playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

BD director2560

 

          ด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. เป็นองค์การมหาชนในการกากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พอช. เป็นองค์กรภาครัฐแนวใหม่ที่มุ่งสร้างการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้ร่วมกันของภาคีการพัฒนาทั้งองค์กรชุมชนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ทั้งในการพัฒนานโยบายยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการ และการติดตามกากับดูแลโดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก

          ด้วยถึงวาระที่จะสรรหาคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนชุดใหม่ จึงขอเชิญผู้สนใจ/ผู้เกี่ยวข้องสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการสรรหาเป็นประธานกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้

1. คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครหรือผู้ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 คุณสมบัติทั่วไป

  • มีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 35 ปี ถึง 70 ปี
  • ไม่เป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง หรือสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
  • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ ไม่เคยได้รับโทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุด


1.2 คุณสมบัติเพิ่มเติม

  • มีภาวะผู้นาสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานกรรมการ
  • มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์การบริหารองค์กร
  • มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญา หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน มีทัศนคติที่ถูกต้องเหมาะสมในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นในกระบวนการของประชาชน และเข้าใจการพัฒนาองค์กรชุมชนที่องค์กรชุมชนและประชาสังคมเป็นแกนหลัก
  • มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนในการบริหารงานพัฒนาและการบริหารองค์กร
  • มีประวัติดีงาม ทั้งส่วนตัวและการปฏิบัติงาน
  • มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ซึ่งต้องมีความรับผิดชอบสูง


2. กระบวนการสรรหา

          คณะกรรมการสรรหาฯ ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนหน่วยงานราชการ และผู้แทนองค์กรชุมชน รวม ๑๕ คน ดาเนินการสรรหาและเสนอต่อรัฐมนตรีฯ เพื่อเสนอให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง

          กาหนดขั้นตอนและวิธีการสรรหาเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

3. วาระการดารงตาแหน่ง 3 ปี

4. การสมัคร/เสนอชื่อ

          ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเอง หรือบุคคล องค์กรต่างๆ เสนอชื่อผู้ที่เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยสามารถยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อพร้อมหนังสือแสดงข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อได้ด้วยตนเองที่ห้องสมุดสถาบันฯ ชั้น ๑ หรือส่งทางไปรษณีย์

          ลงทะเบียนโดยจ่าหน้าซองถึง “เลขานุการคณะกรรมการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน และกรรมการ ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน” ตามแบบฟอร์มที่กาหนด โดยขอรับแบบฟอร์มใบสมัคร/หนังสือแสดง ข้อมูลและรายละเอียดของผู้ถูกเสนอชื่อ หรือใบเสนอชื่อ ได้ที่สถาบันฯ หรือสามารถ Download ได้ที่ http://www.codi.or.th เปิดรับสมัครและเสนอชื่อระหว่างวันที่ 10 - 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ เวลา 08.30-16.30 น. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียด สมัคร และส่งข้อมูลได้ที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)
เลขที่ 912 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2378-8300 ต่อ 8207, 8231
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter