playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

19 1

          นายพลากร  วงค์กองแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. กล่าวว่า คณะกรรมการสถาบันฯ ได้มีการแต่งตั้งอนุกรรมการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 21 คน ที่มีองค์ประกอบคือ ที่ปรึกษา 4 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน ภาคี/หน่วยงาน 5 คน ตัวแทนองค์กรชุมชน 6 คน และตัวแทน พอช. 5 คน เพื่อให้การบริหารและดำเนินการตามแผนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว มีประสิทธิภาพ รวมถึงมีกลไกการทำงานสอดคล้องกับแนวทางการจัดการโครงการที่อยู่อาศัยโดยชุมชนท้องถิ่นตามโครงการบ้านมั่นคง ที่ผนึกพลังความร่วมมือของเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคีพัฒนา หน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          ทั้งนี้คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ปี และบทบาทหน้าที่ในการ 1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองต่อคณะกรรมการสถาบันฯ 2) กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 3) พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการและงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการฯ และงบประมาณช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ 4) พิจารณาให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงบประมาณสนับสนุนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง 5) ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายองค์กรชุมชน ภาคีพัฒนาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ตลอดจนช่วยคลี่คลายปัญหาข้อติดขัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ตลอดจนช่วยคลี่คลายปัญหาข้อติดขัดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 6) กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนท้องถิ่นเป็นแกนหลักตามโครงการบ้านมั่นคง

         

ดาวน์โหลดคำสั่ง 


แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter