playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

บริบททั่วไปตำบลคลองทับจันทร์

          เดิมดินแดนคลองทับจันทร์แห่งนี้ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากและมีต้นไม้ มงคลชนิดหนึ่ง ขึ้นอยู่ตามลำน้ำ คือ “ต้นจันท์” โดยเฉพาะพื้นที่ของโรงเรียนบีกริม ปัจจุบันจน กระทั่งวันหนึ่ง ต้นไม้ ดังกล่าว ได้หักล้มขวางคลอง ทำให้ชาวบ้านสัญจรไปมาไม่สะดวก ชาวบ้านก็เลยกล่าวขานกันจนติดปากว่า “คลองทับจันทร์” หรือ “จันทร์ทับคลอง” ซึ่งปัจจุบันคลองที่ ต้นจันท์ล้มขวางนั้น ได้ตื้นเขินไปหมดแล้ว

          ตำบลคลองทับจันทร์ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภออรัญประเทศ มีเนื้อที่ประมาณ 29,918 ไร่ หรือ 47.86 ตารางกิโลเมตร  จำนวนหมู่บ้าน 10 หมู่บ้าน ประชากรทั้งหมด 4,807 คน การประกอบอาชีพของประชาชน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร   ทำไร่   ทำนา รองลงมาประกอบอาชีพค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

ความเป็นมากองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์

          ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2550 ได้รับรองเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2552 องค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์ มีสมาชิกทั้งหมด 10 หมู่บ้าน เป็นตำบลที่มีความหลากหลายของผู้คนที่อาศัยอยู่ ทั้ง ไทย ลาว เขมร ญ้อ ซึ่งมีสิ่งที่คล้ายกันและแตกต่างกันออกไป ประกอบประชาชนมีฐานะยากจน มีความเป็นอยู่ที่ลำบาก ถึงแม้หน่วยงานของรัฐจะอยู่ใกล้ประชาชนก็จริง แต่งบประมาณยังไม่เพียงพอต่อการจัดสวัสดิการให้กับประชาชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีฐานะยากจนได้ครบถ้วน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ โดยการนำของนายกสมหมาย บาดาล ในขณะนั้น ได้ร่วมกับแกนนำของหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์ขึ้น เพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้กับประชาชนให้ทั่วถึงและเป็นไปอย่างเกื้อกูลกัน ซึ่งอาจจะหมายถึงการเชื่อมโยงกับภาครัฐด้วยเพื่อให้ประชาชนในตำบลได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักความสามัคคีกัน เอื้ออาทรซึ่งกันและกันเปรียบเสมือนพี่น้องกัน

          ตอนเริ่มก่อตั้งมีสมาชิกจำนวน 371 คน ปัจจุบันในปี 2561 มีสมาชิกเพิ่มขึ้น จำนวน 1,633 คน (คิดเป็นร้อยละ 35) จากประชากรทั้งตำบล 4,807 คน ซึ่งครอบคลุมทั้งตำบล 10 หมู่บ้าน โดยแยกสมาชิก เป็นประเภทเด็ก – เยาวชน (แรกเกิด – 25 ปี) จำนวน 486 คน ประเภทบุคคลทั่วไป (อายุ26 ปี – 59 ปี) จำนวน 686 คน ประเภทผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปีขึ้นไป) จำนวน 427 คน  และประเภทผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส จำนวน 34 คน

          กองทุนสวัสดิการชุมชนมีเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 6,335,025.61 บาท ซึ่งได้รับสมทบจากสมาชิก จำนวน 3,979,080 บาท  ได้รับสมทบจากรัฐบาลโดยผ่านสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ  พอช. จำนวน 1,356,225 บาท รับสมทบจากท้องถิ่น จำนวน 230,000 บาท และได้รับสมทบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก จำนวน 162,000 บาท  อื่นๆ (ค่าธรรมเนียม , ดอกเบี้ยธนาคาร , ค่าบารุง , เงินบริจาค) จำนวน  607,720.61 บาท

แนวคิดการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล

Khlong Thap Chan1

          จากการเข้าร่วมการพัฒนาศักยภาพแกนนาสวัสดิการชุมชน จังหวัดสระแก้ว เมื่อปี พ.ศ.2552 คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์ร่วมกับผู้บริหาร อปท.ผู้นำชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของกองทุนสวัสดิการชุมชน จึงได้ร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาลของกองทุน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นของสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน และมีเป้าหมายให้กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์เป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในตำบล

          ระบบการบริหารจัดการที่ดีและมีธรรมาภิบาลกองทุนสวัสดิการชุมชน

          (1) การเชื่อมโยงการจัดสวัสดิการร่วมกับหน่วยงานภาคีอื่นๆ กองทุนสวัสดิการชุมชนเน้นการทำงานบูรณาการเชื่อมโยงภาคีหน่วยงานและกลุ่มองค์กรทั้งภายในและภายนอกตำบล ประกอบด้วย สภาองค์กรชุมชนตำบลคลองทับจันทร์, ชมรมผู้สูงอายุ , ชมรมผู้พิการ , ชมรมสตรี , หน่วยงานของรัฐ , องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์ , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ , กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลคลองทับจันทร์ , โรงเรียน , ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยหน่วยงานภาคีต่างๆ ได้ร่วมกันจัดทำบันทึกความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมร่วมกัน ตั้งแต่ปี 2558 ที่ผ่านมา

          (2) องค์ประกอบของกรรมการและที่มา คณะกรรมการบริหารองค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์ มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ประกอบด้วยสัดส่วนที่สำคัญ ดังนี้ ผู้นำท้องที่ 2 คน, ผู้นำท้องถิ่น 4 คน, ผู้นำชุมชน 6 คน, เครือข่าย อสม. 3 คน โดยสานักงานกองทุนมีศูนย์ทำการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองทับจันทร์

          (3) ระบบการจัดทำบัญชี (ระบบการเงิน /บัญชี) มีการบันทึกบัญชีอยู่ 4 หมวดสำคัญ คือ สมุดรายวันรับ สมุดรายวันจ่าย สมุดบัญชีแยกประเภททั่วไป (ในกรณีบันทึกรายการนอกเหนือจากการรับ – จ่ายพื้นฐานที่อยู่ในระเบียบข้อบังคับ เช่น ดอกเบี้ยธนาคาร เงินบริจาค ช่วยเหลือวาตภัย กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฯลฯ) และสมุดบัญชีลูกหนี้ (เงินยืมเพื่อประกอบอาชีพ ส่งคืนภายใน 7 วัน ค่าบำรุงร้อยละ1 บาท)

          (4) การรับเงินจากสมาชิก การรับเงินและจ่ายเงินสวัสดิการให้แก่สมาชิก กองทุนจะมีคณะกรรมการกองทุนที่มาจากแต่ละหมู่บ้าน ทำหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการรรับเงินและจ่ายเงินแก่สมาชิก ซึ่งหมู่บ้านจะมีสมุดทำเนียบสมาชิกคุมแต่ละหมู่บ้าน เพื่อบันทึกการส่งเงินและการจ่ายสวัสดิการของสมาชิกรายคนในหมู่บ้านนั้นๆ โดยเอกสารดังกล่าว จะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชุด คือ อยู่กับคณะกรรมการแต่ละหมู่บ้านและอยู่ที่สำนักงานกองทุน โดยในระหว่างวันที่ 1 – 15 ของทุกเดือน จะมีการรวบรวมเงินจากสมาชิกผ่านเวทีประชาคมของแต่ละหมู่บ้าน แล้วคณะกรรมการจะรวบรวมเงินมาส่งที่เหรัญญิกกองทุน เพื่อทำบัญชีร่วมกับเลขานุการที่สำนักงานกองทุน ทั้งนี้เงินที่ได้รับจะนำฝากเข้าบัญชีวันต่อวัน

          (5) การจ่ายสวัสดิการให้กับสมาชิก หลังจากวันที่ 15 เมื่อมีการนำเงินเข้าบัญชีธนาคารพร้อมทำรายละเอียดการรับเงินเสร็จครบถ้วนแล้ว ทางเหรัญญิกจะเบิกเงินสดสำรองไว้จ่ายเป็นรายเดือนๆ ละ ไม่เกิน 20,000 บาท โดยคณะกรรมการหรือสมาชิกแต่ละหมู่บ้านจะต้องนำเอกสารที่เกี่ยวข้องมาเบิกสวัสดิการ พร้อมกับใบสำคัญรับเงิน เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการรับสวัสดิการ แต่หาก ครบ 1 เดือนไม่มีการเบิกจ่ายเพิ่มเติม เงินส่วนที่เหลือจะถูกนาฝากกลับเข้าไปในบัญชี เมื่อมีการเคลียบัญชีในรอบเดือนต่อไปแล้ว ก็จะเบิกถอนเงินมาถือไว้เหมือนเดิม

          (6) ระบบการตรวจสอบ จะมีการตรวจสอบบัญชีโดยคณะกรรมการทุกๆ 6 เดือน และ ตรวจสอบบัญชีโดยปลัด อบต. กับนักพัฒนาชุมชน ในทุกๆ 1 ปี พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้สมาชิกสามารถมาตรวจสอบการบริหารงานของกองทุนได้ โดยการเก็บเอกสารและการทำบัญชีจะมีข้อมูลเป็นแฟ้มรายหมู่บ้านและมีบัญชีคุมของกองทุนเก็บไว้ที่สำนักงาน

Khlong Thap Chan2.jpg

ตัวอย่างระบบการบริหารจัดการกองทุนที่ดีและมีธรรมาภิบาล

  1. 1. มีจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ   กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์มีการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกทั้งในฐานข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ และข้อมูลในสมุดบันทึกข้อมูล (มือ) เช่น ข้อมูลพื้นฐานตำบล ข้อมูลสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน ข้อมูลผู้นำชุมชนในแต่ละหมู่ ข้อมูลวัสดุและอุปกรณ์ ข้อมูลระเบียบการบริหารกองทุนสวัสดิการชุมชน ข้อมูลการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีต่างๆ

          2.มีการระบบติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงาน กองทุนมีระบบการจัดทำรายงานปิดงบดุลประจำทุกเดือนและแจ้งรายงานให้คณะกรรมการแต่ละหมู่รับทราบ เพื่อนำไปแจ้งให้สมาชิกในหมู่บ้านได้ทราบต่อไป ซึ่งรายงานงบดุลการดำเนินงานในแต่ละเดือนจะมีผู้ตรวจสอบทั้งจากคณะกรรมการและผู้แทนท้องถิ่นร่วมตรวจสอบรับรองด้วยทุกครั้ง

          3.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกองทุนสวัสดิการชุมชนต่อสาธารณะ มีการพูดพบปะพูดคุยในที่ประชุมหมู่บ้านทุกเดือนหรือประชุมหมู่บ้าน ซึ่งคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการในหมู่บ้านนั้นๆ จะเป็นคนรายงานสถานะข่าวสารต่างๆ ของกองทุนสวัสดิการเดือนที่ผ่านมาต่อสมาชิกได้รับทราบ รวมทั้งป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรม รายงานสถานะการเงินต่างๆ ในป้ายประชาสัมพันธ์ที่สำนักงานและจุดประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน นอกจากนี้กองทุนยังมีช่องทางเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น  facebook กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองทับจันทร์ กลุ่มไลน์กองทุนสวัสดิการชุมชน เป็นต้น เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้างต่อไป

Khlong Thap Chan3.jpg

Khlong Thap Chan4.jpg

Khlong Thap Chan5.jpg

Khlong Thap Chan6.jpg

บทความโดย พอช.ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter