playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

CoverEsan copy

เอกสารชุดสรุปบทเรียนการจัด สมัชชาสภาพลเมืองอีสาน “ตุ้มโฮม ฮักแพง แบ่งปัน อีสานหนึ่งเดียว” ชุดนี้ สกัดมาจากการปฎิบัติการจริงของพลเมืองอีสาน ที่ต้องการให้สังคมเกิดความสมดุลย์ ลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมเต็มแผ่นดิน เมื่อวันที่  26 – 27 มกราคม 2561 ที่อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา อาจจัดได้ว่าเป็นเอกสารบันทึกประวัติศาสตร์การทำงานของขบวนองค์กรชุมชนภาคอีสานที่ต้องการสร้างความตระหนักรู้ ผ่านกระบวนการทำงาน ให้ชุมชนท้องถิ่นมีพลังสามารถจัดการตนเองได้ทุกมิติ

ชึ่งกระบวนการจัดสมัชชาพลเมืองอีสาน ครั้งที่ผ่านมาได้ใช้งานวัฒนธรรมนำการปฎิรูปประเทศไทย กล่าวคือเราใช้กิจกรรมงานบุญ ชึ่งจัดได้ว่าเป็นทุนทางสังคมที่สำคัญของคนอีสานเป็นตัวนำ แล้วเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหา และมีมติสมัชชาร่วมกันเสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อตัวเอง สังคม และประเทศชาติผ่านตัวแทนของรัฐบาล จำนวน 6 ประเด็น คือ (1) เรื่องเศรษฐกิจฐานราก (2) เรื่องเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร (3) เรื่องที่ดินที่ทำกินที่อยู่อาศัย (4) เรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (5) เรื่องนโยบายและกฎหมายที่เกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ำ และ (6) เรื่องสวัสดิการชุมชนสู่สวัสดิการสังคม จากมติดังกล่าวสภาพลเมืองภาคอีสานได้จัดตั้งทีมติดตามผลการนำนโยบายไปสู่ภาคปฎิบัติเป็นระยะ ชึ่งต่างก็มีความมุ่งหวังและปราถนาให้เกิดขึ้นจริง

หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารชุดนี้จะมีประโยชน์ต่อการพัฒนานโยบายสาธารณะและการสร้างเสริมความเป็นพลเมืองทั้งเรื่องกระบวนการ เนื้อหา การจัดการ มุ่งสู่เป้าหมายในการทำงานสร้างพลังชุมชนให้มีความสามารถจัดการตนเองได้ในที่สุด

ดาวน์โหลดหนังสือ https://drive.google.com/open?id=1AKvfmZXVG1XhC1A_dHCgTNq8ddMJ1xrD 

หรือสแกน QR Code : 

QRCodeESANBOOK

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter