playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

พอช.

กรอง
แสดง # 
หัวเรื่อง วันที่สร้าง ฮิต
คู่มือการบริหารโครงการสนับสนุนการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
เอกสารอ้างอิง :
02 มีนาคม 2560 699
พลเมืองภิวัฒน์ เล่ม 2
เอกสารอ้างอิง :
29 กันยายน 2559 945
คู่มือประชาชน
เอกสารอ้างอิง :
23 กันยายน 2559 751
แนวทางการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนและการปรับโครงสร้างการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนและ พอช.
เอกสารอ้างอิง :
24 สิงหาคม 2559 1391
สน รูปสูง [สหายวา] :นักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
24 สิงหาคม 2559 1134
รายงานประจำปี 2558
เอกสารอ้างอิง :
27 มิถุนายน 2559 2319
รายงานผลการประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานของสถาบัน ฯ ปี 2555-2557
เอกสารอ้างอิง :
11 เมษายน 2559 1786
แผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พ.ศ. 2558 – 2560)
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 2583
15 ปี รูปธรรม "พลังองค์กรชุมชนขับเคลื่อนเศรษกิจฐานราก"
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 1963
พลเมืองภิวัฒน์
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 1806
แผ่นพับแนะนำองค์กร พอช. พัฒนาองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
29 ตุลาคม 2558 2332
หนังสือ นโยบายคณะกรรมการสถาบันฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน
เอกสารอ้างอิง :
26 พฤษภาคม 2558 867
ชุมชนพลเมือง จะได้อะไรจากรัฐธรรมนูญ (ปี 2558)
เอกสารอ้างอิง :
19 พฤษภาคม 2558 650
สมัชชาพลเมือง คืออะไรและมีแนวทางอย่างไร?
เอกสารอ้างอิง :
19 พฤษภาคม 2558 786
แผ่นพับ นโยบายคณะกรรมการสถาบัน ฯ เพื่อการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน 18 พฤษภาคม 2558 793
แผ่นพับ สถาบันพัฒนาอค์กรชุมชน 2553
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1316
แผ่นพับแนะนำพอช.(ภาษาอังกฤษ)
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1269
เฮ็ดจั่งได๋ จั่งได้ “ธรรมนูญ” ฅนอานาจฯ
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 984
แผ่นพับแนะนำพอช ปี 2555
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1098
ลำนำ ความงามในเส้นทางพัฒนาล้านนา
เอกสารอ้างอิง :
27 สิงหาคม 2555 1038