playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

WHD221058.01หพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน คนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) Asian Coalition for Housing Rights (ACHR) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานสัมมนา “๑๐ ปี สู่การจัดการที่ดิน ที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่น” วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีเครือข่ายชุมชนเมืองและชนบท เข้าร่วมงานกว่า ๑,๐๐๐ คน

เนื่องในวันที่อยู่อาศัยโลก ๒๕๕๘ หรือ World Habitat Day ที่มีการจัดขึ้นทุกปี ในวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม ซึ่งในปีนี้ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗ ซึ่งสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อหลักในระดับนานาชาติว่า “Public Spaces for All หรือ “พื้นที่สาธารณะสำหรับทุกคน” สำหรับประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดงานทั้งในระดับส่วนกลาง และในส่วนภูมิภาค ในหัวข้อ “๑๐ ปีสู่การจัดการที่ดินที่อยู่อาศัย โดยชุมชนท้องถิ่น เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านความเหลื่อมล้ำของสังคมและการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ

WHD221058.08 resizeจากการจัดงานของขบวนองค์กรชุมชนทั้งในภาคเมืองและชนบทในปีนี้ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน เผยแพร่ผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพอพิสูจน์ให้สังคมทั่วไปเห็นว่า หากเปิดโอกาสให้คนในพื้นที่ได้คิด และจัดการที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยในพื้นที่ตนเอง ภายใต้แนวคิดว่า ที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยเป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์ในการตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิต ย่อมทำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืน และสอดคล้องกับแผนการพัฒนาของเมือง และการดำเนินชีวิตของคนเมืองนั้นๆ โดยยังคงรักษาความเป็นอัตลักษณ์ ประเพณีและวัฒนธรรมของคนเมืองนั้น ภายใต้ความพอเพียงของเศรษฐกิจและสังคม ไว้ตลอดชั่วลูกชั่วหลาน

โดย นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้กล่าวเปิดงานสัมมนา “๑๐ ปีสู่การจัดการที่ดินที่อยู่อาศัย โดยชุมชนท้องถิ่น”ว่า ในนามของคณะกรรมการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขอแสดงความยินดีที่เราได้จัดงานวันนี้ขึ้น เพราะเป็นวันที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเรื่องที่อยู่อาศัย และเราเป็นส่วนหนึ่งที่ทำกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญด้านที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ขั้นพื้นฐานความจำเป็นของมนุษย์ WHD221058.04

ในส่วนของคณะกรรมการสถาบันมีความมุ่งมั่นตั้งใจหนุนเสริมพลังของขบวนชุมชนและภาคีทุกภาคส่วน และทุกประเด็นงาน ทุกเครือข่ายหลอมรวมขับเคลื่อนขบวนและก้าวเดินไปสู่จุดหมายข้างหน้า โดยแนวทางการจัดการตนเองจากฐานรากตามที่อาจารย์ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ผู้ก่อตั้งสถาบันได้มุ่งหวังไว้

ซึ่งในตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เราได้เห็นการก้าวเดินอย่างมีแบบแผน มีทิศทาง และส่วนของคณะกรรมการมีการกำหนดแผนที่เกิดจากการร่วมคิดของภาคี 7 ประเด็น และปีนี้เรื่องเศรษฐกิจฐานรากเป็นเรื่องที่รัฐบาลขับเน้นเป็นพิเศษ และองค์กรเราเป็นหน่วยงานหนึ่งที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนเรื่องนี้ เราจึงอยากเห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจทุกเครือข่ายองค์กร บูรณาการเป็นเนื้อเดียวกัน โดยเอาพี่น้องประชาชนเป็นเป้าหมาย

          การทำงานของเราตลอด 10 ปีที่ผ่านมา ที่ถือว่าเราสำเร็จที่สุดก็คือการทำงานด้านการแสวงหาความร่วมมือ บูรณาการการทำงานกับภาคส่วนได้มากที่สุด แม้ว่าเราจะไม่มีเงินมากมายแต่เรามีใจซึ่งเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเรื่องอื่น จึงขอให้มั่นใจพลังของเราในการก้าวเดินไปข้างหน้า ในส่วนของคณะกรรมการพร้อมที่จะหนุนเสริมพลังของพี่น้องประชาชน ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสำเร็จที่เกิดจากความมุ่งมั่นของท่าน

WHD221058.10หลังจากนั้นนางสาวสมสุข บุญญะบัญชา อดีตผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน และกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญในชุดที่ผ่านมา ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่อง “การพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนกับทิศทางการพัฒนาเมืองในอนาคต” (รายละเอียด อยู่ในบทความพิเศษในข่าวถัดไป)

จากนั้นจึงได้มีการบางคุยกลุ่มย่อยของแต่ละประเด็นเครือข่ายงาน อาทิ เครือข่ายคนจนเมือง เครือข่ายปัญหาที่ดิน เครือข่ายชุมชนริมคลอง ฯลฯ เพื่อหาข้อสรุปการทำงานและข้อเสนอในการทำงานในปีต่อไป และช่วงบ่าย ดร.กอร์ปศักดิ์ ภูตระกูล นักเศรษฐศาสตร์ (ที่ปรึกษา ดร.สมคิด จตุรศรีพิทักษ์) ได้มาอภิปรายเรื่องแนวทางพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก cropWHD221058.09 resize

นอกจากนี้ในงานยังมีการแสดงนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน และการแสดงละครของกลุ่มปัญหาชุมชนริมคูคลอง

สำหรับสหพันธ์พัฒนาองค์กรชุมชน คนจนเมืองแห่งชาติ (สอช.) เครือข่ายที่ดินแนวใหม่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองแห่งชาติ (คทช.) ได้ประกาศเจตนารมณ์ การจัดงานที่อยู่อาศัยโลก ปี ๒๕๕๘ จากสถานการณ์ปัญหาที่ดินในภาพรวมทั้งประเทศ โดยระบุว่า ๑) สอช. คทช. จะทำให้คนจนทุกคนต้องมีดินที่อยู่อาศัย และได้มาอย่างมีศักดิ์ศรี ๒) สอช. คทช. จะร่วมกัน แก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัย โดยการสร้างกองทุนจากทุนฐานราก เป็นกองทุนระดับชาติ และรัฐบาลต้องสนับสนุน เพื่อให้เป็นธนาคารของคนจนแห่งชาติ ๓) จะสร้างเครือข่ายคนจน ให้เกิดพลัง ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของคนจน และ ๔) จะยกระดับคนจน และจะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตในทุกเรื่องของคนจน รัฐบาลต้องกระจายอำนาจการจัดการทรัพยากร ดิน น้ำ ป่า สู่ชุมชนท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนจากฐานราก

และได้กำหนดข้อเสนอเชิงนโยบายการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินเพื่อเสนอต่อรัฐบาล ดังนี้

๑) ให้กระจายอำนาจการจัดการที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบ สู่ชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานสิทธิชุมชน โดยเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ

๒) ตามที่รัฐบาลได้ประกาศ “ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินของคนจนทั้งเมืองและชนบท” เพื่อให้การดำเนินการบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รัฐบาลต้องใช้แนวทางชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง พร้อมกับการจัดระบบและกลไกการทำงานที่ชุมชนท้องถิ่น เป็นแกนหลัก

๓) ยกเลิกกฎหมายและมติ ครม. บางฉบับที่ไม่เอื้อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดินและการแก้ไขที่อยู่อาศัยที่ดินทำกิน อย่างเป็นธรรม ได้แก่ พ.ร.บ.ป่าไม้ ปี ๒๔๘๔ และมติ ครม. ๓๐ มิ.ย. ๒๕๔๑

๔) ให้ยกเลิกนโยบาย“ทวงคืนผืนป่า” เพราะเป็นการริดรอนสิทธิชุมชน ไม่สอดคล้องการสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่ไม่เอื้อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทำกินอย่างเป็นธรรม เช่น การใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณะ พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ เป็นต้น

๖) มาตรการเร่งด่วนการแก้ไขปัญหาชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการและแผนงานขนาดใหญ่ของรัฐ ได้แก่ โครงการการจัดการน้ำชุมชนริมคลอง โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา โครงการพัฒนารถไฟรางคู่ เป็นต้น โดยต้องรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง สร้างกลไกการแก้ไขปัญหาที่มีส่วนร่วมจากภาคประชาชน และมีมาตรการในการดูแลเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในการจ่ายค่าชดเชยและหาที่ดินรองรับผู้ได้รับผลกระทบ

 

WHD221058.07 resize

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter