ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา
playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

วันที่ 23 มกราคม 2561 ขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี  มอบของขวัญปีใหม่ ปี2561 ให้กับชุมชนที่มีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบทจำนวน 21 ตำบล 221 ครัวเรือน งบประมาณ สนับสนุน 3,562,500 บาท รวมงบประมาณการพัฒนาความเข้มแข็งของจังหวัดกาญจนบุรีจำนวน  5,257,500 บาท  เปิดเวที ณ ห้องประชุมอรพิม  มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี  โดยมีเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนเข้าร่วมกว่า 120 คน นายจิระเกียรติ  ภูมิสวัสดิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี  ประธานในพิธีร่วมมอบของขวัญและกล่าวให้กำลังใจว่า” ชุมชนเป็นองค์ประกอบและเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น เพราะชุมชนเป็นผู้รู้และเข้าใจปัญหาของตัวเองดีที่สุด นำไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาบ้านเมืองได้” ขอใ...
พอช./ สัมมนา ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันสุดท้าย ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนนำข้อเสนอจากการสัมมนา  5 ข้อยื่นต่อ ‘นพ.พลเดช  ปิ่นประทีป’ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  เพื่อนำไปพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์  เผยข้อเสนอภาคประชาชน  เน้น ‘ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  ใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นกลไกขับเคลื่อน  สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น  เน้นชุมชนฐานราก  และกระจายอำนาจสู่ชุมชนท้องถิ่น” ตามที่ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนและภาคประชาสังคมทั่วประเทศจำนวน 120 คน  เข้าร่วมงานสัมมนา  ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’ ระหว่างวันที่ 15-16  มกราคม  ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  กรุงเทพฯ &n...
พอช./ เผยผลการพิจารณารางวัล “อ.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์”  กองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ  จังหวัดพะเยาและสระแก้วได้รับรางวัลจังหวัดละ 2 กองทุน  ส่วนที่เหลือเป็นกองทุนจากจังหวัดชัยนาท  สิงห์บุรี  นครปฐม  และนครศรีธรรมราช  ได้รับรางวัลจังหวัดละ 1 กองทุน  เตรียมเข้ารับรางวัลที่ธนาคารแห่งประเทศไทยในเดือนมีนาคมนี้  ขณะที่รางวัลประเภทที่ 6 ด้านการจัดการที่ดิน/จัดสรรที่ดินทำกิน  การสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและที่อยู่อาศัย  ไม่มีกองทุนที่ได้รับรางวัล     รางวัล “ผู้สรรค์สร้างความมั่นคงของมนุษย์ตามแนวคิดของศาสตราจารย์ ดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์   “คุณภาพแห่งชีวิต  ปฏิทินแห่งความหวัง  จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน” ปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 มีกองทุนสวัสดิกา...
            (วันนี้)วันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) หรือ พอช. ร่วมกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี มอบของขวัญปีใหม่ 2561โครงการบ้านพอเพียงและบันทึกคามร่วมมือสนับสนุนตำบลเสริมสร้างขีดความสามารถของขบวนองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองเข้มแข็ง ณ ห้องประชุมนายทองแสงใหญ่ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี  ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับ พอช. พม.จ.สิงห์บุรี จัดพิธีลงนามความร่วมมือสนับสนุนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรีโดยสภาองค์กรชุมชน สร้างรูปธรรมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย และสร้างรูปธรรมชุมนท้องถิ่นจัดการตนเอง ประกอบด้วย โครงการบ้านพอเพียงจังหวัดสิงห์บุรี  ซึ่งปี2561 จะดำเนินการสร้างซ่อมบ้านให้กับชุมชนจำนวน 11 ...
วันที่ 22 มกราคม 2561 เครือข่ายคนดีศรีอยุธยาร่วมกับพอช. (สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์การมหาชน) เปิดเวทีขับเคลื่อนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนท้องถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยาและพิธีมอบของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีหน่วยงานและเครือข่ายชุมชนเข้าร่วมประมาณ 100 คน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีการขับเคลื่อนงานพัฒนาครอบคลุม 175 พื้นที่ เนื่องจากมีเนื้องานหลากหลายประเด็น  อาทิ จัดตั้งและพัฒนาสภาองค์กรชุมชน 167 ตำบล จัดทำแผนพัฒนา 14 ตำบล  สวัสดิการชุมชน 72 กองทุน  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 11 ตำบล รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยโครงการบ้านมั่นคงจำนวน 11 ชุมชน และภายใต้โครงการบ้านพอเพียง ในปี 2560 ได้ดำเนินการแล้ว 23 ครัวเรือน ซึ่งครั้งนี้จะมอบเป็นของขวัญในปี 2561 อีกจำนวน 8 ตำบล 223 ครัวเรือน  ร...
พอช. /ผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศร่วมสัมมนา  ‘ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กำหนดอนาคตประเทศต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’เพื่อนำผลการสัมมนาเสนอต่อคณะกรรมการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   และให้นำไปพิจารณาประกอบการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  6 ด้าน  ด้าน รมต.สำนักนายกฯ  เตรียมจัดทำโครงการสนับสนุนชุมชนสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำ ตามที่รัฐบาลได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน  โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  (มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน) เพื่อจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน (ด้านความมั่นคง ความสามารถในการแข่งขัน  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิต...
     วันที่ 16 มกราคม 2561 นายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ร่วมกับ นายธีรพงศ์ พร้อมพอชื่นบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มอบของขวัญ บ้านพอพียง และบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ปี 2561 ณ.ศูนย์โอท็อป เมืองพระชนกจักรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี      การมอบของขวัญในการซ่อมสร้างบ้านให้กับผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยในชนบทของ จ.อุทัยธานี จำนวน 211 ครัวเรือน  20 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี เป็นงบประมาณทั้งสิ้น 3,562,500บาท และงบประมาณจำนวน 1,400,000 บาทในการพัฒนาความเข็มแข็งของขบวนองค์กรชุมชน เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง แหล่งอาหารปลอดภ...
ม.ราชภัฎพระนคร / 15 มกราคม 2561 สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน(องค์การมหาชน) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และเครือข่ายชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่  ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พัฒนาชุมชนริมคลอง ภายใต้ “โครงการชุมชนริมคลองน่ามองน่าอยู่” เพื่อส่งเสริมให้สถาบันวิชาการร่วมกับชุมชนริมคลองในการออกแบบระบบจัดการชุมชน นำองค์ความรู้และภูมิปัญญาของชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตทุกมิติ ดำเนินการใน 22 ชุมชน           ตามที่รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขปัญหาชุมชนที่บุกรุกพื้นที่ริมคลองในกรุงเทพมหานคร  และก่อสร้างเขื่อนระบายน้ำในคลองลาดพร้าวและคลองบางซื่อเพื่อป้องกันน้ำท่วม  โดยมอบหมายให้กร...