playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     นายอัมพร แก้วหนู ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการภาคใต้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เปิดเผยว่า วันที่ 28 มิถุนายนที่ผ่านมา พอช.ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจาก พอช. ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรชุมชนในพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ 2549 จำนวน 7 โครงการ ประกอบด้วย - โครงการถอดองค์ความรู้หมอพื้นบ้านภาคใต้/สรรพคุณพืชสมุนไพร ฉบับชาวบ้าน เล่มที่ 2 ดำเนินการโดยเครือข่ายหมอพื้นบ้าน แพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน 14 จังหวัดภาคใต้ และสมาพันธ์แพทย์แผนไทยภาคใต้ - โครงการรณรงค์เผยแพร่เสริมสร้างจิตสำนึกภาคใต้ ดำเนินการโดยคณะทำงานนโยบายประชาชนภาคใต้ - โครงการเสริมพลังชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ดำเนินการโดยเครือข่ายชุมชนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาลุ่มน้ำ...
     วันที่ 3-4 กรกฎาคมที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาสื่อภาคประชาชน เครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นการปฏิรูปสื่อภาคประชาชน ณ ศูนย์ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการเขต 12 กรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.สงขลา เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทของภาคประชาชนต่อการปฏิรูปสื่อ และจัดทำข้อเสนอการปฏิรูปสื่อจากภาคประชาชน ซึ่งมีแกนนำชุมชนจากงานประเด็นต่างๆ ในภาคใต้ ผู้แทนสื่อชุมชน และสมาชิกเครือข่ายวิทยุชุมชนภาคใต้เข้าร่วมราว 50 คน      นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ รักษาการ ส.ว.อุบลราชธานี กล่าวว่า ที่ผ่านมาเราคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องของนักการเมือง ทำให้รัฐบาลลุแก่อำนาจ ดังนั้นการเมืองต้องมีการตรวจสอบ โดยมีเครื่องมือ 3 อย่าง คือ 1. สื่อมวลชน ซึ่งในสังคมประชาธิปไตยสื่อมวลช...
     เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. ได้จัดให้มีการสัมมนาเรื่อง “แปรวิกฤตความยากจนสร้างชุมชนเข้มแข็ง” ขึ้น ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ โดยมี พล.อ.ชวลิต  ยงใจยุทธ ผู้แทนส่วนงานราชการต่าง ๆ และผู้แทน ศตจ.ปชช. ประจำจังหวัดนำร่อง 42 จังหวัด ประมาณ 800 คนเข้าร่วม โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.อ.ชิดชัย  วรรณสถิตย์ ผู้อำนวยการศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนแห่งชาติ หรือ ศตจ.ชาติ เดินทางมาให้นโยบายและเป็นประธานในพิธีปิดสัมมนา      นางพันทิพย์  บุตรตาด  ประธานร่วม ศตจ.ปชช. กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาความยากจน  โดยการตั้ง ศตจ.ชาติ และ ศตจ.ปชช. ขึ้นมา เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างสำคัญจากภาคปร...
     วันที่ 29 เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา สหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด จัดพิธีลงเสาเอกที่ทำการสหกรณ์ฯ โดยมีนายอิม แพหมอ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ เป็นประธาน นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้จัดการสำนักงานปฏิบัติการกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และสมาชิกสหกรณ์ฯ ร่วมกันทำพิธีดังกล่าว      นางสาวสุดา รักโคตร เหรัญญิกสหกรณ์เคหสถานเมืองใหม่ร่วมใจพัฒนา จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากสมาชิกสหกรณ์ฯ ซึ่งชื่อชุมชนเดิมคือ ส.พัทยา ประสบปัญหาไล่รื้อมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2547 ก็ได้ย้ายมาอยู่ที่ดินของการรถไฟชั่วคราว เพื่อรอดำเนินการก่อสร้างโครงการบ้านมั่นคง ซึ่งขณะนี้ชุมชนได้ขอสินเชื่อจาก  พอช. เพื่อซื้อที่ดินจำนวน 5 ไร่ในเขต อบต.แพรกษา ราคาไร่ละ 1....
  “ แปรวิกฤติความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง ” โดยขบวน ศตจ.ปชช . จังหวัด      เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2549 ที่ผ่านมา ศตจ.ปชช. ได้จัดการสัมมนา “ แปรวิกฤตความยากจน สร้างชุมชนเข้มแข็ง” มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจในวิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. และทิศทางการขับเคลื่อนงานประเด็นยุทธศาสตร์ รวมถึงนำเสนอรูปธรรมการเชื่อมโยงการทำงานของ ศตจ.ปชช. จังหวัด โดยการเชิญผู้แทน ศตจ.ปชช.จังหวัด และหน่วยงาน/ภาคีเข้าร่วมในการสัมมนา จำนวนประมาณ 700 คน      สาระสำคัญจากการสัมมนาส่วนใหญ่เป็นการเสนอทิศทางภาพรวม ยุทธศาสตร์ แนวทางการดำเนินงานของ ศตจ.ปชช. ทั้งระดับชาติและระดับจังหวัด รวมถึงเสนอทิศทาง รูปธรรมการขั...
        วันอังคารที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการบ้านมั่นคง ครั้งที่ 4/2549 ณ ห้องประชุมชั้น 6 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยได้อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ดังนี้         1. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคกลุ่มคนไร้บ้าน สหกรณ์เคหสถานบ้านน้ำเค็มพัฒนา จำกัด จำนวน 56 ครัวเรือน เป็นเงิน 1,400,000 บาท รูปแบบย้ายที่อยู่ใหม่         2. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคชุมชนคลองตาก๊ก เทศบาลตำบลบางปู จ.สมุทรปราการ จำนวน 120 ครัวเรือน เป็นเงิน 3,000,000 บาท รูปแบบย้ายที่อยู่ใหม่         3. อนุมัติโครงการพัฒนาระบบสาธารณูปโ...
     ในห้วงเวลาที่ประเทศไทยกำลังสาลวนอยู่กับการแก้ปัญหาความยากจน โดยการถือตัวเลขรายได้เป็นเกณฑ์ ก็มีเรื่องราวหนึ่งผ่านเข้ามานั่นก็คือความรู้ที่ว่าประเทศภูฏาณ เขาวัดฐานะของประชาชนที่ความสุขมวลรวม หรือ GNH โดยยึดถือหลัก 4 ประการคือ การพัฒนาต้องเน้นความเสมอภาค  การดูแลสิ่งแวดล้อม ดูแลวัฒนธรรมและจะต้องมีธรรมาภิบาล      ในขณะที่บ้านเราถ้าใครมีรายได้ได้ต่อปีต่ำกว่า 20,000 บาท ถือว่าเป็นคนจน ซึ่งเรื่องนี้ประมวลดูคร่าว ๆ แล้ว ผู้คนไม่ค่อยจะเห็นด้วยซักเท่าไหร่ จะอย่างไรก็ตามก็ต้องยอมรับว่า “ความจน” เป็นปัญหาสำคัญที่กัดกร่อนชีวิตผู้คนมาเป็นเวลานาน เป็นบ่อเกิดของปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย โดนศูนย์อำนวยการปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจนภาคประชาชนหรือ ศตจ.ปชช. จึงเดินหน้าแก้จน ตามทิศทางของตนเองอย...
     วันที่ 24-25 มิถุนายนที่ผ่านมา งานสนับสนุนการออกแบบและก่อสร้าง สำนักงานบริหารโครงการบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. ได้จัดโครงการอบรมช่างชุมชนภาคกลาง ณ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท เพื่อให้ชาวชุมชนและช่างชุมชนภาคกลางตอนบนได้เรียนรู้กระบวนการทำงานบ้านมั่นคง การจัดการงานก่อสร้าง การบริหารโครงการ การประมาณราคาก่อสร้าง และการควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 40 คน     วันที่ 2 ของการอบรม ทีมช่างชุมชนภาคกลางตอนบน ได้เดินทางไปดูงานการก่อสร้างชุมชนพนาวัลย์ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ซึ่งเป็นชุมชนโครงการบ้านมั่นคงที่กำลังดำเนินการก่อสร้างที่อยู่อาศัย และระบบสาธารณูปโภค     นางปราณี เมืองแสน ประธานสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงตาคลี จำกัด กล่าวถึงความคืบห...