playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอช.

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
เราก็เป็นเจ้าของแผ่นดิน... ประวัติศาสตร์นิเวศวัฒนธรรม ดอยยาวดอยผาหม่น
เอกสารอ้างอิง :
14 มีนาคม 2562 26
ชุดความรู้ การสื่อสารสาธารณะ พลังสร้างการเปลี่ยนแปลง
เอกสารอ้างอิง :
15 มกราคม 2562 178
ถอดบทเรียนประชาชน “การขับเคลื่อนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ”
เอกสารอ้างอิง :
30 พฤศจิกายน 2561 86
คู่มือบริหารโครงการ 2562
เอกสารอ้างอิง :
13 พฤศจิกายน 2561 114
รายงานเวทีวิชาการนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เอกสารอ้างอิง :
11 ตุลาคม 2561 387
คู่มือการทำแบบสอบถามออนไลน์เพื่อการพัฒนา ด้วย google forms
เอกสารอ้างอิง :
09 ตุลาคม 2561 494
แผ่นพับแนะนำ พอช. 2561
เอกสารอ้างอิง :
02 ตุลาคม 2561 143
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคนในขบวนองค์กรชุมชน 3 ปี (พ.ศ. 2561-2563)
เอกสารอ้างอิง :
10 กันยายน 2561 151
หนังสือสูจิบัตรและพื้นที่รูปธรรม thailand social expo 2018
เอกสารอ้างอิง :
31 กรกฎาคม 2561 155
รายงานประจำปี 2560
เอกสารอ้างอิง :
20 มิถุนายน 2561 513
โมเดลพื้นที่รูปธรรม เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ภาคประชาสังคม
เอกสารอ้างอิง :
28 พฤษภาคม 2561 327
คู่มือการบริหารโครงการ การสนับสนุนการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 13 ธันวาคม 2560 407
สูงวัยเล่าเรื่อง 25 กันยายน 2560 694
คู่มือ การใช้บริการห้องสมุด
เอกสารอ้างอิง :
25 กันยายน 2560 388
รายงานประจำปี 2559 08 มิถุนายน 2560 533
ยุทธศาสตร์สังคมไทยที่ยั่งยืนโดยภาคประชาสังคม กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 05 มิถุนายน 2560 652
แบบรายงานความก้าวหน้าของโครงการบ้านพอเพียงชนบท
เอกสารอ้างอิง :
09 มีนาคม 2560 923
คู่มือการบริหารโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารอ้างอิง :
02 มีนาคม 2560 674
พลเมืองภิวัฒน์ เล่ม 2
เอกสารอ้างอิง :
29 กันยายน 2559 925
คู่มือประชาชน
เอกสารอ้างอิง :
23 กันยายน 2559 725