playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

ขอนแก่น/ 25 กรกฎาคม 2560 คณะอนุกรรมการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประชุมครั้งที่ 7/2560 ณ สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พิจารณาโครงการบ้านมั่นคงชนบท ปี 2560 รวมทั้งติดตามผลการปฏิบัติงานไตรมาส 1-3 ตามตัวชี้วัด 10 ด้าน ของสำนักงานภาคฯ, ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย กับพอช. ความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการผู้นำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเรื่องอื่นๆ สืบเนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายในการแก้ปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฏหมาย ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้ดำเนินการยึดคืนพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้งสิ้น 28 พื้นที่ ใน 8 จังหวัด เนื้อที่รวม 28,512 ไร่ เพื่อนำมาพัฒนาแปลงที่ดินโดยการจัดโซนที่ดินทำกิน และโซนที่อยู่อาศัย จัดสรรให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย ยากจน ด้อย...
          ไบโอแก๊สหรือแก๊สชีวภาพจากมูลของสัตว์เลี้ยงอื่นๆ เช่น สุกร วัว ควาย หรือเศษอาหารที่เหลือทิ้งตามครัวเรือน ถือว่าเป็น “พลังงานทางเลือก” อีกรูปแบบที่ไม่ควรมองข้าม ทั้งนี้แก๊สชีวภาพหรือไบโอแก๊สเป็นแก๊สที่เกิดขึ้นจากกระบวนการย่อยสลายสารอินทรียวัตถุในกระบวนการย่อยสลาย โดยไม่ต้องอาศัยออกซิเจนจะเกิดแก๊สชีวภาพขึ้น คุณชมัยภรณ์ ชื่นจิตร (มาย) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านเสาหิน ผู้นำหญิงนักพัฒนา คุณชมัยภรณ์ ชื่นจิตร หรือหลายคนเรียกว่า “ผู้ใหญ่มาย” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๙ บ้านเสาหิน ตำบลป่าแฝก อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย (ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลป่าแฝก และอาสาสมัครพลังงาน (อสพ.)) เล่าด้วยความภาคภูมิใจว่า หมู่บ้าน เสาหินได้ผลิต “ไบโอดีแก๊ส” ไว้ใช้ในครัวเรือน เป็นหมูบ้าน ปลอดแก๊สปิโตรเลีย...
  ขอนแก่น/ 24 กรกฎาคม 2560 สำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายสำนักวิจัยและวิชาการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติร่วมกับภาคีวิชาการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคประชาสังคม จัดประชุมพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายกิจกรรมร่วมกับศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อประสานความร่วมมือ กำหนดแนวทางการทำงานร่วม และข้อเสนอต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน ณ ห้องประชุม สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  โดยมีตัวแทนจากสำนักส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายและสำนักวิจัยและวิชาการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ, สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, ศูนย์ศึกษาและประสานงานสิทธิมนุษยชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, นักศึกษาคณะนิติศา...
  ประชุมในระดับจังหวัดของสภาองค์กรชุมชนตำบล ครั้งที่ 1/ 2560  ของจังหวัดอ่างทอง เพื่อเสนอยุทธศาสตร์ภาคประชาชน พ.ศ. 2561- 2564  ต่อนายวีร์รวุทธ  ปุตระเศณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง/20 ก.ค.2560 ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (นายวีร์รวุทธ์  ปุตระเศรณี) เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลในระดับจังหวัด และนายวิชัย  นะสุวรรณโน ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค (ปฏิบัติการพื้นที่) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. ร่วมแสดงความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชมว่ารู้สึกดีที่มีการจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลครบทุกตำบลของจังหวัดอ่างทอง ซึ่งมีการจดแจ้งจัดตั้งสภาองค์กรชุมชนตำบลครอบคลุมทั้ง 73 ตำบล แล้วนั้นเพื่อให้เกิดการบูรณาการแผนงานและรับรองยุทธศาสตร์แผนงานภาคประชาชนจังหวัด   ในช่วงเช้าเป็นการคัดเลือกประธานในที่ประ...
มิติใหม่ของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานราก ขยับเคลื่อนสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายของขบวนองค์กรชุมชน ในการยกระดับพัฒนาต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน ชูจุดดี คัดจุดเด่น เน้นจุดยืนบนพื้นวิถีวัฒนธรรมนำการท่องเที่ยวโดยชุมชน เมื่อวันที่ 21-23 กรกฎาคม 2560 สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชนร่วมกับสำนักงานภาค ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการยกระดับพื้นที่รูปธรรมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน สู่การเชื่อมโยงธุรกิจ ที่โรงแรมอีสเทิร์น แกรนด์ พาเลซ พัทยา จังหวัดชลบุรี ด้วยการดำเนินงานของคณะทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ได้จับมือภาคีเครือข่าย อย่างเช่น องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)  เครือข่ายชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนในเขตพื้นที่พิเศษ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  บริษัท ประชารัฐรักส...
ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ/   3 องค์กร  กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง  และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ร่วมลงนามความร่วมมือ “โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง”  เพื่อมุ่งสู่ชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)  โดยใช้หลัก 3Rs  คือ  การลดปริมาณขยะ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  วันที่  21 กรกฎาคม 2560    เวลา 10.30 น.  ที่ชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  ซอยพหลโยธิน 54   เขตสายไหม  กรุงเทพฯ  มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการประชารัฐร่วมใจ สร้างวินัยการจัดการขยะ ชุมชนริมคลอง”  ระหว่างนายสากล  ฐินะกุล  อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  นายอวย...
เมื่อวันที่ 21 ก.ค.2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสาขาการเกษตรและส่งเสริมสหกรณ์ อาคารวิชาการ 3 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) ร่วมหารือพูดคุยแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรไทย ในการสร้างแนวคิดจิตสำนึกในการรักบ้านเกิดของคนรุ่นใหม่ โดยใช้ระบบการเชื่อมต่อทางโซเชียลมีเดีย การทำงานผ่านระบบกลุ่ม เครือข่าย ทางโชเชียลมีเดีย อาทิ กลุ่มไลน์ เฟสบุค และกลุ่มต่างๆ ในการส่งเสริมประกอบการยุคใหม่ ผ่านกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่ชื่อว่า " คนกล้าคืนถื่น" ที่มีความรู้หลากหลายทางการศึกษาและอาชีพ ที่ไม่จำเป็นจบการศึกษาด้านการเกษตร ที่หลากหลายอาชีพที่มีความสนใจในการเกษตร ที่สำนึกรักบ้านเกิด ในการกลับมาบ้านเพื่อดำเนินการทำเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรในการทำงานอย่างเป็นระบบ โดยผ่านการทำงานร่วมกัน และการหารือร่วมกัน ในการออกแบบ และส่งเสริมเกษตรของไทย โดยลดคำหมิ่นและค่านิ...
บึงกาฬ/ 19-20 กรกฎาคม 2560 ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มจังหวัดวัฒนธรรมภาษาภูผา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเวทีติดตามเสริมพลังขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดบึงกาฬ ณ ห้องประชุม เทศบาลตำบลบึงโขงหลง อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ เพื่อทบทวนการทำงาน ติดตามผลการดำเนินงาน และวางแผนจังหวะก้าวในการทำงาน นายวิเชียร พลสยม ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาค พอช. กล่าวถึงการยกระดับการทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัด โดยกระบวนการติดตามแบบเสริมพลัง โดยระบุว่า คำว่าการจัดการตนเอง จังหวัดจัดการตนเอง เป็นคำที่สรุปรวบยอด ที่ประชาชนลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของการพัฒนา การพัฒนาต้องมาจากประชาชน เมื่อประชาชนตั้งหลักได้ จึงไปเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ การพัฒนาที่ผ่านมา เป็นสิ่งที่ทำลายความคิดเรื่องบ้านเมืองเป็นเรื่องของเรา อนาคตลูกหลานเป็นเรื่อง...