playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

IMG_5218_resize.JPG

พอช./ ระหว่างวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2561  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน  เพื่อออกแบบการทำงานร่วมกัน  รวมทั้งเสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานการสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนร่วมกันระหว่างสำนักงานภาคทั้ง  5 ภาคและส่วนกลาง  โดยมีเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร พอช.เข้าร่วมสัมมนาประมาณ  40 คน

IMG_5343_resize.JPG

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ กล่าว  ถึงทิศทางสำคัญขององค์กรกับงานสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนว่า  ปัจจุบันประเทศกำลังขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และมีแผนปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน  รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12  ซึ่งจะเน้นการพัฒนาลงไปที่พื้นที่  ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  จะต้องยึดหลักธรรมาภิบาล   ความโปร่งใส  คุ้มค่า  การมีส่วนร่วม  ระบบราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกับหน่วยงานต่างๆ  และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งในส่วนของ พอช.จะเกี่ยวข้องกับแผนปฏิรูปประเทศด้านสังคม  ดังนั้น พอช.จะต้องปรับบทบาทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้  นอกจากนี้ พอช.อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสถานะจากเดิมที่ พอช.จัดตั้งขึ้นและดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาก็อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ตามภารกิจและกำลังคนที่จะเพิ่มมากขึ้น
“กระทรวงพัฒนาการสังคมฯ เสนอต่อรัฐบาลเพื่อให้ พอช.มีบทบาทในการแก้ไขปัญหาผู้มีรายได้น้อยทั้งในเมืองและชนบท  โดยเฉพาะปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัย  เพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  โดยรัฐมนตรีกระทรวง พม.เน้นให้ พอช.ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง  และเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ในกระทรวง  นำงบประมาณลงไปพัฒนาในพื้นที่  โดยเชื่อมโยงกับ พมจ. (พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัด) ด้วย”  ผอ.พอช.กล่าวและขยายความว่า  การเปลี่ยนแปลงทางนโยบายเหล่านี้  เจ้าหน้าที่ พอช.จะต้องเรียนรู้และสร้างความเข้าใจทั้งเรื่องของทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของ พอช.  ทั้งนี้ทิศทางการพัฒนาของ พอช.  จะเน้นการพัฒนาเชิงพื้นที่สู่ชุมชนท้องถิ่นเข้มแข็ง"

070561.pdf-000001.png

ส่วนทิศทางสำคัญขององค์กรเกี่ยวกับงานสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนนั้น ผอ.พอช.กล่าวว่า จะต้องมีการพัฒนาและขับเคลื่อน  5 ระดับ  คือ 1.การเสนอพื้นที่รูปธรรมของ พอช.  เช่น  สวัสดิการ สภาองค์กรชุมชน ที่อยู่อาศัย ฯลฯ สู่นโยบายและสาธารณะอย่างต่อเนื่องและทุกรูปแบบ  2.พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ  3.การบูรณาการงานระหว่างส่วนงานต่างๆ ใน พอช.  4.การบูรณาการงานระหว่าง พอช.กับหน่วยงานอื่นๆ  และ 5.การเพิ่มความรู้  ความสามารถ  ทักษะ  ด้านการสื่อสารการจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชนทั้งเจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนท้องถิ่น

IMG_5230_resize.JPG

นางสาวพรรณทิพย์ เพชรมาก รองผู้อำนวยการสถาบันฯ พูดถึง "ความสำคัญของงานวิชาการของสถาบันฯ และการสนับสนุนขบวนชุมชน" การจัดกระบวนการ  งานวิชาการภาค  ซึ่งการเกิดสน.ใหม่ สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตรกรรมชุมชน  คิดว่าเป็นจุดที่เชื่อมโยงที่จะได้ทำกันก่อน   อยากให้มีการเชื่อมโยงตั้งแต่งานข้อมูล งานแผน และการติดตามประเมินผล  รวมทั้งการรายงานและจัดการความรู้และสื่อสาร ซึ่งเป็น 5 เรื่องที่เกี่ยวพันกัน  โดยระบบ พอช.เน้นย้ำโดยตลอด  เวลาพูดเรื่องนี้ ไม่ใช่เฉพาะภายในพอช.เพียงอย่างเดียว รวมไปถึงระบบชุมชนด้วย  

DSC_0488_resize.JPG

DSC_0490_resize.JPG

IMG_5302_resize.JPG

ทั้งนี้ในการสัมมนาทั้ง 2 วัน  ผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งจากสำนักงานภาคและส่วนกลางได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานในด้านต่างๆ  รวม 8 ด้าน  1.การรายงานเชิงบริหาร  2.การพัฒนาเว็บไซต์ พอช.  -3.แผนการจัดการความรู้  4.งานสื่อสาร พอช.ทั้งภายในและภายนอก   5.การติดตามประเมินผล  6.กิจกรรม (Event) ที่สำคัญในช่วงไตรมาส 3-4 ของทั้ง 5 ภาคและส่วนกลาง  7.ตัวชี้วัด  และ 8.การจัดการเรื่องร้องเรียน
ในช่วงท้ายของการสัมมนา ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ออกแบบการทำงานร่วมกันในประเด็นต่างๆ คือ 1.การพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในกลุ่มงานวิชาการ เช่น การผลิตคลิปวิดีโอ 5 นาที (บ้านมั่นคง สภาองค์กรชุมชน  ฯลฯ ) การจัดการความรู้เพื่อถอดบทเรียน/ถอดองค์ความรู้จากการทำงาน (คู่มือการจัดการความรู้)  การสื่อสาร การติดตามประเมินผล การบริหารโครงการ   การจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย 2. กระบวนการพัฒนากลุ่มงานวิชาการ   โดยจะจัดการอบรมเป็นรายภาคและจัดอบรมร่วมกันทั้ง 5 ภาค ฯลฯ

IMG_5297_resize.JPG

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter