่นนี้แดนสนธยา ปัตตานี ยะลา นรา จดอันดามัน สงขลา สตูล... หากพูดถึงจังหวัดยะลา หลายคนอาจจะรู้จักว่าเป็น 1 ใน 5 จังหวัดกลุ่มชายแดนภาคใต้ หรือจังหวัดที่ปลูกส้มโชกุนแสนอร่อย และจังหวัดที่ไม่ติดทะเลเพียงจังหวัดเดียวของภาคใต้ แต่ในอีกด้านหนึ่งจังหวัดยะลา ยังมีจุดเด่นในเรื่องการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน เพื่อการแปรรูปผลิตภัณฑ์มากมาย ทั้งกล้วยหินแปรรูป ทุเรียนทอด กาแฟโบราณ ปลาส้มคอกช้าง จนถึงไปถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน้ำยางพารา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มเสริมรายได้ ให้กับเกษตรกร ตำบลตาชี เมื่อก่อนเป็นพื้นที่รกร้างว่างเปล่า มีป่าไม้ใหญ่ปกคลุมไปทั่ว  มีภูเขาล้อมรอบ ทำเลเหมาะสมแก่การอยู่อาศัย ทั้งมีพื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก การตั้งถิ่นฐานระยะแรกจะเป็นชาวสงขลาและปัตตานี ที่ม...
ตำบลควนกรด  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอทุ่งสง มีเนื้อที่ทั้งหมด 40.492  ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเนินเล็กน้อย ลักษณะอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุกตลอดปี มี 2 ฤดู คือฤดูร้อนและฤดูฝน  มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 3,026   ครัวเรือน ประชากรที่อาศัยอยู่จริงรวม  9,863 คน เป็นชาย  5,065 คน  หญิง  4,798  คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประชากรวัยแรงงานระหว่างอายุ  18-60  ปี  ทำสวน  6,178  คน  และมีพื้นที่ทำสวนยางพารา  25,588  ไร่  มีหลายครอบครัวที่มีการจัดทำข้อมูลบัญชีรับจ่ายครัวเรือน  ได้เรียนรู้การบันทึกข้อมูล จัดทำเวทีวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย  ซึ่งจะเห็นข้อมูลในแต่ละด้านทั้งในส่วนรายจ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น  นำไปสู่การวางแผนการใช้จ่ายเงินขอ...
                                                                                                 โดย สภาองค์กรชุมชนตำบลทับสะแก   ตำบลทับสะแก อำเภอทับสะแก เป็นหนึ่งในเจ็ดตำบลรูปธรรมเศรษฐกิจและทุนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2561 เนื่องด้วยประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำสวนมะพร้าวเป็นหลัก เมื่อประสบปัญหาผลผลิตมีราคาตกต่ำทำให้ประสบปัญหาเศรษฐกิจทั้งตำบลตามไปด้วย ในปี 2559 สภาองค์กรชุมชนตำบลทับสะแก และกลุ่มองค์กรต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมกันหาทางออกเพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาด...
สุดแดนสยามบูรพา แนวกั้นเขตชายแดนกัมพูชา ทับพริก เป็นตำบลในอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 43,100 ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน 1,088 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,795 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เป็นแนวกั้นชายแดนกับประเทศกัมพูชา ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 69 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาอาชีพรับจ้าง ค้าขาย,พนักงานบริษัท ฯลฯ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 69,240 บาท บาท/คน/ปี ซึ่งจากการศึกษาประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของชุมชน “ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานบันทึก”  ชื่อตำบลทับพริกนั้น มีตำนานเล่าขานกันต่อๆ มาว่า ปี พ.ศ.2503  ช่วงนั้นมีบริษัทไม้เข้ามาสัมปทานตัดไม้ กลุ่มลูกจ้างชาวส่วยได้มาสร้าง “ทับ”  ซึ่งหมายถึงเพิงพักอาศัย  และปลูกต้นพริกไว้ที่พัก จึงเป็นที่มาของคำว่า “ทับพริ...
                                                                                  คณะทำงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการเข้าสู่ปีที่ 10 โดยเริ่มก่อตั้งกองทุนเมื่อเดือนกรกฎาคม 2551 มีสมาชิกครอบคลุมทั้ง 11 หมู่บ้าน จากสมาชิกเริ่มต้น 379 คน ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 1,737 คน มีเงินกองทุนรวม 9,357,813 บาท รูปแบบการจัดสวัสดิการเป็นการสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ทั้งในลักษณะสิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล สวัสดิการพื้นฐานตั้งแต่เกิดจนตาย จากการที่พื้นที่ตำบ...
บริบททั่วไปตำบลคลองทับจันทร์           เดิมดินแดนคลองทับจันทร์แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีต้นไม้ มงคลชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามลำน้ำ คือ “ต้นจันท์” โดยเฉพาะพื้นที่ของโรงเรียนบีกริม ปัจจุบันจน กระทั่งวันหนึ่ง ต้นไม้ ดังกล่าว ได้หักล้มขวางคลอง ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านก็เลยกล่าวขานกันจนติดปากว่า “คลองทับจันทร์” หรือ “จันทร์ทับคลอง” ซึ่งปัจจุบันคลองที่ ต้นจันท์ล้มขวางนั้น ได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว           ตำบลคลองทับจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออรัญประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 29,918 ไร่ หรือ 47.86 ตารางกิโลเมตร  จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 4,807 คน การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาช...
                                                                                                     โดย  นายวัชระ  กำพร                                                                                   ผู้ประสานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่   หากพูดถึงตำบลห้วย...