playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

“ตำบลมหาดไทย” อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง เนื่องจากการคมนาคมขนส่งในสมัยก่อนใช้การสัญจรทางน้ำเป็นหลัก ทำให้พื้นที่หมู่ที่ 3 ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดลิ้นทองอันเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวตำบลหนองไข่เน่า (หรือตำบลมหาดไทยในปัจจุบัน) กลายเป็นที่จอดเรือในทางค้าขายและขนถ่ายสินค้าให้พ่อค้าที่มาทำการติดต่อค้าขาย ซึ่งส่วนใหญ่เป็คนมอญทำให้ผู้คนสัญจรไปมาพบเห็นแต่คนมอญ จึงเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่าท่ามอญ ต่อมาทางราชการได้จัดแบ่งเขตตำบลใหม่ ตำบลมหาดไทยจึงแบ่งอำนาจการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองไข่เน่า หมู่ที่ 2 บ้านบางหัก หมู่ที่ 3 บ้านท่ามอญ หมู่ที่ 4 บ้านหัวตะพาน หมู่ที่ 5 บ้านคุ้มหมักเม้า และหมู่ที่  6 บ้านโรงนา ในปัจจุบันตำบลมหาดไทยมีประชากรจำนวน 1,672 คน เป็นผู้สูงอายุ 295 คน คิดเป็นจำนวนร้อยละ 17.64 ของจ...
                                                                         เรียบเรียงโดย : นางพิรัลรัตน์   รุจิวรพัฒน์ ตำบลคลองใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ชุมชนนี้ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาล ที่ 5  ในอดีตใช้การเดินทางโดยทางเรือไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย หรือการขนส่งสินค้าใช้ทางน้ำเป็นหลัก เมื่อครั้งมีการเปลี่ยนแปลง การปกครองในปี รศ. 112 ซึ่งมีการแบ่งแยกมณฑล เป็นอำเภอ และเป็นตำบล เพื่อให้ง่ายต่อการปกครอง จึงเรียกชื่อตำบลนี้ใหม่ตามชื่อคลองขุดใหม่ว่า “ตำบลคลองใหม่” ตำบลคลองใหม่มีทั้งหมด 6 หมู่บ้าน ปัจจุบันอยู่ในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบ...
หูกวาง เป็นตำบลหนึ่งในอำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ มีด้วยกันทั้งหมด 4 หมู่บ้าน ซี่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดนครสวรรค์ 32 กิโลเมตร ด้วยสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มอยู่ติดกับแม่น้ำปิง จึงเหมาะแก่การทำเกษตร อาชีพส่วนใหญ่ของคนในตำบลนี้คือการทำนาเป็นหลัก เฉลี่ย 80% ของพื้นที่ รองลงมาก็ทำไร่ ทำสวน และรับจ้างทั่วไป นายคำรณ  นาคราช กำนันตำบลหูกวาง ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลหูกวางกล่าวว่า “การขับเคลื่อนงานเพื่อพัฒนาตำบล เริ่มจากการรวบรวมฐานข้อมูลตำบลของทุกหมู่บ้าน วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับท้องถิ่น รพสต. ครู โรงเรียน และชาวบ้านตำบลหูกวาง หลังจากพบว่าคนหูกวางมีปัญหาด้านที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ส่วนใหญ่พบในกลุ่มที่ยากจน รายได้น้อย ผู้สูงอายุ ครอบครัวขยายหรือพิการ จากการเก็บข้อมูลมีผู้เดือดร้อน 167ครัวเรือน จากผู้มีรายได้น้อย พิการ...
                                                                                          บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก สภาองค์กรชุนตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว ก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2551  ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา  มีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรมเกิดขึ้นหลายโครงการ  โดยเชื่อมโยงการทำงานกับหลายภาคส่วน  ซึ่งโครงการบ้านพอเพียงชนบท เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของการดำเนินงานภายใต้สภาองค์กรชุมชนตำบลแห่งนี้ ตำบลหนองม่วง เป็นตำบลหนึ่งที่มีความหลากหลายของผู้คนที่มาอยู่...
                                                                                เรียบเรียงโดย จำรัส   เปล่งปลั่ง ตำบลโคกพุทรา เป็นตำบลเล็กๆ อยู่ในเขตการปกครองของอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง มี 7 หมู่บ้าน 3 ชุมชน ประกอบด้วย หมู่ที่ 1 - 3 เรียกว่าชุมชนโคกพุทรา ส่วนหมู่ที่ 4 เรียกว่าชุมชนบ้านกุ่ม และหมู่ที่ 5 - 7 เรียกว่า ชุมชนบ้านช้าง มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน 6,959 ไร่  805 ครัวเรือน พื้นที่ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่ม ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพการทำเกษตร จากอดีตที่ผ่านมา ที่อยู่อาศัยของคนในตำบลโคกพุทราหลายครอบครัว มีสภาพทรุดโทรม หลังคารั...
                                                                                                 บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก “ใครต้องการให้ช่วยอะไร เค้ามาขอป้าก็ช่วยเค้าหมดแหละ เราทำแล้วไม่เดือดร้อนใคร ทำเพื่อส่วนรวม เรายินดี” นี่คือคำพูดของนางสาวสำรวย คำแปน (ป้าเล็ก) คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน  วัย 72 ปี ซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเป็นสตรีดีเด่นประจำตำบลอีกด้วย ป้าเล็กเล่าว่าเริ่มเข้ามาทำงานพัฒนาเมื่อประมาณปี 2523  ตอนนั้นมีการรวมกลุ่มของแม่บ้านเกษตร...
เทศบาลตำบลท่าช้าง  เป็นชุมชนเล็กๆ ในจังหวัดนครนายก  มีอาณาเขตครอบคลุมพื้นที่แค่ 2 ชุมชน คือหมู่ที่ 11 และหมู่ที่8 (บางส่วน)  จำนวน 310 ครัวเรือน  ประชากรรวม  1,057  คน  ประกอบอาชีพหลัก  คือ  ทำนา  ทำสวน  ทำไร่  และอาชีพเสริม  คือ  เพาะเห็ดฟาง  ปลูกพืชสวนครัว  ค้าขาย  และรับจ้างทั่วไป  ชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  มีปัญหาความไม่มั่นคงเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  ฯลฯ ส่วนกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินงานร่วมกันในชุมชน  คือ  กองทุนสวัสดิการชุมชน  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มแม่บ้านทำขนมไทย  ฯลฯ  ขับเคลื่อนโดยสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้าง  ซึ่งจัดตั้งขึ้นในปี 2554 นายกำหนด ซื่อตรง ประธานสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลท่าช้...
                                                                                บทความโดย พอช.สำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก   บ้านห้วยโจด เดิมตั้งอยู่ในเขตการปกครองของตำบลวัฒนานคร  จ.สระแก้ว  แต่เนื่องจากมีประชากรเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากภายในเวลาอันรวดเร็ว  ประกอบกับตำบลวัฒนานครมีพื้นที่กว้างขวางยากแก่การปกครอง คณะกรรมการหมู่บ้านและราษฎรร่วมกับอำเภอวัฒนานครจึงเสนอให้แยกบ้านห้วยโจดออกมาตั้งเป็นตำบลใหม่อีก 1 ตำบล เรียกว่า “ตำบลห้วยโจด” อยูในเขตอำเภอวัฒนานคร   ตำบลห้วยโจดมีลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะแก่ก...