ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

     วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา สำนักงานบริหารโครงการบ้านมั่นคง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการผู้อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ โรงแรมดีลักซ์ คลองตัน กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนชุมชนที่อาศัยอยู่ในที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยทั่วประเทศ เข้าร่วมราว 100 คน      นายรอย รัถยาอนันต์ หัวหน้างานที่ดินและกฎหมาย สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า การจัดสัมมนาในครั้งนี้เป็นการให้ข้อมูลที่เป็นรูปธรรมของการดำเนินการขอใช้ที่ดินการรถไฟฯ เพื่อการอยู่อาศัย ให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ที่ดินการรถไฟฯ เพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อให้เกิดการระดมความคิดเห็นหรือวิเคราะห์ หาแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยในที่ดินการรถไฟฯ      หลังจากจบการสัมมนาแล้วคาดหวังว่า ผู้นำชุมชนที่อยู่ในที่ดินการรถไฟฯ จะมีความรู...
     วันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายนนี้ คณะรัฐมนตรีระดับสูงของประเทศมาลาวี จะเดินทางมาศึกษาดูงานการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ณ กรุงเทพมหานคร โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนริมคลองบางบัว ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่      นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการที่จะเดินทางมายังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยด้วย      ทั้งนี้บุคคลที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานดังกล่าว ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน ที่อยู่อาศัย และแผนที่ คณะกรรมการด้านการวางแผนทางกายภาพ ผู้บริหารสำนักงานที่อยู่อาศัยมาลาวี ผู้จัดการ UN Habitat ประจำมาลาวี ผู้จัดการโครงการ Action Aid มาลาวี เจ้าหน้าที่ศูนย์องค์กรชุมชนและการพัฒนา ...
ขับเคลื่อนแผนแม่บทชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนท้องถิ่น เครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค ได้จัดสัมมนา “ การขับเคลื่อนกระบวนการแผนชุมชน เพื่อการเปลี่ยนแปลงพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ” ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2549 ณ ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์ เขตหนองจอก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดทำแผนชุมชนของเครือข่ายแผนแม่บทชุมชนพึ่งตนเอง 4 ภาค และเป็นการจัดปรับระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างการทำงานของเครือข่ายแผนฯ กำหนดทิศทางการขับเคลื่อนกระบวนแผนชุมชนนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อได้แนวทางและเพิ่มทักษะการเชื่อมโยงการทำงานเชิงบูรณาการ ในการสัมมนาครั้งนี้มีภาคีพัฒนา และคณะทำงานแผนชุมชนระดับภาค เข้าร่วมจำนวน 184 คน      สาระสำคัญ เป็นเรื่องของการสรุปผลการดำเนินงานของแต่ละภาค โดยในวันแรกได้มีก...
สปรส.จัดนวัตกรรมสร้างสุขภาพ เล็งจัดงานใหญ่สมัชชาสุขภาพตุลาคมนี้      วันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) จัดประชุมเรื่องนวัตกรรมสร้างสุขภาพ ปี 2549 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการสร้างสุขภาพของชุมชนรูปธรรมทั่วประเทศ ราว 60 คน      นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว ที่สปรส.ชวนคนไทยคิดใหม่เรื่องสุขภาพ ว่าสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนเรียกว่า สุขภาวะ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแพทย์และพยาบาล ระหว่างการยกร่างกฎหมายสุขภาพ ก็ทำให้เกิดสมัชชาสุขภาพขึ้น ส่วนกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนั้น จำเป็นต้องชะลอก่อน จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่      การสร้างสุขภาวะที่ดีนั้น เป็...
เมืองน่าอยู่ปทุมธานีจัดงานเล่าขานสืบสานตำนานเมืองดอกบัว      วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา เครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธานีได้ร่วมกันจัดงานชุมชนเล่าขานสืบสานตำนานเมืองดอกบัว ขึ้น ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของปทุมธานีและความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมี ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในงาน      โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ทั้งการแสดงนิทรรศการ ซุ้มอาหาร การจัดเวทีเล่าขานตำนานเมืองดอกบัว การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวมอญเมืองปทุม และการทำพิธีถวายดอกบัว ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2      นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานเครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธาน...
มหกรรมชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน           องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกแม่ฮ่องสอน เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2549 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานพัฒนากับงานวิจัยด้านทรัพยากร แลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานฟื้นฟูชุมชนและทรัพยากร ระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการปัญหาความยากจนภาคประชาชน...
8 กลยุทธ์คนบูรพากับการแก้ไขปัญหาความยากจน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง           เมื่อวันที่23-24 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ทิศทางการพลิกฟื้น “ วิถีชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกำหนดการประชุมได้แบ่งออกเป็น 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน           รูปแบบการประชุมฯ เริ่มจากที่ปรึกษาอาวุโสขบวนการองค์กรชุมชนภาคตะวันออก (นาย แฉล้ม ทรัพย์มูล) ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และ กิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวต้อนรับแล...
สรุปผลการ “ สัมมนาคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน” วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมดีลักษณ์เพลส กรุงเทพมหานคร v v v v v v v v v v v v             จากการสัมมนาคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่โรงแรมดีลักษณ์ ในวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 54 คน เป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินแต่ละ ภาค ประธานร่วม ศตจ.ปชช. เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน โดยในช่วงเย็นวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากแต่ละภูมิภาคได้สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละภาค เสนอต่อวงสัมมนาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการคัดสรรพื้นที่เป้าหมาย จัดทำข้อมูลเบื้องต้นและจัดเวทีประชุมสร้างความเข้าใจประเด็นงานที่ดิน...