playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

    14 1

    ความรู้คู่คุณธรรม ทำความดีด้วยหัวใจ รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ตามคำปฏิญาณของประชาชน ที่ขอเป็นลูกที่ดีของแผ่นดิน นำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกองบุญสวัสดิการชุมชนคนบุรีรัมย์เป็นกระบวนการสร้างหลักประกันความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ช่วยเหลือกันและกัน มีความรัก เอื้ออาทรกันและกัน โดยเป็นการออมเพื่อ “ให้” เป็นกองบุญที่ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน

         นายสมชาย วิเชียรเลิศ ประธานเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า รอบปีที่มีโอกาสได้มาพบปะกันของกองบุญสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ พร้อมตักตัวแนวคิดเพื่อพัฒนาไปสู่ความมั่นคงและยังยืน การมีพื้นที่รูปธรรมในจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นฐานการเรียนรู้ที่มุ่งสร้างความมั่นคงความเข้มแข็ง

เราต้องเชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นกองทุนที่นำไปสู่การความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งจากฐานราก โดยมีปัญญาทางความคิด มุ่งสร้างความยั่งยืนทั้ง ทุนรอนของความคิด ทุนรอนทางเงินตรา นำพาสู่แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้เราต้องมีเครือข่ายการพัฒนาทางความคิด พร้อมทั้งลงพื้นที่ช่วยหนุนจุนเจือ สร้างแนวทางสู่สวัสดิการมั่นยืน ใส่ใจกองทุนมุ่งมั่นให้เกิดความเอื้อเฟื้อ ซื่อสัตย์ โปร่งใส นำทางไปสู่สังคมเอื้ออาทร ที่ว่า “ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรี” อยู่ดีมีสุขที่ชุมชน

 

14 2          นายปฎิภาน จุมผา ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรกรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  ดินแดนแห่งนี้มีมนต์ขลังเป็นอารยธรรมของโลกที่มีรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ก่อนเข้าสู่เวทีสัมมนามีนิทรรศการตำบลหนองตะครองที่เป็นเหมือนต้นธารที่สร้างพลังรูปธรรมความสำเร็จที่เราต้องเอาแบบอย่าง กองบุญสวัสดิการของพี่น้องที่ไม่คิดเรื่องเงิน แต่เป็นคุณค่าของจิตใจ เป็นการลดความเลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมด้วยสวัสดิการชุมชน ชุมชนท้องถิ่นได้มุ่งสร้างความเข้มแข็งที่เกิดจากภาคประชาชน จึงต้องรักและพัฒนาให้เข้มแข็งและยั่งยืน ที่มีทั้งสวัสดิการที่มาจากการจัดการป่า ภูมิปัญญา ฐานองค์กรการเงินอย่างบูรณาการ นั่นคือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เป็นความมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน เป็นการทำทางไปสู่นครแห่งความสุขของคนบุรีรัมย์

         “ลอก เรียน แบบ ไม่ยั่งยืน ต้องทำด้วยตัวเอง ทำด้วยใจ โปร่งใส ห่วงใยเอื้ออาทร เสียสละ ยกระดับมาตรฐาน เมื่อกองบุญเข้มแข็งเราต้องถ่ายทอดเป็นมรดกทางความคิดที่ตกทอดสู่ลูกหลาน รวมพลังความดีงาม ตามวิถีที่เข้มแข็ง ตั้งแต่เกิดจนตาย” 

          กว่า 12 ปี สวัสดิการชุมชนคนบุรีรัมย์ที่ได้ลุกขึ้นมาช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้านตัวเงินทั้งจังหวัดกว่า 200 ล้านบาท มีสมาชิกกว่า 200,000 คน  แต่ถ้ามีสมาชิกมากกว่านี้มีเงินทุนที่หล่อเลี้ยงกองทุนที่มากขึ้น เปลี่ยนบุรีรัมย์ทันที แต่มีเงื่อนไขว่า กว่าจะมีสวัสดิการให้แก่กันได้ต้องเชื่อมั่นว่าคนในชุมชนต้องเป็นเจ้าของกองทุน ทุกคนมีส่วนร่วม จนนำไปสู่ความหวงแหนที่ทำด้วยใจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สวัสดิการชุมชนคือกองบุญที่ต้องอยู่คู่คุณธรรม จึงมีความคิดที่ว่า การจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชน เกื้อหนุนชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียง นำไปสู่มิติใหม่ของการจัดสวัสดิการโดยแท้ และอย่างเห็นคุณค่า อยู่บนพื้นฐานภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมในทุกระดับ เป็นการสร้างคุณค่าทางจิตใจ เป็นการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

          ดังนั้น กองบุญสวัสดิการชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ จะต้องคำนึงถึงความสามารถของคนในชุมชนและการสมทบจากสมาชิกเป็นหลักและต้องมีความต่อเนื่องและยั่งยืนไม่ใช่หวังพึ่งเงินจากภายนอก ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวทิ้งท้าย

14 3          นางสุชาดา มีสงฆ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า พริกบ้านเหนือ เกลือบ้านใต้ แบ่งสันปันส่วนตามกำลังที่เกิดจากต้นทุนชุมชนที่ตรีตราเป็นราคาเงินทองไม่ได้ เราต้องรู้จักคำว่าให้ แล้วเราจะได้รับกลับคืนมา การจัดสวัสดิการซึ่งรัฐนี้คือการพัฒนาให้ดีขึ้น สร้างหลักประกันทั้งปัญญาและเงินตรา ปัจจัยที่สำคัญต้องพึ่งตนเองได้ และมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

          “เราต้องเริ่มจากชาวบ้าน ต้องเริ่มจากตนเอง และนำไปสู่ความเหมาะสม เป็นธรรม และมีมาตรฐาน สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน ต้องเชื่อมร้อยให้เป็นหนึ่งเดียว กระจายอย่างเท่าเทียม เมื่อเกิดสวัสดิการแล้วต้องเพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เกิดความสัมพันธ์ใหม่ของคนในชุมชน ฐานความคิดของประชาชนคือให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ เป็นสังคมสวัสดิการ”

 

          การสร้างสวัสดิการอย่ามองแค่เราจะได้อะไร แต่เราต้องมีส่วนร่วม มีจิตอาสา มีเครือข่าย จนเป็นเจ้าของกองทุนร่วมกัน เป็นผลประโยชน์ร่วมที่ไม่แบ่งปันแค่สมาชิกเท่านั้น

          นางสาวกุสุมา  หมีทอง  ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรมย์ กล่าวว่า  แนวทางการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เราทำอะไรได้บ้าง เรื่องแรกคือชุมชนต้องตั้งกองทุนชุมชน  จึงจะสามารถสนับสนุนช่วยเหลือการดำเนินงานของการสมทบกองทุน  ดังนั้นการสร้างความเข้าใจเรื่องการอุดหนุนเป็นไปตามหลักเกณฑ์การอุดหนุนงบประมาณ  การขอรับสมทบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเขียนโครงการเข้าไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเทศบาล ต้องมีแผนการดำเนินงาน  ในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะจัดทำแผนงานงบประมาณ โดยมีเงื่อนไขในการสมทบ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถตรวจสอบการดำเนินงานกองทุน  อันดับสอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศประชาสัมพันธ์เพื่อขอรับการสนับสนุนและสมทบกองทุนให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

          “อย่าลืมว่าการสนับสนุนงบประมาณต้องอยู่กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ ว่ามีงบประมาณที่เพียงพอที่จะสนับสนุนหรือไม่ พร้อมทั้งการขอการสมทบต้องมีแผนงานงบประมาณด้วย แล้วประสานการสนับสนุนต้องประสานไปที่ผู้อำนวยการกองสวัสดิการหรือนักพัฒนาชุมชน เพื่อติดต่อการขอรับงบประมาณสมทบกองทุนสวัสดิการ”

 

          นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การสร้างความเข้มแข้งให้กับประชาชนที่เริ่มจากการสร้างสวัสดิการร่วมกันต้องมีระบบธรรมาภิบาลในกองทุนที่ดี ดังนั้นต้องสร้างสังคมที่เข้มแข็งผลักด้นให้ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตเราต้องเอาความล้มเหลวมาเป็นพลัง ทำใหม่ให้ดีขึ้น แสดงการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง สวัสดิการเป็นกระบวนการแบบมีส่วนร่วมปรับเปลี่ยนไปสู่ความยั่งยืน เป็นการให้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนจึงเป็นหน่วยงานที่มุ่งสร้างชุมชนให้เข้มแข้ง พึ่งตนเอง เป็นการแก้ไขปัญหาได้ตรงความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

14 4

          การเดินไปด้วยกันต้องมีความสามัคคีต้องจับมือและก้าวไปด้วยกัน เพื่อเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความเข้มแข็งในอนาคต การรวมตัวกันเป็นองค์กรมีความเป็นปรึกแผ่นเสียงจะดังกว่าทำเพียงแค่ลำพัง

          ดังนั้นเราจะทำอย่างไรให้กองทุนในจังหวัดบุรีรัมย์ให้เข้มแข็ง ยังยืน พร้อมจะเก้าเดินไปสู่นครแห่งความสุขได้ต้องมี 3 ห่วง 2 เงื่อนไข เป็นหัวใจกองบุญสวัสดิการ บุรีรัมย์นครแห่งความสุข อย่างแท้จริง

          รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เน้นย้ำว่า 3 ห่วง 2 เงือนไข มีความรู้สึกหวงแหนและอยู่ที่วิธีการของชุมชนนั้นตามวิถีและต้องไปให้ถึงต้องเริ่มจากห่วงแรกคือ ต้องมีหลักธรรมมาภิบาล มีแต่ความดีงาม เป็นกองบุญที่เข็มแข็งและที่เข้มแข็งอยู่แล้วต้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้กฎระเบียบของกองทุนและยึดถือปฏิบัติด้วยกัน

          ห่วงที่สอง คือ ต้องมีคุณธรรม คือกองบุญคุณธรรมต้องอยู่คู่ลูกหลาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหัวใจ ต้องมีความรู้คู่คุณธรรม รู้สึกรักและหวงแหนกองทุนของท่านเอง จัดสรรผลประโยชน์ร่วม แบบมีเหตุผล

          ห่วงสุดท้าย คือร่วมรับผลประโยชน์สูงสุดด้วยกัน กองทุนนี้ต้องรู้จักเสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ แรงความคิด ดังนั้นกองบุญสวัสดิการชุมชนต้องโตอย่างมีแบบแผนพัฒนาชุมชนเป็นแผนร่วมทั้งชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่

14 5

          ถึงเวลาแล้วที่ชุมชนต้องเข้มแข้ง มีภูมิคุ้มกัน ช่วยเหลือกันตั้งแต่เกิดจนตาย มีคณะกรรมการตามความสามารถ หาภาคีการทำงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสม ดังนั้นการเตรียมความพร้อมทางความคิดต้องมีเวทีประชารัฐทุกหมู่บ้านเพื่อระดมพลังทางความคิด จึงเกิดเป็น 2 เงือนไข ดังนี้

           เงื่อนไขแรก ความรับผิดชอบ เพราะคนที่นำเงินมาทำบุญร่วมกัน ต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ เราต้องประกาศให้ทุกคนรับรู้รับทราบช่วยกันอย่างมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของกองทุน ต้องเป็นคนที่มีน้ำใจต่อส่วนรวม

           เงือนไขที่สอง คือความคุ้มค่าของกองทุน ที่มองถึงประชาชนสมาชิกทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุด มีการขับเคลื่อนที่ดี ความสำเร็จจนได้รับการสมทบงบประมาณจากภายนอกเป็นความรู้คู่คุณธรรมทำความดีด้วยหัวใจ เราเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนแน่นอน ส่งเสริม ยกระดับให้เข้มแข็ง มีความอดทน สร้างเครือข่ายโยงใย จุดเชื่อมตาข่ายใยแมงมุม นำทางสู่นครแห่งความสุขของคนบุรีรัมย์อย่างแท้จริง

 

นครชัยบุรินทร์ รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter