playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

อาคารสหประชาชาติ ถ.ราชดำเนินนอก / หลายองค์กรร่วมจัดงาน ‘สร้างไทยไปด้วยกัน : สร้างบ้าน สร้างชุมชน  ไทยทุกคนมั่นคง  เข้มแข็ง’  เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก  โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในไทยและจาก 10 ประเทศในเอเซียเข้าร่วมงานประมาณ 200  คน    ขณะที่พลเอกอนันตพร  รมว.พม.ชูวิสัยทัศน์ “คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัยถ้วนทั่วและมีคุณภาพชีวิตที่ดีภายในปี 2579”  ตั้งเป้าแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยน้อยทั่วประเทศกว่า 3 ล้านคนให้บรรลุผลตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20ปี วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปี  องค์การสหประชาชาติกำหนดให้เป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World  Habitat  Day’  มีเป้าหมายเพื่อให้นานาประเทศให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนที่อยู่อา...
คณะทำงานสภาองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เตรียมความพร้อมชุมชนบริหารจัดการน้ำและภัยพิบัติ ในวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการประเมินผลกระทบโดยชุมชน พร้อมร่วมบันทึกเทปรายการเวทีสาธารณะ โดยมีตัวแทนสภาองค์กรชุมชน เครือข่ายการจัดการภัยพิบัติ 16 จังหวัด เจ้าหน้าที่ พอช. และภาคประชาสังคมเข้าร่วม   นางสาววิภาศศิ ช้างทอง   ผู้แทนคณะทำงานสภาองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก กล่าวว่า เนื่องจากคณะทำงานสภาองค์กรชุมชน และสำนักงานภาคกลางและตะวันตก เล็งเห็นว่าเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน องค์กรชุมชนในพื้นที่ 16 จังหวัด ภายใต้สถานการณ์ปัญห...
  เมื่อวานวันที่ 4 ตุลาคม 2561   มีการจัดเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 4 (สานใจฟอรั่ม)  ว่าด้วย “การจัดการขยะโดยชุมชน”   ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหาคร จัดโดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย  อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  พอช. สสส. สปสช. ไทยพีบีเอส กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ในการร่วมกันพัฒนากลไกให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   เรื่องการจัดการขยะโดยชุมชนเป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่เครือข่ายใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน   มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนที่ดำเนินการ “การจัดการข...
คณะผู้บริหารท้องถิ่นจาก 6 พื้นที่ 11 ชุมชน Quezon City ประเทศฟิลิปปินส์ จำนวนกว่า 100 คน นำโดย MR.JOSE CHRISTOPHER Y. BELMONTE สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Quezon City  ได้เดินทางมาศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) เนื่องจากประสบปัญหาที่คล้ายคลึงกัน คือการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและการรื้อถอนบ้านเพื่อสร้างใหม่ในที่ดินเดิม วันนี้(21 กันยายน 2561) MR.JOSE CHRISTOPHER Y. BELMONTE สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Quezon City  ได้นำคณะตัวแทนผู้บริหารท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยผู้นำชุมชน จาก Quezon City  มาศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว และการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง ในช่วงเช้าได้เดินทางมาที่ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน)  ถนนนวมินทร์ บางกะปิ ก...
องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันจันทร์แรกของเดือนตุลาคมของทุกปีเป็น ‘วันที่อยู่อาศัยโลก’ หรือ ‘World  Habbitat Day’ เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2528  มีเป้าหมายเพื่อให้สังคมโลกและรัฐบาลนานาประเทศให้ความสำคัญและหาทางแก้ไขปัญหาการไม่มีที่อยู่อาศัย-ที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง  หรืออยู่อาศัยในสภาพที่ไม่เหมาะสม  รวมถึงปัญหาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนในทุกภูมิภาคของโลก ในประเทศไทย  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชน  คือ  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  และการเคหะแห่งชาติ  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ หรือ ‘พอช.’ มีบทบาทในการสนับสนุนให้ชุมชนและผู้ที่เดือดร้อนรวมตัวกันแก้ไขปัญหา  ผ่านโครงการต่างๆ ที่ พอช.สนับสนุน  เช่...
กทม. : พอช. ร่วมขบวนองค์กรชุมชน จัดงานสรุปบทเรียนเหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน ตั้งเป้าพัฒนาคนในขบวน 3 ปี รวม 9,000 คน เป็นคนมีคุณธรรม มีความสามารถ ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ใช้พื้นที่เรียนรู้และเรียนรู้จากปฏิบัติการจริง           ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2561 คณะทำงานพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน ร่วมกับ สำนักเชื่อมโยงขบวนองค์กรชุมชนและภาคี สำนักงานยุทธศาสตร์ขบวนชุมชนและภาคี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) จัดงาน สัมมนาถอดบทเรียน เหลียวหลัง แลหน้า การพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน “ขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง และเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้”ขึ้น ณ ห้องชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่าเฮ้าส์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 100 คน เพื่อให้...
      (ดินโคลนถล่มที่บ้านห้วยขาบ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน เมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา) ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นทั่วทุกมุมโลกมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและเกิดถี่ขึ้น เฉพาะในประเทศไทย เหตุการณ์น้ำท่วม-ดินโคลนถล่มปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิตผู้คน อย่างไรก็ตาม จากประสบการณ์การเผชิญกับภัยพิบัติในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ชาวชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ นอกจากนี้เมื่อเกิดภัยขึ้นแล้ว พวกเขายังร่วมกันระดมความช่วยเหลือต่างๆ ส่งไปยังพื้นที่ ที่ประสบภัย ดังเช่นเหตุการณ์เขื่อนแตกในลาวและน้ำท่วมจังหวัดริมแม่น้ำโขงของไทยเมื่อเร็วๆ นี้      เหตุการณ์แผ่นดินไหวใต้ทะเลอันดามันซึ่งทำให้เกิดคลื่นยักษ์ ‘สึนามิ’ ในช่วงปลายเดือนธันวาคม 2547...
 กรุงเทพมหานคร/  ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับหน่วยงานภาคี จัดเวทีสมัชชาขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนเมืองฐานราก ชุมชนอยู่ดีมีสุข  “ตามแนวทางศาสตร์พระราชา  สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”  เพื่อนำเสนอภาพการทำงานขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร  และเครือข่ายการทำงานทุกประเด็น และระดมความคิดเห็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อแนวทางการพัฒนาชุมชนฐานรากกรุงเทพมหานคร  การประสานความร่วมมือ  และเชื่อมโยงแผนงานของขบวนองค์กรชุมชนกับหน่วยงานภาคี  อีกทั้งผู้ว่า กทม. มอบเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 21 กองทุน  กว่า 7 ล้านบาท   วันที่  19 กันยายน  2561  ขบวนองค์กรชุมชนกรุงเทพมหานคร  ร่วมกับกรุงเทพมหานคร  โดยสำนักพัฒนาสังคม  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (อง...