playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 1ThailandSocialExpo

กระทรวง พม./ พม.รวมพลังประชารัฐจัดงาน ‘Thailand  Social  Expo 2018’  มหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  แสดงผลงานการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ขณะที่เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเตรียมโชว์นวัตกรรมพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนทุกมิติ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  เกษตรอินทรีย์  ธนาคารต้นไม้ใช้หนี้ ที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ  สวัสดิการสังคม  ฯลฯ เข้าชมฟรี  ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมฯ เมืองทองธานี 

2ThailandSocialExpo resize

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่าวว่า  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาสังคมของรัฐบาล  ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสังคม  กำหนดจัดงาน  ‘Thailand Social Expo 2018’ ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ที่ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  โดยการรวมพลังประชารัฐ  ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานและภาคีเครือข่ายชั้นนำด้านสังคมของประเทศ  รวมทั้งภาคเอกชน  แสดงผลงานด้านสังคม  นวัตกรรมทางสังคม  เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคมและกลุ่มเป้าหมาย  ตลอดจนผลงานสำคัญด้านสังคมของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน

“การจัดงาน ‘Thailand Social Expo 2018’ นี้  ถือเป็นงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  ด้วยการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน  สตรี  ครอบครัว  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิตด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม  รวมทั้งการแสดงผลงานด้านสังคมของกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย”  พลเอกอนันตพรกล่าว

รมว.พม.กล่าวด้วยว่า  นอกจากจะจัดแสดงผลงานด้านสังคมดังกล่าวแล้ว  การจัดงานครั้งนี้ยังมีเป้าหมายเพื่อสร้างความรับรู้และความเข้าใจต่อสังคม  รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชน   และประชาสังคม  ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาด้านสังคมของประเทศให้มีคุณภาพ  เพื่อนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนและกลุ่มเป้าหมายต่อไป

การจัดงาน ‘Thailand Social Expo 2018’  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 4 ด้าน  คือ 1.การประชุมวิชาการ  เสวนา  ปาฐกถาพิเศษ    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม  และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคม  ทั้งในเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย  2.การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม  ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสังคม  เทคโนโลยีเพื่อสังคม  3.การแสดงผลิตผลด้านสังคมของภาคีเครือข่ายด้านสังคม  และ 4.การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ของคนในสังคม

ทั้งนี้ภายในงานจะมีการออกบูธของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง พม.  และกระทรวงอื่นๆ เช่น  มหาดไทย  แรงงาน  ท่องเที่ยวและกีฬา  พลังงาน  ยุติธรรม  ศึกษาธิการ  วัฒนธรรม  ดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ฯลฯ  รวมทั้งภาคธุรกิจและเอกชน  เช่น  หอการค้าไทย  บริษัทบางจาก  ทีวีบูรพา  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  รพ.รามคำแหง  ตลาดหลักทรัพย์  ฯลฯ  รวมทั้งหมดประมาณ 100 หน่วยงาน  จำนวนบูธทั้งหมดประมาณ  150  บูธ

3ThailandSocialExpo resize

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ ‘พอช.’  กล่าวว่า  พอช.ได้ประสานงานกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเพื่อนำผลงานพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมานำเสนอ  ทั้งในรูปแบบการจัดเวทีเสวนา  การพูดหรือนำเสนอแบบ TED Talk (การพูดเพื่อเผยแพร่ความคิดหรือประสบการณ์เพื่อจุดประกายพลังให้แก่ผู้ฟังโดยใช้เวลาสั้นๆ) พื้นที่ละ 5 นาที  และการจัดเวทีสังเคราะห์ความรู้ ‘นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’  โดยมีผู้แทนจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมในเวทีดังกล่าวด้วย 

“การจัดงาน ‘Thailand Social Expo 2018’ ครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสดีที่ขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายจะได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ  เช่น  เรื่องเศรษฐกิจฐานราก  สถาบันการเงิน  เกษตรอินทรีย์  สิ่งแวดล้อม  การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  การป้องกันภัยพิบัติ  การจัดสวัสดิการชุมชน  ฯลฯ  มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการใช้นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”  ผอ.พอช.กล่าว

สำหรับพื้นที่รูปธรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองที่จะมานำเสนอในงานนี้  เช่น  เมืองธรรมเกษตร (เกษตรอินทรีย์)  จ.อำนาจเจริญ,  แม่แจ่มโมเดล (แก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า  หมอกควัน  ปลูกไผ่ สร้างเศรษฐกิจชุมชน) อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่, พังงาแห่งความสุข (พัฒนาเมืองแบบบูรณาและทุกมิติโดยประชาชนทุกภาคส่วนเป็นแกนหลัก)  จ.พังงา, ตำบลหนองสาหร่าย (ต้นแบบธนาคารความดี,เกษตรอินทรีย์) อ.หนองสาหร่าย  จ.กาญจนบุรี

4ThailandSocialExpo resize

บรรยาย /แม่แจ่มโมเดลปลูกไผ่แทนข้าวโพดฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 

 ระบำโมเดล (การแก้ไขปัญหาที่ดินที่อยู่อาศัยและอาชีพในที่ดิน สปก.)  อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี, การป้องกันภัยพิบัติ  จ.สิงห์บุรี, ธนาคารต้นไม้ (ปลูกต้นไม้เป็นทรัพย์สิน สร้างรายได้ แก้ปัญหาหนี้สิน) ลุ่มน้ำหลังสวน จ.ชุมพร,  เครือข่ายคนกินปลา (ประมงพื้นบ้านและการจัดการชายฝั่ง) ภาคใต้,  เครือข่ายคนไร้บ้าน (การพัฒนาคุณภาพชีวิต/การจัดศูนย์พัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน)  กรุงเทพฯ /เชียงใหม่/ขอนแก่น  ฯลฯ  รวม  20 พื้นที่  รวมทั้งกรณีศึกษาเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน

5DSC 0742 resize

บรรยาย /พลเอกอนันตพรในพิธีมอบบ้านให้แก่ตัวแทนชาวชุมชน ต.ระบำ อ.ลานสัก  จ.อุทัยธานี

นอกจากการแสดงผลงานพื้นที่รูปธรรมและการเสวนาต่างๆ ดังกล่าวแล้ว  ภายในงานยังมีการจำหน่ายและแสดงผลิตภัณฑ์และของดีจากตำบลต่างๆ รวม 50  ตำบล  พร้อมทั้งเรื่องเล่าจากชุมชน  การแสดงวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น  ฯลฯ  โดยในวันเปิดงานวันที่ 3 สิงหาคม  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ   ส่วนในที่ 5 สิงหาคม  จะมีปาฐกถาเรื่อง ’การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศด้วยนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่น’  โดย ดร.กอบศักดิ์  ภูตระกูล  รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

การจัดงาน  Thailand Social Expo 2018  จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.30 น. ณ ฮอลล์ 5-8  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ประชาชน  นักศึกษา  และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

6ThailandSocialExpo

                                                                ********************

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter