playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

159A5226_resize.JPG

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน/วันนี้ (7 พ.ย.61) ผู้บริหารและจ้าหน้าที่ พอช. แสดงพลังและประกาศเจตจำนงในการต่อต้านทุจริต เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล ซึ่งตรงกับวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี โดยนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ได้อ่านคำประกาศเจตจำนงความว่า

ด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ดำเนินภารกิจด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการสนับสนุนและให้การช่วยเหลือองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน พร้อมทั้งส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็ง ประชาชนมีความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น การดำเนินภารกิจของสถาบันมีระบบการบริหารจัดการอยู่บนหลักธรรมาภิบาล เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้เจตจำนงต่อต้านการทุจริต “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต (Zero Tolerance)”                  

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จึงขอประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต โดยยึดหลักประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในความดีเป็นแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

1. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยความถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม

2. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต

3. ดำเนินงานต่างๆ ด้วยความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน

4. ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามธรรมจรรยา หรือตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

5. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

          ประกาศ ณ วันที่  7  ธันวาคม พ.ศ. 2561

                   นายสมชาติ  ภาระสุวรรณ

        ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน

 

159A5215_resize.JPG

159A5213_resize.JPG

159A5227_resize.JPG

159A5199_resize.JPG

159A5192_resize.JPG

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter