playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จัดตั้งขึ้นตาม พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ตั้งแต่ปี 2552 เพื่อให้กลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆในตำบล ได้มีเวทีในการนำปัญหาต่างๆของตนเองมาพูดคุย และหาทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน นายดรณ์ พุ่มมาลี ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลคลองใหญ่ เล่าให้ฟังว่า ตอนตั้งสภาฯใหม่ๆก็ทำอะไรไม่ถูกเพราะเป็นของใหม่ พยายามหาความรู้เพิ่มเติมอ่านกฎหมายบ้าง ใครมีประชุมสัมมนาที่ไหนก็ไปจะได้นำความรู้ประสบการณ์มาพัฒนาสภาองค์กรชุมชนตำบล แต่ก็ไปไม่ถึงไหนรู้กฎหมายอย่างเดียวก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้น “ผมมาจับใจความตามเจตนารมณ์ของ พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 ที่ว่า ชุมชนอ่อนแอเพราะการพัฒนาของรัฐที่ผ่านมา ดังนั้น ถ้าจะทำให้สภาฯเข้มแข็งต้องทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ชุมชนจึงจะลุกขึ้นมามีบทบาทในการกำหนดอนาคตของตนเองได้ เมื่อเป็นดังนี้จึงให้ความส...
วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ.2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์) และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและหนองคาย ตรวจเยี่ยมหน่วยงานและพบปะประชาชน โดยจังหวัดหนองคายลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ วัดอรัญญิกาวาส ต.ค่ายบกหวาน อ.เมืองหนองคาย มอบบ้านพอเพียงชนบท 150 หลัง จำนวนเงิน 2,850,000 บาท เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ คนหนองคาย พร้อมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงฯ ร่วมกับประชาชน โดยได้มอบแนวทางการทำงานสำคัญๆ ในการขับเคลื่อนงานพัฒนา โดยแนะว่า การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มเยาวชน กลุ่มสตรี และผู้สูงอายุ จะต้องมีการพัฒนาและดำเนินตามบทบาทหน้าที่ของตนเองให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งจะนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็ง กลุ่มองค์กรที่รัฐให้การสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชน ที่ชุมชนจัดการ...
วันที่ 19 ธันวาคม  2561 เวลา 9.30  น. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) ร่วมจัดงาน “เติมฝันบ้านใหม่ให้ชุมชนคนริมคลอง Dream comes true … Together”  ที่ชุมชนบ้านมั่นคงลาดพร้าวสามัคคี จำกัด (โครงการบึงนายพล) เขตคลองสามวา กรุงเทพฯ  มีนายธนัช  นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พอช. นายนพรัตน์ อุ่นจัตตุพร  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. ร่วมงาน  โดย บสก.มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่อยู่ในที่ดิน บสก. 5 แห่ง  รวม 50 ทุนๆ ละ 2,000  บาท  มอบงบสนับสนุนการพัฒนาชุมชนให้แก่ตัวแทนสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวสามัคคี จำกัด  จำนวน 200,000 บาท  และเครื่องออกกำลังกายให้แก่ตัวแทนชุมชน  โดยมีผู้แทนชุมชนและเยาวชนในที่ดิน บสก.เข้าร่วมงานประม...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/ พอช.จับมือสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดประชุมเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน   โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนที่สนใจเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน  โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆ  เพื่อการผลิตสินค้าเกษตร  แปรรูป  ท่องเที่ยว ฯลฯ  วงเงิน 50,000-500,000 บาท วันนี้ (12 ธันวาคม) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) จัดประชุมพัฒนาโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อชุมชน  ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม  โดยมีผู้แทนชุมชนและหน่วยงานต่างๆ  เช่น  กลุ่มเกษตรอินทรีย์เขาไม้แก้ว  จ.ปราจีนบุรี  กลุ่มเกษตรกร ต.ชากโดน      &...
วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ที่ชุมชนศิริธรรม ตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ได้จัดพิธีมอบของขวัญปีใหม่ “มอบบ้านมั่นคงชุมชนศิริธรรม ปีใหม่ 2562” โดยผู้เข้าร่วมจากภาคีเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนและตัวแทนหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีแล้ว และมีตัวแทนเครือข่ายสหพันธ์พัฒนาชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ(สอช.) ในพื้นที่ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ร่วมงานกว่า 200 คน นายประยุทธ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะขวาง อ.เมือง จ.จันทบุรี กล่าวถึงความร่วมมือและการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ว่า  "เดิมเป็นชุมชนแออัดจึงมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย โดยเฉพาะในโครงการบ้านมั่นคง ภายใต้การหนุนเสริมของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ซึ่งโครงการบ้านมั่นคงศิริธรรม เป็นโครงการที่ 8 ในพื้นที่ตำบลเกาะขวาง ซึ่งที่ผ่านมาเทศบาลตำบลเกาะข...
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/วันนี้ (7 พ.ย.61) ผู้บริหารและจ้าหน้าที่ พอช. แสดงพลังและประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี โดยนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ได้อ่านคำประกาศเจตจำนงความว่า ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินภารกิจของสถาบันมีระบบการบริหารจัดการอยู่บนหลักธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ...
วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลเกาะขวาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี มีการจัดเวทีประชุมสหพันธ์พัฒนาชุมชนคนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) ร่วมกับเครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ(คทช.) ภาคตะวันออกโซนทะเล (ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด) โดยมีนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเกาะขวางกล่าวต้อนรับและเตรียมพร้อมบูรณาการพัฒนาคุณภาพชีวิตร่วมกันกับเครือข่าย                                  นายวิรัช เตรียมพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษาสำนักบ้านมั่นคง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) ได้บรรยายทิศทางพัฒนาเศรษฐกิจ ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC นายวิรัช กล่าวต่อไปว่า EEC เป็นนโยบายของรั...
พังงา/ เครือข่ายชาวเลร่วมกับหน่วยงานต่างๆ จัดงาน ‘รวมญาติชาติพันธุ์ชาวเลครั้งที่ 9’ ที่บริเวณอนุสรณ์สถานสึนามิ  บ้านน้ำเค็ม  อ.ตะกั่วป่า  จ.พังงา  ทวงมติ ค.ร.ม.2 มิถุนายน 2553 เพื่อแก้ไขปัญหา 10 ข้อให้แก่กลุ่มชาวเล  แต่ผ่านมาแล้ว 9 ปีแล้วยังแก้ปัญหาหลักไม่ได้  ชาวเลยังถูกจับในเขตอุทยานทางทะเล  ถูกขับไล่ออกจากที่ดิน โดยฟ้องรอ้งรวม 37 คดี  และไร้บัตรประชาชนกว่า 400  คน  ทำให้ขาดสิทธิต่างๆ  เตรียมผลักดัน พ.ร.บ.เขตคุ้มครองทางวัฒนธรรมแก้ไขปัญหา  และพิสูจน์สิทธิที่ดินที่นายทุนครอบครอง ระหว่างวันที่ 1-2  ธันวาคม 2561 เครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลอันดามัน  และหน่วยงานภาคี  เช่น  มูลนิธิชุมชนไท  สถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ศูนย์มานุษยวิทยาส...