playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Deputy1_resize.JPG

พอช./รองปลัด พม.ร่วมงานสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดภาคกลางและตะวันตก 16 จังหวัด  โดยใช้แผนงานเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  มีคณะทำงานระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าฯ แต่ละจังหวัดเป็นประธาน  ใช้หลักการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด  ยึดประชาชนที่เดือดร้อนเป็นตัวตั้ง  กำหนดส่งแผนงานพร้อมกันทั่วประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ เพื่อให้กระทรวง พม.นำไปบรรจุเป็นแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20   ปี

วันนี้ (8   พ.ย.2561) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเรื่อง ‘การจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด 16 จังหวัดภาคกลางและตะวันตก  ที่ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม   โดยมีนายอภิชาติ  อภิชาตบุตร  รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานในการสัมมนา  มีผู้บริหาร พอช.  เช่น  นางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก  รองผู้อำนวยการ พอช.  นายปฏิภาณ  จุมผา  ผู้อำนวยการ  สำนักงานภาคกลางและตะวันตก  ผู้แทนจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พมจ.)  การเคหะจังหวัด  และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนใน 16 จังหวัดภาคกลางและตะวันตกเข้าร่วมสัมมนาประมาณ 100 คน

Deputy2_resize.JPG

นายอภิชาติ   อภิชาตบุตร  รองปลัด พม. กล่าวเปิดงานและให้นโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีว่า  รัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อน  โดยมอบหมายให้กระทรวง พม.เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของพี่น้องประชาชนตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20    (พ.ศ.2560-2579) โดย พอช.จะร่วมกับ พมจ.  และประชาชน  ร่วมกันวางแผนในระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จทั่วประเทศภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  หลังจากนั้นแต่ละจังหวัดจะส่งแผนงานไปยังกระทรวง พม. เพื่อนำไปจัดทำเป็นแผนระดับชาติต่อไป

ทั้งนี้พลเอกอนันตพร  กาญจนรัตน์  รัฐมนตรี พม.ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านนโยบายและแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศัย  มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดเมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2561    โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธานคณะทำงาน  มีคณะทำงานจำนวน 23   คน  ประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เช่น  พัฒนาการจังหวัด  ธนารักษ์พื้นที่  สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน  ผู้แทนภาคเอกชน  เช่น หอการค้า  สภาอุตสาหกรรม  ผู้แทนจากภาคประชาชน  เช่น  ผู้แทนบ้านมั่นคงเมือง  ผู้แทนบ้านมั่นคงชนบท  โดยมี พมจ.เป็นคณะทำงานและเลขานุการ  และมีเจ้าหน้าที่ พอช.สำนักงานภาคเป็นคณะทำงานและผู้ช่วยเลขานุการ  มีหน้าที่ต่างๆ  เช่น  สนับสนุนการสำรวจและจัดทำข้อมูลที่อยู่อาศัยระดับ  จัดทำแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัย  ประสานงานและบูรณาการขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาที่อยู่อาศับระดับจังหวัดให้สอดคล้องกับแผนแม่บทฯ ระยะ 20 ปี

รองปลัด พม.กล่าวต่อไปว่า  การจัดทำแผนฯ ระดับจังหวัดจะเป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  โดยจะต้องมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันร่วมกับหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งหน่วยงานเจ้าของที่ดิน  เช่น  สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.)  กรมเจ้าท่า  ฯลฯ  โดยใช้คณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายฯ ที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดเป็นกลไกในการขับเคลื่อน  และต้องเชื่อมแผนงานกับหน่วยงานอื่นๆ   วางแผนงานทั้งระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว  โดยอาจจะต้องมีการทบทวนแผนงานทุกปี

“พอช.กับ พมจ.จะต้องเชื่อมกันและทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ  ในจังหวัด  โดยเอาเป้าหมาย  คือประชาชนที่เดือดร้อนเป็นตัวตั้ง  และต้องทำมากกว่าเรื่องบ้าน  และสิ่งที่สำคัญคือความร่วมมือร่วมใจของหน่วยงานในกระทรวง พม.ที่จะทำงานเพื่อไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลัง  ส่วนพี่น้องเครือข่ายประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความใกล้ชิดกับปัญหา  สามารถนำข้อมูลปัญหามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนงาน  ซึ่งถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ประสบความสำเร็จต่อไป” นายอภิชาติ  รองปลัด พม.กล่าว 

Deputy3_resize.JPG

นางสาวพรรณทิพย์  เพชรมาก  รองผู้อำนวยการ พอช. กล่าวถึงกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดว่า  มี 5 ขั้นตอน  คือ  ขั้นตอนที่ 1.การรวบรวมข้อมูลผู้เดือดร้อน  สภาพปัญหาและความเดือดร้อนด้านที่ดินที่อยู่อาศัยในจังหวัด  เช่น  ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด  สภาพปัญหาของชุมชนทั้งเมืองและชนบท  กลุ่มผู้เดือดร้อนต่างๆ เช่น ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ขั้นตอนที่ 2.ทบทวนและวิเคราะห์สถานการณ์  สภาพแวดล้อมภายนอกและภายในว่ามีผลกระทบต่อศักยภาพและทิศทางการพัฒนาด้านที่อยู่อาศัยของจังหวัดอย่างไร

ขั้นตอนที่ 3 จัดทำร่างแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด  เช่น  การกำหนดวิสัยทัศน์  กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และจัดลำดับความสำคัญ  กำหนดเป้าประสงค์  ตัวชี้วัด  จัดทำแผนงาน  โครงการ  และผลผลิต  กำหนดผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ   ขั้นตอนที่ 4  จัดประชุมเพื่อประชาคม  หารือ  แสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัด  และขั้นตอนที่ 5 การปรับปรุงแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดให้สมบูรณ์  เพื่อนำมาประกอบเป็นแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปีของจังหวัดต่อไป

“แผนพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดถือเป็นเรื่องที่ดีในการบูรณาการการทำงานร่วมกันของ พอช.กับหน่วยงานต่างๆ  เพื่อทำให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ   ซึ่งเป็นแนวทางที่สำคัญของ พอช.”  นางสาวพรรณทิพย์กล่าว  และยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งมีการจัดตั้งคณะกรรมการระดับเมืองขึ้นมา  เพื่อสำรวจข้อมูลปัญหาทั้งเมือง  โดยมีหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยทั้งเมือง 

Deputy4_resize.JPG

ผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสิงห์บุรี  กล่าวว่า  การจัดตั้งคณะทำงานการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานคณะทำงานฯ   จะทำให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปอย่างบูรณาการ  โดยจะต้องทำงานร่วมกันกับหน่วยงานอื่นๆ ในจังหวัด  ยึดเอาประชาชนเป็นตัวตั้ง  เมื่อประสบผลสำเร็จแล้ว  ก็ถือเป็นผลงานร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ  ไม่ใช่เป็นผลงานของหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว  นอกจากนี้ในจังหวัดสิงห์บุรีนอกจากจะทำเรื่องที่อยู่อาศัยแล้ว  จะต้องทำเรื่องอื่นๆ ด้วย  เช่น  เรื่องอาชีพ  เรื่องรายได้  สวัสดิการ  เพื่อทำให้ชาวบ้านและชุมชนเกิดความเข้มแข็ง

ในช่วงท้ายของการสัมมนาครั้งนี้  มีการแบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัด  เพื่อตอกย้ำและสร้างความเข้าใจการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย  รวมทั้งมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการวางแผนการทำแผนที่อยู่อาศัยระดับจังหวัดร่วมกัน  หลังจากนั้นผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาจะกลับไปจัดทำแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยในจังหวัดของตนเองให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายนนี้  และส่งแผนงานพร้อมกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศให้กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  นำไปบรรจุเป็นแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2579) และนำไปขับเคลื่อนต่อไป

Deputy5_resize.JPG

 

Deputy6_resize.JPG

Deputy7_resize.JPG

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter