playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ / ผอ.พอช.ชี้แจงกรณีชาวบ้านร้องเรียนบ้านมั่นคงบ่อบัว  จ.ฉะเชิงเทรา   เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  เนื่องจากไม่มีการวางท่อระบายน้ำ   เพราะงบประมาณสาธารณูปโภค  4.2  ล้านบาทหายไป  ยืนยันชุมชนใช้งบทำสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ถมดิน  ปรับพื้นที่  ทำถนน  ท่อระบายน้ำ  ฯลฯ  ในพื้นที่ 13 ไร่ไปแล้ว  แต่ไม่เพียงพอ  จึงไม่ได้ทำสาธารณูปโภคทั้งระบบ  จึงเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง  ขณะที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.ฉะเชิงเทรา  เสนอชาวบ้านทำประชาคมเพื่อให้ อบต.ในพื้นที่จัดงบประมาณสนับสนุน

ตามที่ปรากฏข่าวตามสื่อออนไลน์  กรณีชาวบ้านบ่อบัวได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วมขังภายในโครงการสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว ตำบลชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากไม่มีการวางท่อหรือระบบระบายน้ำ ทั้งที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณระบบสาธารณูปโภคจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ’พอช.’ จำนวน  4.2 ล้านบาท  เมื่อปี 2550  เพื่อถมดิน  ปรับพื้นที่   ติดตั้งไฟฟ้า ประปา  ท่อระบายน้ำ   ฯลฯ  จึงร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสื่อมวลชนเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงนั้น

Chachoengsao2_resize.jpg

วันนี้ (16 ตุลาคม) นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ  ชี้แจงกรณีดังกล่าวว่า  ชุมชนบ่อบัวมีจำนวนครัวเรือนทั้งหมด   242  ครัวเรือน  เดิมอาศัยอยู่ในที่ดินของการรถไฟแห่งประเทศไทยในเขตอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา  ต่อมามีบริษัทเอกชนขอเช่าที่ดินจากการรถไฟฯ  ชุมชนจึงถูกไล่รื้อ  ชาวชุมชนจึงรวมตัวกันจัดทำโครงการบ้านมั่นคงที่ พอช.สนับสนุนในปี 2550  และจดทะเบียนเป็น ‘สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว’ เพื่อขอใช้สินเชื่อซื้อที่ดินแปลงใหม่เพื่อปลูกสร้างบ้าน   มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด 120 ครอบครัว  จัดซื้อที่ดินบริเวณตำบลบ้านใหม่  เนื้อที่ 13 ไร่เศษ  ในราคา 5,490,000 บาท  โดย พอช.อนุมัติสินเชื่อในเดือนมกราคม 2551

ผอ.พอช.ชี้แจงต่อไปว่า  หลังจากนั้นชุมชนจึงขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก พอช.ตามโครงการบ้านมั่นคง  ซึ่งในกรณีการสร้างบ้านในที่ดินใหม่  พอช.มีเกณฑ์สนับสนุนงบประมาณด้านสาธารณูปโภคไม่เกินครัวเรือนละ 35,000 บาท  รวม 120 ครัวเรือน  เป็นเงินทั้งหมด 4,200,000 บาท  นอกจากนี้ พอช.ยังสนับสนุนงบบริหารจัดการปรับปรุงชุมชน  รวม  150,000 บาท  และงบอุดหนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัย  รวม 2,400,000 บาท  รวมเป็นงบทั้งหมดที่ พอช.อุดหนุน  6,750,000 บาท

ต่อมาชุมชนได้จ้างผู้รับเหมาเพื่อดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  เช่น  ปรับพื้น/บดอัด/ถมดิน พื้นที่  13 ไร่ จำนวน  2,300,000 บาท,   ทำถนนจำนวน   600,000 บาท, ติดตั้งไฟฟ้า จำนวน  650,000  บาท,  ประปา  จำนวน  350,000 บาท, ท่อระบายน้ำ  จำนวน   350,000 บาท,  อาคารเอนกประสงค์  จำนวน 150,000 บาท  และสำรวจรังวัด  จำนวน 4,150 บาท  รวมเป็นเงินทั้งหมด  4,404,150 บาท  ซึ่งงบประมาณการก่อสร้างสาธารณูโภคที่เกินมาประมาณ 200,000 บาทเศษนี้  ชุมชนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

“งบประมาณการก่อสร้างสาธารณูปโภคจำนวน 4.2  ล้านบาทนี้  มีการเบิกจ่ายและตรวจสอบถูกต้องแล้ว  แต่เนื่องจากพื้นที่ของชุมชนมีเนื้อที่ 13 ไร่  งบประมาณส่วนใหญ่จึงใช้ไปกับการถมดิน  ปรับพื้นที่  บดอัด  รวมทั้งติดตั้งระบบไฟฟ้า  ประปา  และทำถนนในชุมชน  ส่วนท่อระบายน้ำยังไม่มีการทำทั้งระบบ  ทั้งชุมชน  เนื่องจากงบประมาณไม่พอ  จึงอาจทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง”  ผอ.พอช.กล่าว

ผอ.พอช.กล่าวต่อไปว่า  ก่อนหน้านี้ชาวบ้านในชุมชนบ่อบัวบางส่วนเคยร้องเรียนเรื่องงบสาธารณูปโภคมายัง พอช.  และทาง พอช.ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงแล้ว  และล่าสุดเมื่อมีการร้องเรียนผ่านหน่วยงานในจังหวัด  รวมทั้งปรากฏข่าวตามสื่อมวลชน  ทางจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้จัดประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง  เมื่อวันที่ 14 ตุลาคมที่ผ่านมา

                ทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าประชุม  ประกอบด้วย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ฉะเชิงเทรา  สำนักงานยุติธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ฯลฯ  และชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด ได้ร่วมประชุมเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว จำกัด

นายสมชาติกล่าวว่า  ภาพรวมการประชุมชี้แจงดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยผู้แทนสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนและคณะกรรมการสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว จำกัด ได้ชี้แจงแก่ผู้ที่ร้องเรียนถึงการใช้จ่ายงบประมาณสนับสนุนระบบสาธารณูปโภคดังกล่าว  โดยสรุปได้ว่า  คณะกรรมการสหกรณ์ฯ ได้มีการดำเนินการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค  โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณเป็น 3 งวดงาน  รวมถึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากหน่วยงานอื่นเพื่อใช้เป็นค่าปรับพื้นที่ดิน  การถมดิน/บดอัด  รวมถึงค่าระบบไฟฟ้า ประปา ฯลฯ ทั้งนี้เนื่องจากงบประมาณ จำนวน 4,200,000 บาท ที่ได้รับจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ไม่เพียงพอต่อการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคทั้งระบบ  จึงทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

 อย่างไรก็ตาม  เนื่องจากสหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว  ได้ยกพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ ซึ่งในส่วนนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณมาดำเนินการได้  ดังนั้นศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทราจึงได้แนะนำให้สหกรณ์บ้านมั่นคงบ่อบัว  จัดประชาคมเพื่อขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนา 3 ปี  เพื่อขอรับการสนับสนุนการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพิ่มเติมจากงบประมาณของสถาบันองค์กรพัฒนาชุมชน (พอช.) และรับจะประสานการดำเนินการกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ให้ต่อไป

Chachoengsao1.jpgChachoengsao3.jpg

Chachoengsao4.jpgChachoengsao5.jpg

 

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter