playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                   นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดราชบุรี คูบัว เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ซึ่งเล่ากันว่าเป็นชุมชนไท – ยวนที่อพยพมาจากเมืองเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเมื่อ 200 กว่าปีก่อน ทุกวันนี้แม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า 200 ปี แต่ยังคงมีชาวไท-ยวน ในตำบลคูบัวและตำบลดอนแร่ที่ยังสืบสานประเพณี ความเชื่อ และวัฒนธรรมต่างๆ ของบรรพบุรุษเอาไว้อย่างเหนียวแน่น ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดแบบคำเมือง หรือแม้แต่ภูมิปัญญาดั้งเด...
 ตำบลหนองปลาปากเดิมขึ้นอยู่กับตำบลบ้านหม้อ อำเภอศรีเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2512 ได้แยกออกมาตั้งเป็นตำบลหนองปลาปาก ปัจจุบันเป็นตำบลหนองปลาปากที่ตั้งอยู่ในอาณาเขตการปกครองของอำเภอศรีเชียงใหม่ ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 1 บ้านหนองปลาปาก หมู่ 2 บ้านโนนสวรรค์ หมู่ 3 บ้านดอนก่อ หมู่ 4 บ้านนาโพธิ์ หมู่ 5 บ้านขุมคำ หมู่ 6 บ้านไทยสามัคคี หมู่ 7 บ้านเสียว หมู่ 8 บ้านดงบัง หมู่ 9 บ้านจำปาทอง หมู่ 10 บ้านดอนก่อ ซึ่งประชากรในตำบลหนองปลาปากจะนับถือศาสนาพุทธเป็นหลัก และมีครัวเรือนทั้งหมด 2,500 ครัวเรือน มีประชาชนทั้งหมด 8,000 คน แบ่งเพศชายออกเป็น 4,100 คน แบ่งเพศหญิงออกเป็น 3,900 คน ประชากรส่วนใหญ่ เป็นชนเผ่าลาว ,ไทพวน ซึ่งมีการเล่าขานต่อกันมาว่า “คนในสมัยก่อนได้เดินทางไปค้าขายกันระหว่างไทย กับลาว การเดินทางยังไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบาย” จึงทำใ...
                                                                                     นักสื่อสารจัดการความรู้ จังหวัดสมุทรสงคราม     จากการบอกเล่าตำบลบางนกแขวกก่อตั้งชุมชนมาตั้งแต่ในสมัยก่อนรัชการที่ 4 มีการขุดคลองดำเนินสะดวกเชื่อมต่อกับแม่น้ำท่าจีน และแม่น้ำแม่กลอง เพื่อการขนถ่ายสินค้าเครื่องอุปโภคและบริโภคเข้าสู่พระนคร ดังนั้น บริเวณปากคลองบางนกแขวกจึงเป็นตลาดนัดทางเรือ ส่วนด้านในบริเวณวัดเจริญสุขารามวรวิหาร เป็นสถานที่ตั้งประตูน้ำบางนกแขวก ที่นักเดินเรือมักมาพักเพื่อรอระดับน้ำขึ้น บริเวณนี้จึงกลายเป็นตลาดประตูน้ำบา...
สภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพุทไธสง ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26  กันยายน  2556  และได้รับการรับรองสภาองค์กรชุมชนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  เมื่อวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เลขที่ตั้ง  1  ม. 1  ต.พุทไธสง  อ.พุทไธสง  จ.บุรีรัมย์  สภาพทั่วไป เนื่องจากสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลพุทไธสง  ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลพุทไธสง  ซึ่งมีทั้งชุมชนที่อยู่ในเมืองและอยู่ในพื้นที่ชนบท   อาชีพส่วนใหญ่ คือ ทำนา  รองลงมาคือ ค้าขาย   รับจ้าง   สภาพพื้นดินในเขตเทศบาลตำบลพุทไธสง  เป็นดินเหนียวปนทราย  ไม่เหมาะแก่การทำการเกษตร   แหล่งน้ำไม่มีความอุดมสมบูรณ์ในหน้าแล้ง   ชีวิตการเป็นอยู่เหมือนคนเมือง  คือต่างคนต่างอยู่เ...
ด้วยวิถีชีวิตของชาวบ้านปรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีความเป็นอยู่โดยอิงกับธรรมชาติ สายน้ำและสวนผลไม้เป็นหลัก คนในตำบลบ้านปรกจึงได้มีการประกอบอาชีพ โดยอาศัยทุนเดิมที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทางด้านสภาพแวดล้อม และการนำภูมิปัญญามาใช้ ตลอดจนการนำเอาหลักวิชาการด้านต่างๆ มาปรับใช้กับวิถีชีวิต อีกทั้งมีการก่อตั้งกลุ่มองค์กรต่างๆ ที่มีจุดมุ่งหมายคล้ายๆ กัน นั่นคือการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น ในปี 2560 สภาองค์กรชุมชนตำบลบ้านปรกได้จัดเวทีขับเคลื่อนงานพัฒนาร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่คือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรก ที่มีเป้าหมายตรงกัน คือ ช่วยกันพัฒนาตำบลบ้านปรกให้เต็มความสามารถของแต่ละคน แต่ละหน่วยงาน ต่อมาในปี 2561 ได้มีการวิเคราะห์ศักยภาพของตำบล ร่วมกันทำแผนพัฒนาตำบล ท้องถิ่น โดยใช้สภาองค์รชุมชนเป็นเวทีกลาง เพื่อนำไปสู่การแก้ไ...
โครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 โดยรัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ พ.ศ. 2557 จังหวัดมุกดาหาร แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 52 ตำบล ปัจจุบันมีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชน ตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 จำนวน 51 ตำบล และกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 46 ตำบล ในปี 2561 เครือข่ายสภาองค์กรชุมชนและกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดมุกดาหารได้มีการสำรวจ ข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย จำนวน 32 ตำบล มีจำนวนครัวเรือนผู้เดือดร้อน 404 ครัวเร...
เมื่อทีมวิชาการถอดบทเรียนความรู้ เดินทางเข้าเขตพื้นที่ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง จังหวัดเลย และมาปักหลัก ณ ที่ทำการกำนันตำบลน้ำสวย เราพบว่าที่นั่นมีชายและหญิงวัยกลางคนถึงสูงวัยจำนวนหนึ่งนั่งรอพวกเราอยู่ก่อนแล้ว เมื่อได้เข้าไปทักทายและพูดคุยจึงทราบว่าท่านเหล่านี้ คือ “ผู้นำท้องที่” ที่เตรียมพร้อมสำหรับการมาพูดคุยกับพวกเราวันนี้ แม้ว่าตำบลน้ำสวยจะเป็นตำบลเล็ก ๆ ที่มีเพียง 9 หมู่บ้านเท่านั้น แต่เมื่อถึงเวลาที่ผู้คนจำนวนหนึ่งเดินทางมาสมทบ ภาพแรกที่ทีมงานประทับใจและรู้สึกได้ถึงความพร้อมเพรียงของผู้นำและคนทำงาน คือ มีผู้เข้าร่วมในวงสนทนากว่า 20 คน  และช่วงแรกของการสนทนาทำให้เราทราบว่าประชากรในเขตตำบลน้ำสวยประสบปัญหาเรื่องไม่มีที่ดินสร้างที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง สภาพบ้านเรือนที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ไม่มีประตู หน้าต่าง เป็นต้น บ้านน้ำท่วม และบางส่วนต้อง...
โครงการบ้านพอเพียงชนบทเป็นของสภาองค์กรชุมชนตำบลหนองไฮ อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จัดทำขึ้นภายใต้กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ซึ่งสภาองค์กรชุมชนฯได้มีการสำรวจครัวเรือนผู้เดือนร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยและมีแผนการที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยมาก่อนแล้วเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงได้มีการเสนอโครงการซ่อมแซมบ้านผู้เดือดร้อนให้ได้มีที่อยู่อาศัยที่ดีกว่าเดิมพร้อมกับกับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น           ในบทความนี้จะขอกล่าวถึง ความฮักแพงแบ่งปัน ร่วมสานฝันสู่ชุมชน คำว่า “ฮักแพง” หมายถึงการการรักใคร่หวงแหน ส่วนคำว่า “แบ่งปัน” นั้นในที่นี้คือการแบ่งปันหรือการช่วยเหลือในสิ่งที่เรามีให้แก่คนอื่น หรือจะเป็นการช่วยให้คนอื่นที่เขาไม่ได้รับโอกาสทางสังคมให้ได้รับโ...