playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

590447.jpg

วันนี้ 22 มิถุนายน 2561 พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สวัสดิการชุมชน ตำบลดอนแร่ พร้อมคณะผู้บริหาร โดยมี นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พร้อมเจ้าหน้าที่ , ส่วนราชการจังหวัดราชบุรี ภายใต้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และชาวบ้านในชุมชนให้การต้อนรับ และเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเครือข่าย

            รองนายกรัฐมนตรี และคณะ เดินทางถึง วัดนาหนอง ตำบลดอนแร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรีรองนายกรัฐมนตรี นมัสการเจ้าอาวาสวัดนาหนอง ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดนาหนอง  โดยมีนายอำเภอเมืองราชบุรี เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ (นายวิรัช แก้วใส) กล่าวรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ และชมวีดีทัศน์ “ผลการดำเนินงานของ อบต.ดอนแร่”  

นายสุรินทร์  ตำหนิงาม คณะประสานงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และตัวแทนตำบลดอนแร่ ได้กล่าวรายงานการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และขบวนองค์กรชุมชนตำบลดอนแร่ มีเป้าหมายในการขับเคลื่อนงาน คือ “ราชบุรีมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เศรษฐกิจสังคม  สิ่งแวดล้อม”  มียุทศาสตร์ของขบวนฯ ประกอบด้วย   1) สร้างเครือข่ายจังหวัดและงานประเด็น 2) หนุนเสริมให้เกิดยุทธ์ศาสตร์ระดับพื้นที่และจังหวัดที่ครอบคลุมทุกมิติ 3) เชื่อมโยงบูรณาการงานและประสานภาคี รวมทั้งหน่วยงานในจังหวัด อาทิ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดราชบุรี  และประธานสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี กล่าวรายงานการดำเนินงานปิดท้าย

            หลังจากนั้นรองนายกรัฐมนตรี ได้ถ่ายรูปร่วมกับผู้นำชุมชน และหน่วยงาน พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมเครือข่ายและ พอช  ณ ต๋าหลาดไท-ยวน โดยมีตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนกิจกรรมระดับภาค ระดับจังหวัด และพื้นที่เสนอผลการขับเคลื่อนงาน พอช. เช่น สภาองค์กรชุมชน กองทุนสวัสดิการวันละบาท บ้านพอเพียงชนบท

            ทั้งนี้จังหวัดราชบุรีมีพื้นที่ดำเนินการ 104 ตำบล มีเนื้องานที่ขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชน  100  ตำบล ภายใต้ประเด็นงานต่าง ๆ ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชน จำนวน 90 ตำบล  มีการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 83   กองทุน บ้านมั่นคงเมืองจำนวน  2  โครงการ แก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน จำนวน 23   ตำบล มีพื้นที่ดำเนินการเรื่องเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 20 ตำบล โครงการบ้านพอเพียง  290 ครัวเรือน  ซึ่งภายใต้เนื้อหางานเหล่านี้มีการบูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและท้องถิ่นสนับสนุนในการขับเคลื่อน มุ่งเน้นสนับสนุนให้องค์กรชุมชนได้สร้างความร่วมมือกับหน่วยรัฐ ภาคีในพื้นที่ ภาคเอกชน ท้องถิ่น ท้องที่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีโดยเฉพาะ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ จ.ราชบุรี สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. และหน่วยงานอื่น  ๆ ภายใต้การเคลื่อนงานตามประเด็นงานต่างที่กล่าวมา

S__2334751.jpg

            ในส่วนของตำบลดอนแร่ มี 10 หมู่บ้าน มีประชากร ทั้งหมด 4,200  คน มีการขับเคลื่อนงาน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นพื้นที่กลางในการขับเคลื่อนงานในการวิเคราะห์ข้อมูลจัดทำแผนพัฒนาทุกมิติ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มาจากความต้องการของชุมชน และมีประเด็นงานสำคัญที่ขับเคลื่อนอยู่คือ การจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเสมอภาคในการช่วยเหลือคนให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง  ปัจจุบันมีสมาชิก 2549 คน มีเงินกองทุนประมาณ  5,302,000   บาท  มีการขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจและทุนชุมชน มีกิจกรรมสำคัญ คือ ต๋าหลาดไทย-ยวน ที่เป็นจุดเชื่อมโยงสู่การพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ตามวิถีวัฒนธรรมไทย-ยวนมีการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท  ปี 60 สามารถดำเนินการได้ 13 ครัวเรือน  และปี 61  จำนวน 5 หลังคาเรือน  มีการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ  สภาเด็ก และอีกหลาย ๆ ด้าน โดยในแต่ละงานที่ขับเคลื่อนงานมีการประสานและได้รับการหนุนเสริมจากหน่วยงาน ภาคีหลายภาคส่วน โดยเฉพาะ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนแร่ ที่เป็นหน่วยงานในพื้นที่ที่ดูแลใกล้ชิด

590462.jpg

590473.jpg

            หลังจากเยี่ยมชมนิทรรศการและกิจกรรมของ พอช. และขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีเป็นที่เรียบร้อย  จึงถือเป็นโอกาสสำคัญโดย พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบป้ายบ้านพอเพียงและกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้เดือดร้อนตำบลดอนแร่ จำนวน 5 หลัง ซึ่งเป็นผู้พิการ 3 หลัง  ซึ่งสร้างความปลาบปลื้มและประทับใจให้กับพี่น้องผู้เดือดร้อน และพี่น้องขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และตำบลดอนแร่เป็นอย่างมาก

590451.jpg

ปิดท้ายด้วยการชมนิทรรศการของหน่วยงาน กิจกรรม และชมวัฒนธรรมไทยวน พร้อมทั้งแวะชมชิมแต่ละตามร้านของคนตำบลดอนแร่ ณ ต๋าหลาดไทยวน ซึ่งเป็นตลาดของชุมชนที่โยงวัฒนธรรมไท-ยวนของชุมชน โดยเปิดทุกวันเสาร์และอาทิตย์ และเนื่องจากวันนี้พี่น้องตำบลมีความยินดีที่รองนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานมาร่วมจัดงานจึงมีความยินดีที่จะมาต้อนรับและขายของเป็นกรณีพิเศษ สร้างความประทับให้กับผู้คนจากภายนอกในการเข้ามาเยี่ยมชมวิถีวัฒนธรรมและสัมผัสบรรยากาศของวัฒนธรรมไทยวนตำบลดอนแร่ในครั้งนี้

590449.jpg

S__2334748.jpg

590477.jpg

รายงานโดย สำนักงานภาคกลางและตะวันตก

ภาพโดย พงษ์เทพ จันทร์หีบ และ พิชยาภรณ์ หาญวณิชานนท์

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter