playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Training1.jpg

เมื่อเร็วๆนี้ มีการจัดเวทีพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงสังคมของขบวนองค์กรชุมชนภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันออก  ครั้งที่ 1 กลุ่มทะเลชายฝั่งและกลุ่มเกษตร จ.ปราจีนบุรี  ในวันที่ 23-24 เมษายน 2561  และครั้งที่ 2 กลุ่มอุตสาหกรรมและกลุ่มเมือง ในวันที่ 25-26 เมษายน 2561 ที่จังหวัดฉะเชิงทรา  โดยมีผู้เข้าร่วมตัวแทนจังหวัดๆ ละ 10 คน ซึ่งประกอบด้วย แกนนำพื้นที่รูปธรรมประเด็นงานต่างๆ คนรุ่นใหม่ และกองเลขา รวมทั้งทีมงานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรฯ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  โดยการจัดเวทีทั้ง 2  ครั้ง มีผู้เข้าร่วมจาก 12 จังหวัด รวมจำนวนกว่า 150 คน

Training_resize.jpg

Training2_resize.jpg

Training3_resize.jpg

การจัดเวทีครั้งนี้ คณะทำงานพัฒนาบุคคลากรภาคกรุงเทพฯ  ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง  มีการพัฒนาออกแบบหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศและเชื่อมโยงสู่บริบทการทำงานของพื้นที่  มีความทันสมัยโดยใช้เทคโนโลยีเหมาะสมกับยุคไทยแลนด์ 4.0  จากความตั้งใจ ทุ่มเท ของคณะทำงานฯ ที่ต้องการให้ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลาย  โดยมีเนื้อหา  ดังนี้  1)ทำไมต้องมียุทธศาสตร์ภาคประชาชน  2) วิเคราะห์สถานการณ์/พื้นที่ เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  3)สายธารชีวิตและงาน  4)หลักคิด วิธีคิด ที่มาของยุทธศาสตร์ภาค การฝึกปฏิบัติหลักการวิเคราะห์คิดเชิงระบบและการพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย เครื่องมือวิเคราะห์(ก้างปลา) วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลกระทบเชิงบวก-เชิงลบ  5)แนวทางการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบาย  และช่วงท้ายภารกิจ บทบาทหน้าที่ในพื้นที่  ข้อเสนอต่อการพัฒนาบุคลากรครั้งต่อไป  ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมทุกคนได้แสดงความคิดเห็นผ่านการแลกเปลี่ยนและการกรอกแบบสอบประเมินผล โดยทีมงานจะสรุปผลการเข้าร่วม จะจัดทำเป็นรายงานเผยแพร่ต่อไป

 จากการเข้าร่วมเวทีทั้ง 2 ครั้ง ทำให้ได้เห็นถึงกระบวนการทำงานของคณะทำงานพัฒนาบุคลากรภาคกรุงเทพฯ การสร้างการมีส่วนร่วมของทีมงาน ทีมข้อมูล วิชาการ ทีมกิจกรรมสัมพันธ์ ทีมบริหารจัดการ ทีมสื่อสาร เป็นต้น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอมีการสรุปกิจกรรมกันอย่างละเอียดเข้มข้น  การเปิดใจยอมรับข้อผิดพลาดและการเรียนรู้พัฒนาอยู่เสมอ  

Training4_resize.jpg

สำหรับสิ่งที่คาดหวังจากการจัดเวทีพัฒนาผู้นำฯ คือ กลุ่มเป้าหมายสามารถพัฒนาศักยภาพนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานระดับพื้นที่ ซึ่งคณะทำงานฯและสำนักงานปฏิบัติการภาคจะติดตามผลในระยะต่อไป   หากผลที่เกิดขึ้นและมีความเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน  คือ การพัฒนาศักยภาพของคณะทำงานฯ  เช่น ทีมกิจกรรมสัมพันธ์ เปิดใจว่า “ได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะตนเองมากมาย” ทีมสื่อสารที่ทำงานรวดเร็วฉับไว ทันสมัย จัดทำ Qr Code เชิญผู้เข้ากลุ่ม line สื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร จัดทำทะเนียบรุ่นผู้เข้าร่วม การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ตัดต่อเป็น VDO ภาพกิจกรรมวันวาน  ทีมบันทึกเนื้อหาวิชาการจากวิทยากรโดยละเอียด ทีมบริหารจัดการที่ทำให้งานราบรื่น แม้มีข้อติดขัดปัญหาในการจัดครั้งที่ 1 ง แต่ก็ได้แก้ไขปรับปรุงในครั้งที่ 2 และการพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรกระบวนการ ที่สำคัญคณะทำงานฯ ถือว่าเป็นบุคลลที่มีจิตอาสา ทำงานเพื่อสาธารณะ รับผิดชอบ พัฒนาตนเอง และหาความรู้ใหม่

คณะทำงานฯ ได้ให้ข้อคิดเห็น ในส่วนของบทบาทของเจ้าหน้าที่สำนักงานปฏิบัติภาคและสำนักงานยุทธศาสตร์ฯ คือ  “การมีส่วนร่วมเป็นทีมเดียวกันในการจัดเวทีพัฒนาผู้นำฯ”  ตั้งแต่การคิดออกแบบหลักสูตร  การคัดเลือกวิทยากร  การร่วมกิจกรรมพร้อมไปกับผู้เข้าร่วม ถือเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะทำให้เป็นทีมงานเดียวกันและสร้างความเป็นกันเองแก่ผู้เข้าร่วมเวที  สร้างบรรยากาศให้ผู้เข้าร่วมกล้าแสดงความคิดเห็น  การดำเนินงานพัฒนาผู้นำขบวนชุมชนยังคงดำเนินต่อไป  ไม่หยุดยั้ง  เห็นได้จากกำหนดการแผนการพัฒนาศักยภาพรายจังหวัดที่มีการสื่อสารกันในกลุ่มline พัฒนาคนฯ ของสำนักงานปฏิบัติการภาค  อาจเหมือนชื่อหนังสือ ที่ว่า “การสิ้นสุดของสิ่งหนึ่ง คือ การเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอ”  หนุ่มเมืองจันท์ กล่าวไว้   

 

รายงานโดยสำนักงานยุทธศาสตร์และเชื่อมโยงขบวนชุมชนและสำนักงานภาคกรุงเทพฯปริมณฑลและตะวันอก

Cr.ภาพจากทีมงานสื่อสาร คณะทำงานพัฒนาบุคลากร ภาคกรุงเทพฯปริมณและตะวันออก

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter