playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

                                                                                                                                                                                                                      &...
โดยพอช.สำนักงานภาคเหนือ ชาวตำบลและสืบเชื้อสายมาจาก ชาวไทยลื้อ - ชาวจีนฮ้อ มีภูมิลำเนาอยู่ที่สิบสองปันนา มณฑลยูนานประเทศจีนเป็นเวลานานเท่าใดไม่ปรากฏ แต่มีคนบางกลุ่มย้ายถิ่นฐานออกจากภูนางย้องมาตามลำน้ำและมาสร้างบ้านเรือนและสร้างวัดชื่อ วัดก๋อมก่อ( ปัจจุบันเป็นวัดร้างอยู่ห่างจากวัดทุ่งผึ้งประมาณ 1 กิโลเมตร )  ต่อมาเมื่อมีการขยายที่ทำมาหากินมากขึ้น ประชากรมากขึ้น ได้พากันแยกย้ายออกจากบ้านก๋อมก่อ ไปอยู่ที่ใหม่และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านเฟือยลุง (เฟือย เป็นชื่อหัวหน้ากลุ่มที่ทุกคนยกย่องให้เป็นผู้นำ / คำว่าเฟือย เป็นชื่อต้นไม้ที่มีขนาดลำต้นสูงใหญ่มีกิ่งก้านสาขาแผ่ปกคลุมกระจายรอบต้น) และบางกลุ่มไปรวมกับหมู่บ้านอื่นอีกหลายหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดน่าน บ้านเฟือยลุงเมื่อเริ่มต้นมีทั้งหมด 6 ครัวเรือน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ เหมาะแก่การเพาะปลูก มีแม่...
                                                                                                                                                                                                                      &...
ตำบลแม่สาว เดิมเป็นพื้นที่หมู่บ้านหนึ่งของอำเภอแม่อาย และเมื่อมีการอพยพของคนมากขึ้นซึ่งส่วนใหญ่มาจากอำเภอหางดง และอำเภอสันป่าตอง จึงทำให้หมู่บ้านขยายเพิ่มขึ้นและได้มีการแยกออกมาตั้งเป็นอีกตำบลหนึ่ง โดยใช้ชื่อลำน้ำสาวเป็นชื่อตำบล ตั้งอยู่ในเขตปกครองของอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านแม่สาว บ้านสันมะนาว บ้านหนองเต็ง บ้านห้วยป่าซาง บ้านดง บ้านแม่ฮ่อง บ้านกาวีละ บ้านศรีดอนแก้ว บ้านสันป่าข่า บ้านเมืองหนอง บ้านปัญจะพัฒนา บ้านสัน บ้านศรีบุญเรือง บ้านเมืองพานและบ้านโป่งไฮ โดยมีที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของตัวอำเภอแม่อาย ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่อาย ประมาณ 8 กิโลเมตร  (เส้นทางถนนอำเภอฝาง – ท่าตอน) ลักษณะภูมิประเทศพื้นที่ตั้งแต่ตอนเหนือลงมาจนถึงตอนกลางของตำบลมีลักษณะเป็นพื้นที่สูงลาดชัน ส่วนบริเวณตอนใต้ของตำบลมีลักษณะ...
ตำบลกองควาย (คำว่ากอง หมายถึง ทางควายเดินผ่านโดยหลายๆ หมู่บ้านจะต้อนควายเดินทางมากินน้ำที่นี่ ชาวบ้านจึงเรียกตำบลนี้ว่า "กองควาย" ซึ่งหมายถึงทางเดินของควาย) ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ราวปี พ.ศ. 2486 เดิมได้ถูกยุบเข้ากับตำบลดู่ใต้เพื่อความสะดวกในการปกครอง ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติลง ตำบลกองควายจึงแยกออกจากตำบลดู่ใต้อีกครั้ง ต่อมาในปี พ.ศ.2537 ได้จัดตั้งการปกครองตำบลเป็น สภาตำบลกองควายและยกฐานะเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย เมื่อ พ.ศ.2539 จนกระทั่งเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลกองควายจนถึงปัจจุบันประกอบด้วย 6 หมู่บ้านได้แก่ บ้านธงหลวง บ้านดอนน้ำครก บ้านนาผา บ้านน้ำครกใหม่ บ้านน้ำครกเก่า บ้านดอนเจริญ  เทศบาลตำบลกองควาย ได้รับการยกฐานะมาจากองค์การบริหารส่วนตำบลกองควาย ต...
ตำบลควนกรด  เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอทุ่งสง มีเนื้อที่ทั้งหมด 40.492  ตารางกิโลเมตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสลับกับเนินเล็กน้อย ลักษณะอากาศร้อนชื้น มีฝนตกชุกตลอดปี มี 2 ฤดู คือฤดูร้อนและฤดูฝน  มีครัวเรือนรวมทั้งสิ้น 3,026   ครัวเรือน ประชากรที่อาศัยอยู่จริงรวม  9,863 คน เป็นชาย  5,065 คน  หญิง  4,798  คน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประชากรวัยแรงงานระหว่างอายุ  18-60  ปี  ทำสวน  6,178  คน  และมีพื้นที่ทำสวนยางพารา  25,588  ไร่  มีหลายครอบครัวที่มีการจัดทำข้อมูลบัญชีรับจ่ายครัวเรือน  ได้เรียนรู้การบันทึกข้อมูล จัดทำเวทีวิเคราะห์ข้อมูลการใช้จ่าย  ซึ่งจะเห็นข้อมูลในแต่ละด้านทั้งในส่วนรายจ่ายที่จำเป็นและไม่จำเป็น  นำไปสู่การวางแผนการใช้จ่ายเงินขอ...
บ้านแม่ละนา เป็นชุมชนเก่าแก่ชาวไทใหญ่ อพยพมาจากฝั่งพม่า ตั้งรกรากมานานกว่า 200 ปี บนพื้นที่ราบลุ่มกลางหุบเขา อ.ปางมะผ้า ปัจจุบัน มี 165 ครอบครัว ประชากร 850 คน มีพื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด  4,840 ไร่ แบ่งการใช้ประโยชน์เป็นเขตป่า (1,000 ไร่) พื้นที่อยู่อาศัย (200 ไร่) พื้นที่สาธารณอนุรักษ์ (100 ไร่) พื้นที่ทำกิน (นา ไร่ สวน 3,540 ไร่) โดยมีการทำเกษตรกรรมปลูกข้าวเป็นหลัก ส่วนใหญ่เป็นข้าวนา มีข้าวไร่บ้างแต่ผลผลิตไม่ดีจึงลดลงเรื่อย ๆ ซึ่งประชาการส่วนใหญ่ในพื้นที่นั้นจะมีอาชีพและมีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์  44% เช่น  เลี้ยงไก่ หมูดำ  วัว ควาย ตามลำดับ รองลงมาคือการรับจ้างทั่วไป 31% เช่น งานก่อสร้าง  พนักงานเอกชน พนักงานรัฐและอื่นๆเป็นต้น  และการทำการเกษตร ทำสวน ทำนา ทำไร่ 21%  และอื่นๆ 4% ลักษณะภูมิประเทศของบ้านแ...
สุดแดนสยามบูรพา แนวกั้นเขตชายแดนกัมพูชา ทับพริก เป็นตำบลในอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 43,100 ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน 1,088 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,795 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เป็นแนวกั้นชายแดนกับประเทศกัมพูชา ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 69 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาอาชีพรับจ้าง ค้าขาย,พนักงานบริษัท ฯลฯ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 69,240 บาท บาท/คน/ปี ซึ่งจากการศึกษาประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของชุมชน “ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานบันทึก”  ชื่อตำบลทับพริกนั้น มีตำนานเล่าขานกันต่อๆ มาว่า ปี พ.ศ.2503  ช่วงนั้นมีบริษัทไม้เข้ามาสัมปทานตัดไม้ กลุ่มลูกจ้างชาวส่วยได้มาสร้าง “ทับ”  ซึ่งหมายถึงเพิงพักอาศัย  และปลูกต้นพริกไว้ที่พัก จึงเป็นที่มาของคำว่า “ทับพริ...