playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Potential Development.jpg

วันที่ 28 มิถุนายน ที่ผ่านมา สำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับคณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำภาคกลางและตะวันตก ได้สร้างแรงกระเพื่อมอีกครั้งในการจัดเวทีพัฒนาผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก โซนทะเล (จังหวัดสมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์) โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้แทนตำบลที่มีฐานงานสภาองค์กรชุมชนตำบลละ 5 คน รวม 43 คน  ตัวแทนจากขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด 6 คน  คณะทำงานพัฒนาศักยภาพ  9 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ พอช. 10 คน หน่วยงานท้องถิ่น 5 คน  และตัวแทนพื้นที่เรียนรู้ 13 คน รวมกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 86 คน โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ  จุดประกายแนวคิดและแรงบันดาลใจของผู้นำและกลับไปพัฒนาในพื้นที่ของตนเอง  เน้นการแลกเปลี่ยนการพัฒนาในพื้นที่จริง บนฐานการทำงานจริง  ด้วยการเติมเต็มเครื่องมือ ทักษะ วิธีคิด การวางแผน เพื่อให้ผู้นำเกิดการจัดทำแผนเพื่อกลับไปปฏิบัติการในพื้นที่ ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ภาคกลางและตะวันตก ให้เกิดชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองในมิติของการพัฒนาคนระดับตำบล จังหวัดและภาค

36222524_2036607703048217_8298719243642339328_n.jpg

การจัดอบรมครั้งนี้นายสมพร ใช้บางยาง ประธานกรรมการสถาบันฯ มาเป็นประธานในการเปิดงานและจุดพลังทางความคิดของผู้นำ  พร้อมกล่าวให้กำลังใจ “พอช.ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มทักษะและศักยภาพเพื่อให้เกิดผู้นำในการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนในการพัฒนาผู้นำทุกภาคทุกบริบท สิ่งสำคัญ คือ ผู้นำต้องรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  มีการบริหารจัดการที่ดี และสร้างกระบวนการทางความคิด “พัฒนาจากฐานรากหมู่บ้าน ฐานรากชุมชน ให้เป็นพลังสร้างฐานรากบ้านเมืองที่เข้มแข็ง”

ด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนที่ต้องผสมผสานและนำพาไปด้วยกัน ส่วนแรก คือ ภาคประชาชน/พอช. ส่วนที่สอง คือ สถาบันหลักในพื้นที่ อาทิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรชุมชน ส่วนที่สาม คือ หน่วยงานภาคราชการ และสถาบันการศึกษา และส่วนที่สี่ คือ ท้องที่ท้องถิ่น นำไปสู่การประสานงานร่วมกับชุมชนนำไปสู่การปฏิบัติ ให้ทั้งหมดนี้มาเป็นเนื้อเดียวให้ร่วมกันเป็นเจ้าของชุมชนให้ได้ เน้นการปฏิบัติตัวเป็นเส้นรอบวง อย่าทำตัวเป็นจุดศูนย์กลาง คือ อย่ารอให้คนอื่นมาหาเราแต่เราต้องไปหาคนอื่นประสานให้เป็นเนื้อเดียวกันให้ได้ รวมทั้งน้อมนำศาสตร์พระราชาเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติ”

Potential Development5.jpg

273505.jpg

273508.jpg

การพัฒนาผู้นำครั้งนี้เน้นเรียนรู้จากการลงพื้นที่เรียนรู้จริง ทำจริง และด้วยกระบวนการที่ผู้นำที่ดีจะต้องมี คือ        สุ จิ ปุ ลิ  (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ซึ่งมี 4 ฐานการเรียนรู้ คือ 1) ฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีจุดเด่นในเรื่องการจัดการขยะในชุมชนโยงกับการจัดสวัสดิการชุมชนที่ไปสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชนในเรื่องต่าง ๆ   2) ฐานระบบดูแลสุขภาพ ที่มีอาสาสมัคร รพสต.เป็นกลไกสำคัญ เชื่อมโยงกับอาสาสมัครที่มาจากคนในชุมชน จิตอาสาหน่วยกู้ภัยงิ้วแดง เน้นเข้าหาประชาชนและผู้ป่วยถึงบ้าน และบรรเทาความเดือดร้อนโดยไม่ต้องรออย่างเดียว   3) ฐานระบบการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่ชักชวนเด็กให้ห่างไกลยาเสพติด และอบายมุข ด้วยการเล่นกีฬา และดูแลสุขภาพ เช่น การเล่นเปตอง ที่ทำให้เด็กได้ฝึกสมาธิ และได้พัฒนาเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้มีคุณภาพในอนาคต  และ 4) ฐานสภาองค์กรชุมชนกับการขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเอง ที่เทศบาลตำบลหนองพลับ เน้นทุกภาคส่วน เช่น ท้องที่ ท้องถิ่น ตำรวจ ฯลฯ และทุกช่วงวัย เปิดโอกาสให้เด็ก เยาวชน ได้แสดงความคิดเห็น  รวมทั้งตัวแทนคนต่างด้าวร่วม เพื่อจะช่วยกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น มีกฎเกณฑ์กติกาในการอยู่ร่วมกัน เป็นสภาผู้นำเป็นสภาแบบมีส่วนร่วม มีมติของภาคประชาชนที่เกิดจาการลงมือปฏิบัติจริงศักดิ์ของชุมชนและประชาชน  ท้องถิ่นมีอำนาจแต่รับรู้ รับฟังปัญหาและนำปัญหาไปแก้ไขและพัฒนาร่วมกัน

Potential Development7.jpg

นายไพโรจน์ พลเพชร  อดีตกรรมการปฏิรูปกฏหมาย และกรรมการนโยบายสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS  ได้ให้ความรู้เก่ยวกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อโลก สังคม ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งชวนวิเคราะห์โอกาสและภัยคุกตามจากสถานการณ์ที่มีผลกระทบต่อชุมชน ในฐานะสภาองค์กรชุมชนจะทำอย่างไรให้รวมเป็นพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมภายใต้ระบบการเมืองและระบบรัฐบาล รวมทั้งยุทธศาสตร์ชาติที่ชุมและพื้นที่ต้องศึกษาในเป็นช่องทางและโอกาสขยายให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดการจัดารตนเองให้ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม  สิ่งสำคัญ คือ 1) ชุมชนต้องศึกษาแผนยุทธศาสตร์ประเทศที่มีขยายบทบาทของภาคประชาชน 2) ชุมชนต้องพัฒนาความรู้และยกระดับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งนโยบายรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และระบบงบประมาณ 3) ชุมชนต้องผนึกกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีทิศทางการพัฒนาร่วมกับชุมชนที่สมดุลและยั่งยืน 4) ขับเคลื่อนสภาองค์กรชุมชนในการจัดทำข้อเสนอของชุมชนให้สอดคล้องกับรัฐและผลักดันให้สอดคล้องกับแผนของหน่วยงานและการปฏิรูป

ผลลัพท์ที่ได้ในครั้งนี้ ทำให้เห็นความร่วมมือของทุกภาคีเครือข่าย และพร้อมที่จะทำงานควบคู่เป็นเพื่อนคู่คิดเป็นมิตรกับชุมชนเป็นอย่างดี หนุนเสริมให้คนในชุมชนได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ รวมถึงผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ วิธีการทำงานของเพื่อน นำสิ่งที่ตนเองได้เรียนรู้คิดหวังจะนำไปปรับประยุกต์ใช้ในตำบลของตนเอง โดยเฉพาะการสร้างแรงบันดาลให้รักชุมชน การหาภาคีในการทำงาน และการลงมือทำอย่างจริงจังตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองด้วยต้องกระบวนง่าย ๆ ในการพัฒนาด้วยหลัก "สุ จิ ปุ ลิ”

Potential Development4.jpg

379338444.jpg                                                                                                          

รายงานโดย พิชยาภรณ์  หาญวณิชานนท์  เจ้าหน้าที่บริหารงานข้อมูลภาคกลางและตะวันตก
แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter