playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

21369.jpg

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา สำนักงานภาคกลางตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพกองเลขาขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก” ณ โรงแรมสองพันบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมเข้าร่วมกว่า 70 คน ได้แก่กองเลขาและตัวแทนจังหวัด 16 จังหวัด เจ้าหน้าที่พอช. และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ทีมงานพัฒนาองค์ความรู้ สำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน ได้ร่วมให้ความรู้เรื่องการจัดการความรู้แก่ขบวนชุมชน ซึ่งเป็นกระบวนการ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน เผยแพร่ความรู้ และการวางแผนเพื่อการจัดการความรู้ การถอดความรู้ : เรื่องเล่า story telling เครื่องมือ เทคนิคต่างๆ เช่น 1)ลำดับเหตุการณ์ พัฒนาการ เส้นทางรอยเวลา 2)มุมมองความรู้ 4 องค์ประกอบ 3)สามเหลี่ยมแห่งการเปลี่ยนแปลง และการวิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาการถอดบทเรียน ซึ่งทางพื้นที่สามารถเลือกใช้เครื่องมือตามความถนัด ความชอบตามลีลาของแต่ละพื้นที่ และสุดท้ายเน้นการใช้เทคนิคการวางเนื้อหาเขียนเรื่องเล่า ให้น่าสนใจง่ายๆ เพียง 3 ขั้นตอน คือ 1)หัวใจของเรื่อง 2) โครงรื่อง และ 3)การเดินเรื่อง จากนั้นตัวแทนภาคีจากศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคกลาง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) มาแนะนำองค์กรและร่วมออกแบบเครื่องมือเพื่อสนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ตำบลรูปธรรมปี 2561


21373.jpg

21371.jpg

ช่วงบ่ายเป็นการฝึกปฏิบัติจริง แบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม โดยเชิญ คนต้นเรื่องตัวแทนจาก 3 พื้นที่รูปธรรม ได้แก่ 1)ต.หนองโพธิ์ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี   1)ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี 3)ต.บ่อแร่ อ.หันคา จ.ชัยนาท ผู้เข้าร่วมได้ฝึกทักษะการฟัง การตั้งประเด็นคำถาม จับประเด็น และการฝึกการเขียนเรื่องเล่าเร้าพลัง นำมาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้ง 16 จังหวัด ด้วยบรรยากาศสบายๆ ถึงแม้จะเป็นเวลาช่วงบ่ายแต่ผู้เข้าร่วมให้ความสนใจ สนุกสนานในการเรียนรู้จากที่คิดว่าเป็นเรื่องยาก กลายเป็นเรื่องง่ายกว่าที่คิดไว้

ช่วงท้ายของเวทีเป็นการสรุปบทเรียน ผู้เข้าร่วมได้ซักถามและได้รับฟังข้อคิดเห็นเทคนิคต่างๆ ในการเขียนเนื้อหาให้น่าสนใจจากพื้นที่รูปธรรม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีในการทำงานในยุค 4.0 ที่สามารถ Download file เอกสารการประชุม file power point ความรู้ต่างๆ จาก Application line Scan QR Code เอกสารและ file power point ต่างๆ ทั้งนี้ขบวนองค์กรชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญในการร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่สถาบันฯ เพื่อเป้าหมายบรรลุ ตัวชี้วัดขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางบนตะวันตกต่อไปรายงานโดยสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter