playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอช.

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
คู่มือการบริหารโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารอ้างอิง :
02 มีนาคม 2560 760
พลเมืองภิวัฒน์ เล่ม 2
เอกสารอ้างอิง :
29 กันยายน 2559 1000
คู่มือประชาชน
เอกสารอ้างอิง :
23 กันยายน 2559 818
แนวทางการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและการปรับโครงสร้างการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนและ พอช.
เอกสารอ้างอิง :
24 สิงหาคม 2559 1460
สน รูปสูง [สหายวา] :นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
24 สิงหาคม 2559 1196
รายงานประจำปี 2558
เอกสารอ้างอิง :
27 มิถุนายน 2559 2481
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน ฯ ปี 2555-2557
เอกสารอ้างอิง :
11 เมษายน 2559 1887
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2558 – 2560)
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 2694
15 ปี รูปธรรม "พลังองค์กรชุมชนขับเคลื่อนเศรษกิจฐานราก"
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 2045
พลเมืองภิวัฒน์
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 1957
แผ่นพับแนะนำองค์กร พอช. พัฒนาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 2476
หนังสือ นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
26 พฤษภาคม 2558 955
ชุมชนพลเมือง จะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ (ปี 2558)
เอกสารอ้างอิง :
19 พฤษภาคม 2558 721
สมัชชาพลเมือง คืออะไรและมีแนวทางอย่างไร?
เอกสารอ้างอิง :
19 พฤษภาคม 2558 869
แผ่นพับ นโยบายคณะกรรมการสถาบัน ฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 18 พฤษภาคม 2558 860
แผ่นพับ สถาบันพัฒนาอค์กรชุมชน 2553
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1412
แผ่นพับแนะนำพอช.(ภาษาอังกฤษ)
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1342
เฮ็ดจั่งได๋ จั่งได้ “ธรรมนูญ” ฅนอานาจฯ
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1047
แผ่นพับแนะนำพอช ปี 2555
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1181
ลำนำ ความงามในเส้นทางพัฒนาล้านนา
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1097