playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เมืองน่าอยู่ปทุมธานีจัดงานเล่าขานสืบสานตำนานเมืองดอกบัว      วันที่ 19 สิงหาคมที่ผ่านมา เครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธานีได้ร่วมกันจัดงานชุมชนเล่าขานสืบสานตำนานเมืองดอกบัว ขึ้น ณ สวนสาธารณะ เทศบาลเมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี เพื่อบอกเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของปทุมธานีและความสำคัญของการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยมี ม.ล. ปนัดดา ดิศกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในงาน      โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจหลายอย่าง ทั้งการแสดงนิทรรศการ ซุ้มอาหาร การจัดเวทีเล่าขานตำนานเมืองดอกบัว การแสดงทางวัฒนธรรมของชาวมอญเมืองปทุม และการทำพิธีถวายดอกบัว ซึ่งเป็นพิธีเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2      นางฉลวย กะเหว่านาค ประธานเครือข่ายเมืองน่าอยู่ปทุมธาน...
มหกรรมชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน           องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับเครือข่ายองค์กรชุมชนการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกแม่ฮ่องสอน เครือข่ายท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน จัดงานมหกรรมชุมชนท้องถิ่นกับการจัดการทรัพยากรดิน น้ำ ป่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2549 ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างงานพัฒนากับงานวิจัยด้านทรัพยากร แลกเปลี่ยนบทเรียนการทำงานฟื้นฟูชุมชนและทรัพยากร ระดมความคิดเห็น และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค รวมทั้งเพื่อนำเสนอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจัดการทรัพยากรธรรมชาติและแนวทางการปัญหาความยากจนภาคประชาชน...
8 กลยุทธ์คนบูรพากับการแก้ไขปัญหาความยากจน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง           เมื่อวันที่23-24 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา เครือข่ายองค์กรชุมชนต่อสู้เพื่อเอาชนะความยากจน 8 จังหวัดภาคตะวันออก ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้ทิศทางการพลิกฟื้น “ วิถีชุมชนเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ” ณ โรงแรมแกรนด์ รอยัล อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา โดยกำหนดการประชุมได้แบ่งออกเป็น 2 วัน ผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน           รูปแบบการประชุมฯ เริ่มจากที่ปรึกษาอาวุโสขบวนการองค์กรชุมชนภาคตะวันออก (นาย แฉล้ม ทรัพย์มูล) ได้กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และ กิจกรรมต่าง ๆ ของการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้กล่าวต้อนรับแล...
สรุปผลการ “ สัมมนาคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน” วันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2549 ณ โรงแรมดีลักษณ์เพลส กรุงเทพมหานคร v v v v v v v v v v v v             จากการสัมมนาคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน ที่โรงแรมดีลักษณ์ ในวันที่ 10 -11 สิงหาคม 2549 ที่ผ่านมา มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว 54 คน เป็นคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดินแต่ละ ภาค ประธานร่วม ศตจ.ปชช. เจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และ พลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานอนุกรรมการแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่ดิน โดยในช่วงเย็นวันที่ 10 สิงหาคม 2549 ผู้เข้าร่วมสัมมนาจากแต่ละภูมิภาคได้สรุปผลการดำเนินงานของแต่ละภาค เสนอต่อวงสัมมนาซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนของการคัดสรรพื้นที่เป้าหมาย จัดทำข้อมูลเบื้องต้นและจัดเวทีประชุมสร้างความเข้าใจประเด็นงานที่ดิน...
     วันที่ 29 สิงหาคม-1 กันยายนนี้ คณะรัฐมนตรีระดับสูงของประเทศมาลาวี จะเดินทางมาศึกษาดูงานการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ณ กรุงเทพมหานคร โดยจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ ชุมชนร่วมสามัคคี ชุมชนริมคลองบางบัว ชุมชนเจริญชัยนิมิตใหม่      นอกจากนี้ ยังมีกำหนดการที่จะเดินทางมายังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อรับฟังแนวทางการแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยในประเทศไทยด้วย      ทั้งนี้บุคคลที่จะเดินทางมาศึกษาดูงานดังกล่าว ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่ดิน ที่อยู่อาศัย และแผนที่ คณะกรรมการด้านการวางแผนทางกายภาพ ผู้บริหารสำนักงานที่อยู่อาศัยมาลาวี ผู้จัดการ UN Habitat ประจำมาลาวี ผู้จัดการโครงการ Action Aid มาลาวี เจ้าหน้าที่ศูนย์องค์กรชุมชนและการพัฒนา ...
     นายมนูญ แก้วสะกด กรรมการผู้จัดการธนาคารหมู่บ้านตามแนวพระราชดำริ บ้านดอนมะม่วง ต.ทุ่งคา อ.เมือง จ.ชุมพร เปิดเผยว่า ตอนนี้ธนาคารหมู่บ้านดอนมะม่วง ได้มีโครงการส่งเสริมการผลิตไบโอดีเซล ส่งเสริมสมาชิกปลูกสบู่ดำ และจัดตั้งกลุ่มผลิตน้ำมันบริสุทธิ์จากน้ำมะพร้าว โดยธนาคารหมู่บ้านฯ ประกันราคารับซื้อน้ำมันมะพร้าวจากสมาชิกลิตรละ 250 บาท ซึ่งลูกค้าที่รับซื้อน้ำมันบริสุทธิ์ คือ สถานประกอบการสปา หากท่านใดที่สนใจเครือข่ายฯ มีวิทยากรหลายคนสอนการผลิตน้ำมันบริสุทธิ์จากมะพร้าวด้วย      ธนาคารหมู่บ้านดอนมะม่วง เกิดขึ้นเมื่อ 10 ปีก่อน ปัจจุบันรวมกันเป็นเครือข่ายธนาคารหมู่บ้านจังหวัดชุมพร มีสมาชิกธนาคารหมู่บ้านรวมกันมากถึง 28 ธนาคาร มีเงินทุนหมุนเวียน โดยไม่พึ่งพาเงินทุนจากหน่วยงานภายนอก ตอนนี้ธนาคารหมู่บ้านมะม่วงมีธ...
สปรส.จัดนวัตกรรมสร้างสุขภาพ เล็งจัดงานใหญ่สมัชชาสุขภาพตุลาคมนี้      วันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) จัดประชุมเรื่องนวัตกรรมสร้างสุขภาพ ปี 2549 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร เพื่อนำเสนอนวัตกรรมการสร้างสุขภาพของชุมชนรูปธรรมทั่วประเทศ ราว 60 คน      นายแพทย์อำพล จินดาวัฒนะ ผู้อำนวยการสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า เป็นเวลากว่า 7 ปีแล้ว ที่สปรส.ชวนคนไทยคิดใหม่เรื่องสุขภาพ ว่าสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนเรียกว่า สุขภาวะ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของแพทย์และพยาบาล ระหว่างการยกร่างกฎหมายสุขภาพ ก็ทำให้เกิดสมัชชาสุขภาพขึ้น ส่วนกฎหมายที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนั้น จำเป็นต้องชะลอก่อน จนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่      การสร้างสุขภาวะที่ดีนั้น เป็...
พิธีส่งมอบวัวของกลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายตำบลบ่อรัง        ในวันที่ 24 มิถุนายนที่ผ่านมา กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายตำบลบ่อรัง ได้จัดพิธีส่งมอบวัวให้กับสมาชิกในโครงการจำนวน 18 ราย ซื้อวัว 85 ตัว โดยมีนายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังมีหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาการอำเภอ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้ใหญ่บ้านมาร่วมเป็นสักขีพยานในงานด้วย      กลุ่มออมทรัพย์เครือข่ายตำบลบ่อรัง มีสมาชิกส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ สมาชิกของกลุ่มมีวัตถุประสงค์ที่จะใช้สินเชื่อ ของ พอช.ซื้อวัวมาเลี้ยง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งพัฒนาการของกลุ่มนี้เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม 2548 มีการพัฒนาการมาจากกลุ่มผู้ที่สนใจใช้สินเชื่อเพื่อนำไปซื้อวัวมาเลี้ย...