playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

เครือข่ายองค์กรชุมชนบ้านมั่นคง ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และ พอช. จัดอบรมเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพให้กับตัวแทนสหกรณ์บ้านมั่นคงทั้ง 5 ภาค และ 2 เครือข่ายใหญ่ เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงทั่วประเทศ   วันนี้ (26 ส.ค.60) ที่ห้องประชุม 301 – 302 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ เทคนิค ทักษะ วิธีการในการดำเนินการปิดบัญชีสหกรณ์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพให้กับพี่เลี้ยงระดับภาค 5 ภาค เครือข่ายสลัม 4 ภาค และเครือข่ายที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานคร จำนวน 40 คน เพื่อเป็นกำลังหลักในการหนุนเสริมการปิดบัญชีสหกรณ์บ้านมั่นคงในระดับภาค และเป็นการสร้างมาตรฐานย...
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา มีการประชุมเครือข่ายสวัสดิการภาคเหนือ 15 จังหวัด  ณ ห้องประชุมสำนักงานภาคเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ คณะทำงานจังหวัดและเจ้าหน้าที่พอช. จำนวน 45 คน  วัฒนธรรมที่น่ารักของการประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ทำกันมาตลอด  คือ “ฮอมกัน”  การนำอาหารจากแต่ละบ้านมาแบ่งปันมากินข้าวร่วมกัน  ณ วันประชุม เวทีการประชุมช่วงเช้า มีการรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการสวัสดิการ นางมุกดา  อินต๊ะสาร และนายธนชัย อาจหาญ ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงฯ และนายธนภณ  เมืองเฉลิม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคเหนือ  มีรายลละเอียดการประชุม  ดังนี้  1)ความคืบหน้า (ร่าง)พรบ.สวัสดิการ   2)ความร่วมมือกับศูนย์คุณธร...
  เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ภาคกลางและวันตก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจ.อุทัยธานี ปิดงานมอบบ้านพอเพียงและบ้านมั่นคงชนบทปี 2560 (ต.ระบำ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี) พร้อมต่องานปี 2561         ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี (นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์) ร่วมกับนายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือพอช.และหน่วยงานภาครัฐทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีเปิดบ้านพอเพียงชนบท 5 ตำบล และบันทึกความโครงการบ้านมั่นคงชนบท "ชุมชนอริโยทัยสามัคคี"        โครงการบ้านพอเพียงชนบท จำนวน 5 ตำบล ได้แก่  ต.ทุ่งพง ต.สุขฤทัย ต.ห้วยคต ต.ประดู่ยืน ต.น้ำรอบ  162 ครัวเรือน งบประมาณ   2,575,800 บาท ขยายผลการซ่อมสร้างเพิ่มขึ้น  11 ครัวเรือ...
วันที่ 17 สิงหาคม 2560   เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจ.ภูเก็ต  จัดงาน “สมัชชาสวัสดิการชุมชน  ร้อยขบวนชุมชนคนภูเก็ต “  ที่โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้  อ.เมือง จ.ภูเก็ต    เพื่อยกระดับกองทุนสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคม และพัฒนายุทธศาสตร์ภูเก็ตเกาะสวรรค์ ของขบวนองค์กรชุมชนจ.ภูเก็ต  โดยมีนายนรภัทธ ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเป็นประธานเปิดงาน  พร้อมผู้นำสวัสดิการชุมชน  เครือข่ายองค์กรชุมชนในจังหวัด  ผู้บริหารพอช. และหน่วยงาน ร่วมงานกว่า 700 คน          นายนรภัทธ ปลอดทอง  ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  ได้กล่าวกับผู้ร่วมงานสมัชชาว่าฯ     ต้องการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้สวยงามและน่าอยู่ด้วยมือและใจของพว...
             วันที่ 22 สิงหาคม 2560    สภาองค์กรชุมชนตำบลตำบลนบปริง     จัดให้มีการมอบบ้านพอเพียงชนบท แก่ผู้รับประโยชน์จำนวน 33 ครัวเรือน ที่อบต.นบปริง  อ.เมือง จ.พังงา  โดยมีนายนฤทธ์ มงคลศรี นายอำเภอเมือง จ.พังงา พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาองค์กรชุมชน  ผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอช. ผู้แทนพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.พังงา   ผู้แทนหอการค้า ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน  ร่วมงานมอบบ้านพอเพียงกว่า 60 คน              นางนิศานาถ  เรืองผล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลนบปริง  กล่าวว่า หลังจากที่ได้รับงบประมาณแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยจากพอช.จำนวน 550,000 บาท  ได้กำหนดเพดานการซ่...
ขบวนชุมชนจังหวัดเชียงรายและลำปางร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ จัดเวทีการจัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยทั้งจังหวัดในระยะเวลา 5 ปี เป็นครั้งแรก โดยบูรณาการทำงานร่วมกันของขบวนชุมชนจากหลายประเด็นงาน และหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลางและในจังหวัด เมื่อวันที่ 14 – 15 สิงหาคมที่ผ่านมา เมื่อวันที่ 14 ส.ค. 2560 ที่สหกรณ์เคหสถานล้านนา จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ขบวนองค์กรชุมชนบ้านมั่นคงจังหวัดเชียงรายร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. จัดเวทีทำความเข้าใจและร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่ พร้อมกำหนดวิสัยทัศน์ และกำหนดยุทธศาสตร์การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยจังหวัดเชียงราย จากการวิเคราะห์พื้นที่ของขบวนชุมชนพบว่าในจังหวัดมีจุดแข็ง คือ มีแกนนำที่เข้มแข็ง มีกลุ่มองค์กรที่หลากหลายและมีการรวมตัวแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน รวมถึงมีรูปธรรมการแก้ไขปัญห...
  กรมธนารักษ์จัดพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อรองรับรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาผู้ที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ จำนวน 7 ชุมชน 8 สัญญาเช่า โดยนายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานในพิธีดังกล่าว  ณ  วัดบางบัว  เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร           วันนี้ ( 18 สิงหาคม 2560) นายพชร  อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์อุทกภัยในเขตกรุงเทพมหานครในปี 2554 ส่งผลกระทบในการระบายน้ำของสายคลองต่างๆ  รัฐบาลจึงมีนโยบายในการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างลุกล้ำลำน้ำสาธารณะ โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและกรุงเทพมหานครร่วมกันดำเนินการตามกฏหมายกับผู้บุกรุกลำน้ำสาธารณะ และมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ...
เนื่องจากเหตุการณ์อุทุกภัยน้ำท่วมในหลายจังหวัดทางภาคอีสาน ทำให้พี่น้องประชาชนมากมายได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก กลุ่มดนตรีสร้างสรรค์เพื่อสังคม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงรวมตัวกันไปเปิดหมวก ถือกล่องเพื่อขอรับบริจาคเงินในสถานที่ท่องเที่ยวในย่านถนนนวมินทร์ ตลาดนัดหัวมุม เป็นระยะเวลา 3 วัน           และภายในวันนี้ทางกลุ่มดนตรีสร้างสรรค์เพื่อสังคมได้มีการมอบเงินผ่านพลโท ชนาธิป บุญนาค เสนาธิการประจำผู้บัญชาการทหารบก และนายสมชาติ ภาระสุวรรณ รองผู้อำนวยการ รักษาการผู้อำนวยการ ร่วมเป็นประธานในการรับมอบ โดยยอดเงินรับบริจาคทั้งหมดจำนวนเป็นจำนวนเงิน 24,355 บาท เพื่อที่จะดำเนินการส่งมอบให้พี่น้องทางภาคอีสานในการใช้ประโยชน์ต่อไป              &nb...