playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

 

เมื่อวานวันที่ 4 ตุลาคม 2561   มีการจัดเวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ 4 (สานใจฟอรั่ม)  ว่าด้วย “การจัดการขยะโดยชุมชน”   ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กรุงเทพมหาคร จัดโดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย  อาทิ  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)  พอช. สสส. สปสช. ไทยพีบีเอส กระทรวงมหาดไทย เป็นต้น ในการร่วมกันพัฒนากลไกให้เกิดการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผิดชอบ และร่วมรับผลประโยชน์ ซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม   เรื่องการจัดการขยะโดยชุมชนเป็น 1 ใน 15 ประเด็นที่เครือข่ายใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน   มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน จาก 5 ภูมิภาค ประกอบด้วย ตัวแทนชุมชนที่ดำเนินการ “การจัดการขยะโดยชุมชน” ผ่านการทำงานตามกลไกต่างๆ ตามบริบทของพื้นที่ เช่น กองทุนสวัสดิการชุมชน  สภาองค์กรชุมชน ท้องที่ ท้องถิ่น ทั้งระดับหมู่บ้าน   ตำบล  และจังหวัด 

319986.jpg

เวทีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศ.นพ.ประเวศ  วะสี ในการชวนคุย ชวนคิด “ยุทธศาสตร์เข้มแข็ง”  มีสาระสำคัญ ดังนี้  “การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน  หากมีความมุ่งมั่นร่วมกันจะเกิดพลัง  ต้องสร้างสังคมไทยร่วมกันอย่างสมดุล  คน สังคมและสิ่งแวดล้อม  ปัจจุบันมีการพูดถึง Technology Digital มากมาย  ภายใน 5 ปี คน 73% จะตกงาน  AI จะเข้ามาแทนที่แรงงานมนุษย์จะเกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้น  หลักสำคัญทิศใหญ่ของประเทศ  “ชุมชนเข้มแข็ง” ชุมชนท้องถิ่น คือ ฐานของประเทศ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ สังคม สุขภาพ การศึกษา และประชาธิปไตยทางตรงการเลือกตั้งไม่เพียงพอ  ต้องใช้ประชาธิปไตยทางอ้อม  คือ ชุมชน  คนทั้งหมดมีส่วนร่วมให้ชุมชนเข้มแข็ง  ระบบเศรษฐกิจบนฐานเกษตรพลังบวก Farm Base Community Economy Plus   คำถามอะไรสำคัญที่สุดในการสนับสนุนชุมชนเข้มแข็ง  คำตอบคือ  การสื่อสารที่ดี สร้างความเข้าใจทำให้เกิดปัญญา  นำไปสู่การปฏิบัติจนเป็นนิสัย กลายเป็นวัฒนธรรมในที่สุด”

จากนั้นเป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบทเรียนเชิงประจักษ์ในระดับพื้นที่ชุมชน นำเสนอรูปธรรมความสำเร็จในพื้นที่  ได้แก่  1)การจัดการขยะบ้านเขานา  ต.คลองทราย  จ.สงขลา  ความสะอาดเป็นส่วนหนึ่งของศรัทธา ตามหลักศาสนาอิสลาม  2)ต.หนองพลวง จ.นครราชสีมา  ผอ.รพสต.ที่ร่วมทำงานกับชุมชนอย่างใกล้ชิด ทำงานบนความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 3)เมืองท่องเที่ยว (เกาะสมุย) จ.สุราษฎร์ธานี  ความร่วมมือระหว่างเทศบาล ธุรกิจท่องเที่ยวและชุมชน  4)ชุมชนพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก  เน้นการพัฒนาเทคนิควิธีการในการจัดการขยะ และการมีส่วนร่วมของประชาชน และ 5)บริษัท วงพาณิชย์ จำกัด  โดย ดร.สมไทย  วงศ์เจริญ  บริษัทเอกชนที่ดำเนินการเรื่องการจัดการขยะ  มุมมองแตกต่าง  ทรัพยากรธรรมชาติที่ตายแล้ว ทำให้เกิดใหม่ กับวลีโดนใจ “ถ้าเมื่อใดธรรมเป็นอมตะ ขยะจะกลายเป็นทอง”    และสรุปปิดทายช่วงเช้า โดย ศ.นพ.ประเวศ  วะสี  ว่ามีความเป็นไปได้ในที่สังคมไทยจะปลอดขยะ   มาร่วม “ทำความดีให้ระบาด” ไม่ใช่แค่โรคที่ระบาดได้ ทำความดีมากขึ้นๆ เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย สังคมจะเปลี่ยนจากสังคมอำนาจเป็นสังคมเครือข่าย เกิดการเรียนรู้ จากการปฏิบัติเป็นสังคมอุดมปัญญา สังคมอุดมสุข  

540791.jpg

ช่วงบ่าย มีการแบ่งกลุ่มย่อย  5  ภาค เพื่อร่วมกันสังเคราะห์ประเด็นสำคัญที่จะพัฒนาเป็นนโยบายสาธารณะสู่การกำหนดทิศทางการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์ชุมชนเข้มแข็ง” จากกรณีศึกษา   ตามโจทย์ 1)วิเคราะห์สถานการณ์ ปัจจัยความสำเร็จ   2)ประเด็นที่จะนำเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 3)แนวทางการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายสูการปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง  ซึ่งพอสรุปได้ว่า ปัจจัยความสำเร็จ  เกิดการผู้นำ การรณรงค์ ให้ความรู้การคัดแยกขยะ การปลูกจิตสำนึกให้แก่เด็กและเยาวชน  การให้รางวัล  การกำหนดเป็นหลักสูตรการคัดแยกขยะในโรงเรียน สำหรับประเด็นที่จะนำเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย  การสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  ชุมชน บริษัทเอกชนประกอบธุรกิจที่ก่อให้เกิดการจัดการขยะ มีข้อเสนอในการจัดทำข้อมูลการจัดการขยะ  กลไกในการดำเนินการ เป็นต้น  ซึ่งผลสรุปดังกล่าวจะนำไปสู่การพัฒนาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะต่อไป

TFM_2801_resize.JPG

          ทั้งนี้เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง  (สานใจฟอรัม) ครั้งต่อไปจะจัดในอีก 2 เดือนถัดไปในประเด็นต้นไม้   โดยความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่ายเพื่อปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งร่วมกัน   

รายงานโดย  สำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter