ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

รัฐบาลเดินหน้าจัดระเบียบพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว  เร่งสร้างเขื่อนระบายน้ำคลองลาดพร้าวเพื่อป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ –สร้างบ้านประชารัฐรองรับประชาชนที่รุกล้ำลำคลอง  ‘เสธ.ไก่อู’ ควง ‘สกลธี’ รองผู้ว่า กทม.  และผู้บริหาร พอช. ฯลฯ จัดกิจกรรม On Ground สร้างความเข้าใจกับพี่น้องริมคลองลาดพร้าว ขณะที่การสร้างเขื่อนฯ คืบหน้า 35.15 %  สร้างบ้านแล้ว   29  ชุมชน  รวม 2,656   ครัวเรือน  จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑลในปี 2554  ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการระบายน้ำในคลองสายหลักในเขตกรุงเทพฯ ไม่มีประสิทธิภาพ  เนื่องจากมีบ้านเรือนปลูกสร้างรุกล้ำลงไปในคลองเป็นจำนวนมาก รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดระเบียบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำลำน้ำสาธารณะ  เริ่มที่คลองลาดพร้าวเป็นแห่งแรก  โดยมอบหมายให้...
เชียงใหม่ /  สานพลังประชารัฐ  ภาคเอกชน  ราชการ  หน่วยงานท้องถิ่น  และเครือข่ายประชาชน  ร่วมกันเดินหน้า “โครงการแม่แจ่มโมเดลพลัส” พลิกฟื้นดอยหัวโล้นที่เกิดจากการทำไร่ข้าวโพด  สู่ “แม่แจ่มเมืองป่าไม้” โดยส่งเสริมให้ประชาชนปลูกไผ่เป็นพืชเศรษฐกิจที่ยั่งยืนแทนข้าวโพด  มีโรงงานแปรรูปรองรับ  ผลิตตั้งแต่ตะเกียบ  ถ่านอัดแท่ง  โดยเฉพาะถ่านกัมมันต์  ใช้ในอุตสากรรมต่างๆ ตลาดต้องการไม่ต่ำกว่าปีละ 10 ล้านตัน  ขณะที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.) ลงพื้นที่ร่วมปลูกไผ่และนำข้อเสนอ-ปัญหาของชาวแม่แจ่มไปเสนอรัฐบาลหาทางแก้ไข อำเภอแม่แจ่ม  ตั้งอยู่บนเทือกเขาธงชัย  ด้านหลังดอยอินทนนท์  อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ&nb...
  เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จัดเวทีให้ความรู้เรื่อง   “Talent management หรือ การบริหารจัดการความสามารถขององค์กรด้วยคนที่ใช่” โดย รศ.ดร.สมบัติ กุสุมาวลี คณบดีคณะทรัพยากรมนุษย์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของ พอช. ณ ห้องประชุมไพบูลย์  วัฒนศิริธรรม พอช. มีผู้เข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คน นางอุดมศรี ศิริลักษณษพร ผู้ช่วยผู้อำนวยการ กล่าวตอนรับพร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์ในการจัดเวทีในครั้งนี้ว่า ตามที่ พอช. ได้มีการจัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะ 4 ปี ( พ.ศ. 2561-2564 ) เพื่อวางแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร รวมทั้งเรื่อง Talent management ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนการพัฒนาบุคลากร ที่ผู้บริหารและคณะทำงานพัฒนาบุคลากรต้องจัดทำแนวทางการดำเนินงานในเ...
            ความจริงข้อหนึ่งที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านที่มั่นคง มีอาชีพที่หล่อเลี้ยงครอบครัวของตนเองได้ นั่นก็คือระบบการพัฒนาที่ทุกฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่เริ่มต้น และมีเป้าหมายที่จะให้คนในถิ่นเกิดมีความมั่นคงของชีวิตได้และไม่ต้องหลั่งไหลไปทำงานในเมือง ก็คือ ต้องเริ่มจากเจ้าของปัญหาเอง            ดังนั้นการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีบ้านที่มั่นคงในชีวิต ต้องเริ่มจากเจ้าของปัญหาที่พร้อมจะลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาให้กับตนเอง และมีท้องถิ่น ท้องที่ หน่วยงาน ภาคีคอยหนุนเสริมให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด           เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา ได้มีเวทีสร้างความร่วมมือด้านการพัฒนาระหว่าง สำนักงาน ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ เทศบาลตำบลพุ...
กรมประชาสัมพันธ์ / ‘เสธ.ไก่อู’ นำทัพทีมประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองลาดพร้าวสร้างความเข้าใจกับประชาชนที่ปลูกสร้างบ้านรุกล้ำคลองเพื่อให้เข้าร่วมโครงการ  โดยรื้อย้ายบ้านเรือนเพื่อเปิดพื้นที่ก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพฯ  ขณะที่ พอช.สนับสนุนงบช่วยเหลือและสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำเพื่อสร้างบ้านใหม่  และจะจัดกิจกรรม On Ground  ‘คืนความสุขให้คนคลอง’ เสาร์ที่ 2 มิ.ย.นี้   ยืนยันหากยังไม่เข้าร่วมจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะปลูกสร้างบ้านรุกล้ำคลอง ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว  โดยมอบหมายให้กรุงเทพมหานครรับผิดชอบการสร้างเขื่อนระบายน้ำคอนกรีตเพื่อป้องกันน้ำท่วมในคลองลาดพร้าวระยะทาง (ทั้งสองฝั่ง) 45.3 กิโลเมตร  และให้สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ  ‘...
เชียงราย / เวทีสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคเหนือ 15 จังหวัด  ใช้พื้นที่เตรียมประกาศเขตอุทยานฯ ภูชี้ฟ้าแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพราะจะมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตและการทำมาหากินของชาวบ้านกว่า 50,000 คน  ขณะที่ผู้นำชาวม้งยืนยันชาวบ้านรักษาป่าเองได้  โดยไม่ต้องประกาศเขตอุทยานฯ  พร้อมใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือวางแผนแก้ปัญหาความเดือดร้อน ระหว่างวันที่ 16-18  พฤษภาคม 2561  คณะกรรมการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคเหนือร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  สำนักงานภาคเหนือ  จัดเวทีสัมมนาการพัฒนาศักยภาพผู้นำองค์กรชุมชนภาคเหนือ 15  จังหวัด ‘การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง’ ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวภูชี้ฟ้า  ต.ตับเต่า  อ.เทิง  จ.เชียงราย  โดยมีผู้นำชุมชน  ...
วันที่ 19-21 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จังหวัดแพร่จัดเวที “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ของจังหวัดแพร่ โดยให้หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดแพร่ทุกคน และเจ้าหน้าที่ด้านการจัดทำแผนงานโครงการ รวมทั้งตัวแทนเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดแพร่ จำนวนกว่า 180 คน ระดมความคิด Work shop แบบเข้มข้น ในการเขียนแนวทางที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาจังหวัดแพร่ โดยมีวิเคราะห์การเชื่อมโยงปัจจัยการพัฒนาด้วยห่วงโซ่มูลค่าของเป้าหมายการพัฒนาเชิงกลยุทธ์ และสรุปแนวทางแผนงานโครงการสำคัญของจังหวัดแพร่ 5 เรื่อง ได้แก่ การบริหารจัดการน้ำ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน การพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ และการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า “เนื่องจากจังหวัดแพร่มีการเ...
เขตสายไหม /  พลเอกเฉลิมชัย  สิทธิสาท  ผบ.ทบ.ล่องเรือสำรวจความคืบหน้าการพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวในเขตสายไหม  พร้อมทั้งมอบทะเบียนบ้านให้แก่ชาวชุมชนที่รื้อบ้านออกจากแนวเขื่อนระบายน้ำและสร้างบ้านใหม่เสร็จแล้ว 2 ชุมชน  75 หลัง เผยความคืบหน้าการสร้างบ้านใหม่ในคลองลาดพร้าว สร้างแล้ว 18 ชุมชน รวม 1,190 หลัง อยู่ระหว่างการก่อสร้าง  1,231 ครัวเรือน   ขณะที่การก่อสร้างเขื่อนมีความคืบหน้า  35 %  ล่าช้ากว่าแผนงาน  กทม.จี้บริษัทรับเหมาเร่งก่อสร้างเขื่อนให้เสร็จตามสัญญาภายในมิถุนายนปีหน้า                 ตามที่รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว โดยมีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารจัดการและพัฒนาพื้นที่ริมคลองลาดพร้าว...