playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

013.JPG

เมื่อวันที่  26 พฤศจิกายน 2561 นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ  และนางสาวเฉลิมศรี  ระดากูล  ผู้อำนวยการสำนักงานกรุงเทพฯ ปริมณฑลและภาคตะวันออก  ร่วมพิธีมอบบ้านพอเพียงชนบทให้แก่ชาวบ้านที่มีรายได้น้อยและผู้เดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัยในอำเภอบ่อไร่ จ.ตราด  จำนวน 169 หลังคาเรือน โดยมีผู้ร่วมงานทั้งหมดประมาณ 200 คน

โครงการบ้านพอเพียงชนบท  อำเภอบ่อไร่  จังหวัดตราด  ประกอบด้วย 5 ตำบล  มีประชาชนที่มีฐานะยากจนและได้รับความเดือดร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย  บ้านเรือนมีสภาพทรุดโทรม  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจำนวน  169 ครัวเรือน  โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  สนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมบ้านไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท  รวมงบประมาณทั้งหมด   2,814,000 บาท  

002.JPG

ทั้งนี้โครงการบ้านพอเพียงชนบทดำเนินการโดยใช้กลไกสภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนให้ชุมชนเป็นแกนหลักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย  เชื่อมโยงเครือข่าย  กลุ่มองค์กรชุมชนในตำบล  และประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่เพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยและแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน

โครงการบ้านพอเพียงชนบท  เป็นหนึ่งในแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2569)   จำนวน 352,000 ครัวเรือน  เพื่อสนับสนุนประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัย  เช่น  บ้านที่ก่อสร้างมานานแล้วมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  ก่อสร้างด้วยวัสดุที่ไม่มั่นคง  ไม่ได้ปรับปรุงซ่อมแซม  รวมทั้งครอบครัวขยายที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยใหม่  แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีรายได้น้อย  โดย พอช.สนับสนุนงบประมาณไม่เกินครัวเรือนละ 18,000  บาท  ในปีงบประมาณ2561  ดำเนินการแล้วทั่วประเทศ  รวมทั้งสิ้น 1,417 โครงการ  76 จังหวัด  1,338  ตำบล  รวม 16,275 ครัวเรือน  วงเงินอนุมัติรวม  302.6 ล้านบาท

นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562  รัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  มีแผนงานที่จะมอบบ้านเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วประเทศ  จำนวน 2,562  หลัง  เป็นบ้านที่ดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  โดยแยกเป็น บ้านมั่นคง  รวม 1,096  ครัวเรือน  บ้านมั่นคงริมคลองลาดพร้าว  รวม 212 ครัวเรือน   บ้านพอเพียง รวม 1,254 ครัวเรือน    รวมทั้งมอบที่ดินสำหรับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติดินโคลนถล่มที่ตำบลห้วยขาบ  อำเภอบ่อเกลือ  จังหวัดน่าน, การใช้ที่ดินของรัฐให้เป็นที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในที่ดินกรมธนารักษ์ 15 พื้นที่  ที่ดิน ส.ป.ก. 16 พื้นที่  และที่ดินกรมเจ้าท่า 1 พื้นที่

001.JPG

 

026.JPG

 

 

 

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter