playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

ข่าวความเคลื่อนไหวงานพัฒนา

  วันนี้ (11 มกราคม ) ที่จังหวัดสิงห์บุรี   เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี  ได้จัดงาน ‘มหกรรมขบวนองค์กรชุมชน  จังหวัดสิงห์บุรี  ครั้งที่ 2’ ที่บริเวณสวนรุกชาติคูเมือง  อ.อินทร์บุรี   ภายในงานมีการแสดงนิทรรศการของของชุมชนต่างๆ  เช่น  กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชนตำบล  ฯลฯ  และการมอบบ้านพอเพียงชนบท จ.สิงห์บุรีให้แก่ประชาชนที่มีความเดือดร้อน  รวม 220 หลัง  โดยมีพลเอกสุรศักดิ์  ศรีศักดิ์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) นายชำนาญวิทย์  เตรัตน์   ผู้ว่าราชการ จ.สิงห์บุรี  ร่วมเป็นประธาน  มีผู้บริหารสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ...
ฮอด เป็นอำเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของจังหวัด และเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทิวเขา ในอดีตเป็นอำเภอหนึ่งที่มีความยากลำบากในการเดินทาง มีหอนาฬิกาเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอ เป็นทางผ่านของผู้เดินทางหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 53 ตารางกิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา โดยมี่จำนวน 1,162 ครัวเรือน มีประชากรทั้งหมด 3,311 คน เดิมมีการประกอบอาชีทำสวนลำไยมากที่สุด รองลงมาคือทำนา รับจ้าง ทำการประมง ความเป็นมาของการใช้ระบบฐานข้อมูลที่ดินรายแปลง เพื่อส่งเสริมและเพิ่มทักษะ เพิ่มมูลค่าผลผลิต การประกอบอาชีพทำสวนลำไย ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ 51 ตารางกิโลเมตร  หรือ ประมาณ  31,875 ไร่แบ่งการปกครองออกเป็น 5 หมู่บ้าน ได้แก...
พอช./ ตัวแทนพรรคการเมือง 9 พรรค  ร่วมรับฟังข้อเสนอจากเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ  โดยเสนอให้พรรคการเมืองสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชนเป็นอีกระบบหลักของสวัสดิการสังคมในประเทศไทย  ให้รัฐบาล  องค์กรปกครองท้องถิ่น  และภาคเอกชน  หนุนเสริมภาคประชาชน  ทั้งด้านความรู้และงบประมาณ    เพื่อให้เป็น 4 พลังหลักในการจัดสวัสดิการชุมชน  ขณะที่เกิดกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศแล้วเกือบ  6 พันกองทุน  มีเงินรวมกัน 15,000 ล้านบาท  เผยรายชื่อ 9   กองทุนฯ ทั่วประเทศได้รับรางวัล ‘ป๋วย อึ๊งภากรณ์’ ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์  ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ จัดงา...
เดิมชื่อตำบลศรีพรหม เปลี่ยนชื่อมาเป็นชื่อตำบลตาลชุม ตาลชุมมีหลายหมู่บ้าน จึงขอแยกมาเป็นอีกตำบลหนึ่ง ชื่อตำบลศรีภูมิ เหตุที่ชื่อตำบลเพราะกำนัน เป็นคนพื้นที่ ศรีภูมิ จึงเปลี่ยนมาเป็นตำบลศรีภูมิ จนถึงปัจจุบันซึ่งมีทั้งหมด 12 หมู่บ้านเป็นพื้นที่ทั้งหมด 53,281 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ลาดเอียง มีภูเขาไปทางทิศตะวันตกของตำบล  พื้นที่สำหรับที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ อาศัยอยู่บริเวณที่ราบ ลุ่มแม่น้ำ มีแม่น้ำไหลผ่านตั้งแต่หมู่ที่ 1,2,10,12,4,9,5 ตามลำดับ ซึ่งลักษณะภูมิประเทศภายในตำบล สามารถแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. พื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำ มีจำนวนร้อยละ 9.39 ของพื้นที่ทั้งหมด 2. พื้นที่ดอนหรือพื้นที่ราบ มีจำนวนร้อยละ 13.04 ของพื้นที่ทั้งหมด 3. พื้นที่ดอนสูงหรือพื้นที่สูง มีจำนวนร้อยละ 77.57 ของพื้นที่ทั้งหมด มีประชากรจำนวน...
พอช./สถาบันป๋วย-พอช.-เครือข่ายกองทุนสวด.    ร่วมจัดงาน ‘มหกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน’ และจัดประกวดรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ  ด้านเครือข่ายกองทุนสวัสดิการฯ เสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง 4 ข้อ  คือ 1.ให้สนับสนุนการปรับแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550  2.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของรัฐด้านสวัสดิการ  3.สนับสนุนและดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของกองทุน  โดยรัฐบาลและ อปท.สมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชน  และ 4. สนับสนุนให้ระบบสวัสดิการชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์  ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมกอ...
                                                                                                                                                                                                                      &...
                                                                                                                                                                                     บทความโดย พอช.สำนักงานภาคใต้ สืบค้นตัวตนคนท่าโรงช้าง           ท่าโ...
เทศบาลตำบลบ้านหลวง เป็นเทศบาลบาลตำบลที่มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอจอมทองและถือว่าเป็นเทศบาลตำบลที่มีพื้นที่มากที่สุดจังหวัดเชียงใหม่ มีธรรมชาติที่สวยงามและมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศ ปัจจุบันมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการขยายตัวในด้านโรงแรมรีสอร์ท จำนวนมาก ประกอบกับเป็นพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตจอมทอง และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วิทยาเขตจอมทอง ทำให้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและรองรับการขยายตัวของเมืองจอมทอง ในอนาคตอีกด้วย การเปลี่ยนระบบการปกครองจากประเทศราชเป็นแบบมณฑลเทศาภิบาล ทำให้นครเชียงใหม่ ซึ่งมีฐานะเป็นเมืองประเทศราช ถูกลดบทบาทลงมาเป็นหัวเมืองหนึ่งในมณฑลพายัพ พ.ศ. 2443 ทางราชการได้ตั้งชุมชนที่อยู่โดยรอบวัดพระธาตุศรีจอมทอง...