playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Expo1.JPG

เมืองทองธานี/ พลเอกประยุทธ์  จันนทร์โอชา  นายกฯ เปิดงาน ‘Thailand Social Expo’  มหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  รวมพลังประชารัฐกว่า 90  องค์กรโชว์ผลงานการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  ชูผลงานรัฐบาลแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยและที่ดินทำกินให้เกษตรกรที่ยากไร้  ขณะที่เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเสนอพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนทุกมิติ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจชุมชน  เกษตรอินทรีย์  ธนาคารต้นไม้ใช้หนี้ ที่อยู่อาศัย ภัยพิบัติ  สวัสดิการสังคม  ฯลฯ

วันนี้ (3 สิงหาคม) เวลา 9.30 น.  พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี  ได้เดินทางมาที่ศูนย์ประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  เพื่อเป็นประธานในการเปิดงาน ‘ไทยแลนด์  โซเชียล  เอ็กซ์โป 2018’  มหกรรมด้านสังคมแสดงผลงานการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ครั้งแรกของประเทศไทย  จัดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)   โดยมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งในสังกัด พม.  หน่วยงานรัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมกว่า 90 องค์กร  มีตัวแทนหน่วยงานและประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ  3.000 คน

พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ กล่าวว่า  การจัดงาน  ‘Thailand Social Expo 2018 ครั้งนี้   ถือเป็นการจัดงานมหกรรมด้านสังคมครั้งแรกของประเทศไทย  ด้วยการแสดงผลงานด้านสังคมของรัฐบาลในการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย  โดยเฉพาะเด็ก  เยาวชน  สตรี  ครอบครัว  ผู้สูงอายุ  คนพิการ  และผู้ด้อยโอกาส  ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต  ด้วยคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกันในสังคม

“การจัดงานครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพหน่วยงานด้านสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาด้านสังคมของ  สร้างพลังความร่วมมือของหน่วยงานด้านสังคมทุกภาคส่วน  การแสดงผลงานสำคัญด้านการพัฒนาสังคม  ของประเทศ  ผลการคิดค้นและการดำเนินงานสำคัญในด้านสังคมของไทยและอาเซียน การประชุม  เสวนาวิชาการ   รายงานสถานการณ์ทางสังคม  การคาดการณ์แนวโน้มทางสังคมเพื่อนำไปสู่การกำหนดนโยบายของประเทศด้านการพัฒนาและแก้ไขปัญหาสังคมต่อไป”  พลเอกอนันตพรกล่าว

Expo2.jpg

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา กล่าวปาฐกถาเรื่อง “การขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคมในยุค 4.0”  มีใจความตอนหนึ่งว่า  วันนี้ประเทศไทยกำลังเดินหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน  และการปฏิรูปประเทศ   โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนาประเทศ ซึ่งทั้งหมดจะต้องพัฒนาคนให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  นั่นคือการดูแลด้านสังคมที่รัฐบาลมุ่งให้การดูแลในทุกมิติ  โดยเฉพาะการดูแลด้านจิตใจ  ให้ทุกคนมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตสำนึก  เผื่อแผ่แบ่งปัน  มีความสามัคคีและปรองดอง  และการทำให้สังคมไทยพร้อมรับกับความท้าทายที่ซับซ้อนของโลกยุคปัจจุบัน  โดยมุ่งเน้นสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครอบครัว และยังคำนึงถึงการแก้ปัญหาให้กับประชาชนทุกกลุ่ม  ตั้งแต่ผู้มีรายได้น้อย  ผู้พิการ  ผู้สูงวัย  และเยาวชน  ผ่านโครงการสำคัญต่างๆ มากมาย  เช่น  การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  การส่งเสริมการศึกษาที่ตรงความต้องการของประเทศ

นอกจากนี้รัฐบาลได้มุ่งจัดระเบียบสังคมในด้านต่างๆ  เพื่อสร้างความเท่าเทียม  ลดความเหลื่อมล้ำ  เช่น  การทำเรื่องที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อย  เช่น  แฟลตดินแดง   และประชาชนที่ยังไม่มีบ้านเป็นของตัวเอง   มีเป้าหมาย 2.7 ล้านครัวเรือน  โดยให้การเคหะแห่งชาติดูแล  การแก้ปัญหาที่ดินทำกินแก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินที่ได้ดำเนินการไปแล้วในกว่า 60 จังหวัด  ประมาณ 250,000 ไร่  และปีนี้จะทำอีก 300,000 ไร่  

“ส่วนชุมชนริมคลอง  รัฐบาลมีนโยบายแก้ไขการบุกรุกชุมชนริมคลอง  ซึ่งในอดีตเรามีคลองที่ใช้สัญจรประมาณ 250 คลอง  แต่ก็มีผู้บุกรุกจำนวนมาก  รัฐบาลจึงมีนโยบายพัฒนาคลอง  เพื่อให้คลองมีความสะอาด  ดูสวยงาม  และขอความร่วมมือประชาชนอย่างทิ้งขยะและน้ำเสียลงคลอง”  นายกรัฐมนตรียกตัวอย่างการพัฒนาชุมชนริมคลอง

ทั้งนี้ผ่านมารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณกว่าร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี  จากงบประมาณ 3.3 ล้านบาท  เพื่อดูแลสวัสดิการประชาชนทั้งระบบ  ซึ่งครอบคลุมทั้งเรื่องของนโยบายสุขภาพถ้วนหน้า  การศึกษาฟรี  กองทุนเงินออมแห่งชาติ  และกองทุนเพื่อพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ

Expo3.jpg

นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า  พอช.ได้ประสานงานกับเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศเพื่อนำผลงานพื้นที่รูปธรรมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น  รวมทั้งนวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองมานำเสนอ  ทั้งในรูปแบบการจัดเวทีเสวนา  การพูดหรือนำเสนอแบบ TED Talk (การพูดเพื่อเผยแพร่ความคิดหรือประสบการณ์เพื่อจุดประกายพลังให้แก่ผู้ฟังโดยใช้เวลาสั้นๆ) พื้นที่ละ 10-15 นาที  และการจัดเวทีสังเคราะห์ความรู้ ‘นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน’  โดยมีผู้แทนจากประเทศอาเซียนเข้าร่วมในเวทีดังกล่าวด้วย 

“การจัดงาน ‘Thailand Social Expo 2018’ ครั้งนี้  ถือเป็นโอกาสดีที่ขบวนองค์กรชุมชนและเครือข่ายจะได้แสดงศักยภาพและความสามารถในการพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ  เช่น  เรื่องเศรษฐกิจฐานราก  สถาบันการเงิน  เกษตรอินทรีย์  สิ่งแวดล้อม  การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  การป้องกันภัยพิบัติ  การจัดสวัสดิการชุมชน  ฯลฯ  มานำเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการใช้นวัตกรรมชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป”  ผอ.พอช.กล่าว

งาน ‘Thailand Social Expo 2018’  มีกิจกรรมที่น่าสนใจ 4 ด้าน  คือ 1.การประชุมวิชาการ  เสวนา  ปาฐกถาพิเศษ    การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาสังคม  และการนำเสนอรายงานสถานการณ์ทางสังคม  ทั้งในเชิงประเด็นและกลุ่มเป้าหมาย  2.การแสดงผลงานนวัตกรรมด้านสังคมของประเทศไทย  นวัตกรรมเพื่อพัฒนาสังคม  ต้นแบบที่ดีของการพัฒนาสังคม  เทคโนโลยีเพื่อสังคม  3.การแสดงผลิตผลด้านสังคมของภาคีเครือข่ายด้านสังคม  และ 4.การแสดงศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายเพื่อเสริมสร้างเจตคติที่ดีและสร้างสรรค์ของคนในสังคม

นอกจากนี้ภายในงานจะมีการออกบูธของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวง พม.  และกระทรวงอื่นๆ เช่น  มหาดไทย  แรงงาน  ท่องเที่ยวและกีฬา  พลังงาน  ยุติธรรม  ศึกษาธิการ  วัฒนธรรม  ดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม   ฯลฯ  รวมทั้งภาคธุรกิจและเอกชน  เช่น  หอการค้าไทย  บริษัทบางจาก  ทีวีบูรพา  โรงพยาบาลในเครือบางปะกอก  รพ.รามคำแหง  ตลาดหลักทรัพย์  ฯลฯ  รวมทั้งหมดกว่า  90 องค์กร  จำนวนบูธทั้งหมดประมาณ  150  บูธ

งาน  ‘Thailand Social Expo 2018’  มีขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.30 น. ณ ฮอลล์ 5-8  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  ประชาชน  นักศึกษา  และผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานดังกล่าวได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

Expo4.JPG

 

Expo5.JPG

Expo6.JPG

Expo7.JPG

Expo8.JPG

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter