playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

23358.jpg

วันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้จัดโครงการถอดบทเรียนการจัดการที่ดินทำกิน ตามนโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมเทียนทอง โรงแรมสเตชัน วัน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดโครงการ และมีผู้ร่วมงานจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ สมาชิกเกษตรกรนำร่อง 10 พื้นที่ , ภาคีวิชาการ , เครือข่าย คทช.  และเจ้าหน้าที่จากพอช. เข้าร่วม

            โดยการถอดบทเรียนฯ จากการดำเนินงานเรื่องที่ดิน ส.ป.ก. ทั้ง 10 พื้นที่ มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอข้อมูล และข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานที่ผ่านมา กล่าวคือ “การเรียนรู้จากอดีต เข้าใจในปัจจุบัน และพร้อมที่จะสร้างสรรค์อนาคต” อันจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และก้าวข้ามปัญหาไปด้วยกันของทั้ง 10 พื้นที่ และในระดับหน่วยงาน ซึ่งทั้ง 10 พื้นที่นี้ถือเป็นพื้นที่ที่ พอช. ได้เข้าไปมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย ด้วย “โครงการบ้านมั่นคงชนบท” ในปีทีผ่านมา

207326.jpg

            นโยบายรัฐบาลในเขตปฏิรูปที่ดิน เป็นนโยบายของชุดรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมของสังคม โดยได้มอบหมายให้หน่วยงาน ส.ป.ก. จัดหาที่ดิน เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินทำกินให้กับกลุ่มเกษตรกร ผู้ยากไร้ และกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ด้วยการจัดสรรที่ดิน พร้อมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ด้วยรูปแบบกลไกสหกรณ์ชุมชน การพัฒนาเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรสามารถลุกขึ้นมาจัดการตนเองได้ จึงเป็นโจทย์สำคัญที่ทั้งหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ กลุ่มสมาชิกเกษตรกร ได้ร่วมกันระดมความคิด ร่วมกันออกแบบ และร่วมกันวางแนวทาง ตลอดช่วงระยะเวลา 3 วันของการร่วมงาน ซึ่งผลที่ได้ พบว่า การทำงานจะต้องมีการบูรณาการและวางแผนร่วมกัน สร้างกระบวนการเรียนรู้ แนวปฏิบัติที่จะสามารถนำไปพัฒนา/ยกระดับพื้นที่ได้จริง อาทิ กระบวนการตั้งแต่การเตรียมคน การออกแบบผังชุมชน กลไกคณะทำงาน แนวทางในการพัฒนาส่งเสริมต่างๆที่ควรมีสมาชิกเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำหนด พร้อมทั้งการมีกระบวนการติดตามและประเมินผลสำเร็จการปฏิบัติงานของหน่วยงานร่วมกัน  

            ทั้งนี้ ในวันสุดท้ายของการการถอดบทเรียนฯ นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการ พอช. พร้อมด้วยหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน และตอบข้อซักถามจากสมาชิกเกษตรกร และเตรียมพร้อมที่จะขับเคลื่อนและบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน เพื่อลงไปทำงานร่วมกันในพื้นที่ และ “สร้างมิติใหม่ของการพัฒนาชุมชน”

 81180.jpg81182.jpg

207322.jpg207327.jpg

 

รายงานโดย สำนักบ้านมั่นคง

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter