playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

159A0011_resize.JPG

วันนี้ (21 ก.พ. 2561)พลเอกสุรศักดิ์ ศรีศักดิ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมด้วย พลโท วิบูลย์ ขยันกิจ คณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ทั้งนี้ ผช.รมว.ประจำพม.ได้มีการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงน้ำดื่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม , ร้านกาแฟชุมชน, Banana solution การทำเกษตรอินทรีย์แบบกล้วยๆ และสุดท้ายได้เยี่ยมชม พูดคุยกับโรงเรียนผู้สูงอายุ

159A0064_resize.JPG

นางเสาวนิต โกสุมา ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม เล่าว่า ปัจจุบันกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ก่อตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2551 มีสมาชิกครอบคลุม 11 หมู่บ้าน โดยมีสมาชิกเริ่มต้น จำนวน 397 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 1,523 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00 ของประชาชนที่อยู่จริงในพื้นที่ตำบลท่างาม มีรูปแบบการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงในชีวิต ทั้งในลักษณะสิ่งของ เงินทุน น้ำใจ การช่วยเหลือเกื้อกูล เป็นสวัสดิการพื้นฐานตั้งแต่เกิดจนตายตามระเบียบข้อบังคับ

159A0026_resize.JPG

กองทุนสวัสดิการ มีการเชื่อมโยงกับภาคเอกชน (โรงแรมใบหยก สกาย) ในการประกอบอาชีพในรูปแบบของการกู้ยืมเงินช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติและเป็นสมาชิก เช่น การกู้ยืมวัสดุทางการเกษตร โดยจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืช ให้กับเกษตรตามความต้องการ สามารถช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ทำให้มีวัสดุทางการเกษตรราคาถูก เนื่องจากสามารถต่อรองราคาผ่านกองทุนฯ และดำเนินการผ่านศูนย์ทักษะทางอาชีพเกษตรกร Banana Solution (เกษตรเรื่องกล้วยกล้วย) และร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนของตำบลท่างาม ในการจำหน่ายสินค้าภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการประกอบอาชีพแก่สมาชิกกองทุนที่สนใจ เช่น เกษตรกรรมยุคใหม่ ในการให้กู้ยืมวัสดุทางการเกษตรและเงินทุนการบริหารจัดการปลูกมะนาว กล้วย พืชผักสวนครัว ฯลฯ ปลอดดอกเบี้ย 12 เดือน อัตราร้อยละ 50 สตางค์ต่อเดือน อีกทั้งมีการเชื่อมโยงธุรกิจกับกองทุนหมุนเวียนเพื่อฟื้นฟูผู้ประสบภัยพิบัติ และกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือกรณีภัยแล้งในพื้นที่ตำบลท่างาม ปัจจุบันต่อยอดการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้น เช่น เครื่องสีข้าวชุมชนเพื่อให้บริการสีข้าวในอัตราที่ประหยัด การผลิตและจำหน่าย“น้ำดื่มท่างาม” นอกจากนี้ยังมีการลงทุนธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ธุรกิจร้านกาแฟ ภายใต้ชื่อ “Tar-Ngam coffee” โดยผลกำไรทั้งหมดจะกลับเข้าสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบเศรษฐกิจของครัวเรือนในการสร้างงานสร้างรายได้แก่กลุ่มอาชีพต่างๆ และเกษตรกร โดยสนับสนุนการใช้พื้นที่ในร้าน Tar-Ngam coffee ในการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าต่างๆ สร้างโอกาสในการจำหน่ายให้กับคณะศึกษาดูงานของ อบต.ท่างาม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า บรรจุภัณฑ์ การใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารซื้อขายออนไลน์ ทำเพจสินค้า การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างช่องทางจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ ให้มากขึ้น


159A0050_resize.JPG

การดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างาม ทำให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชนจากสวัสดิการต่างๆ มากมาย เกิดกระบวนการพัฒนาศักยภาพของคน สร้างการมีส่วนร่วม เกิดการจัดการตนเอง เกิดการประสานการทำงานของ อบต.ท่างาม ท้องที่ และหน่วยงานภาคีเครือข่าย นำมาสู่การพัฒนาอาชีพให้กับคนในชุมชนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น ในตอนท้าย ผช.รมว.พม.กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีกับกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลท่างามที่ได้รับรางวัลป๋วยอึ้งภากรณ์

159A0072_resize.JPG

159A0086_resize.JPG

159A0068_resize.JPG

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter