playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

สุดแดนสยามบูรพา แนวกั้นเขตชายแดนกัมพูชา

ทับพริก เป็นตำบลในอำเภออรัญประเทศ  จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่รวมทั้งหมด 43,100 ไร่  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้าน 1,088 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 3,795 คน พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบล เป็นพื้นที่ทำการเกษตร เป็นแนวกั้นชายแดนกับประเทศกัมพูชา ประชากรส่วนใหญ่ร้อยละ 69 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาอาชีพรับจ้าง ค้าขาย,พนักงานบริษัท ฯลฯ ประชาชนมีรายได้เฉลี่ย 69,240 บาท บาท/คน/ปี ซึ่งจากการศึกษาประวัติศาสตร์จากการบอกเล่าของชุมชน “ผู้เฒ่าเล่าขาน ลูกหลานบันทึก”  ชื่อตำบลทับพริกนั้น มีตำนานเล่าขานกันต่อๆ มาว่า ปี พ.ศ.2503  ช่วงนั้นมีบริษัทไม้เข้ามาสัมปทานตัดไม้ กลุ่มลูกจ้างชาวส่วยได้มาสร้าง “ทับ”  ซึ่งหมายถึงเพิงพักอาศัย  และปลูกต้นพริกไว้ที่พัก จึงเป็นที่มาของคำว่า “ทับพริก” เดิมที่อยู่ภายใต้ตำบลคลองน้ำใส ต่อมามีการยกฐานะขึ้นเป็นตำบลทับพริก เนื่องจากตำบลเป็นแนวกั้นเขตชายแดนระหว่างประเทศกัมพูชา ทำให้ในอดีตที่ผ่านได้รับผลกระทบจากปัญหาชายแดนไทย การสู้รบ ปัญหาการรุกล้ำแรงงานข้ามชาติอยู่บ่อยครั้ง คำขวัญตำบลทับพริก “สุดแดนสยามบูรพา  หลวงปู่พิลาศักดิ์สิทธิ์ แหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์  เขียวขจีเขาก้านเหลือ”
กองทุนโดยชุมชน เพื่อสวัสดิการชุมชนคนทับพริก

Thap Phrik

          กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับพริกนั้น ถือได้ว่าก่อกำเนิดจากการคิดหาหนทางเพื่อจัดการสุขภาพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เนื่องจากเมื่อ อสม.ได้เข้าสำรวจชุมชนเพื่อจัดเก็บข้อมูลสุขภาพ รวมถึงการเข้าร่วมจัดทำประชาคม พบว่านอกเหนือจากปัญหาสาธารณสุขในชุมชนและความเจ็บป่วยแล้ว  ประชาชนบางส่วนยังต้องประสบกับปัญหาปัญหาหลายอย่างตามมาเช่น ปัญหาการขาดความเหลียวแลในยามเจ็บป่วย เนื่องจากทุกคนต้องออกไปทำงานหารายได้มาจุนเจือครอบครัว ปัญหาการขาดรายได้ในยามเจ็บป่วย เป็นต้น ซึ่งถึงแม้ว่าในพื้นที่ตำบลทับพริกจะมีเงินทุนก้อนใหญ่จากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลอยู่แล้วแต่ก็ประสบปัญหาในการนำงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากขัดระเบียบการใช้เงินซึ่งถูกกำหนดมาจากส่วนกลางที่ให้ใช้เงินเพื่อการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเท่านั้น ทำให้ปัญหาที่ได้ยกตัวอย่างข้างต้นนั้น ไม่สามารถดำเนินการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาได้

          วันที่ 15 มีนาคม 2551 ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว ได้รวมตัวกันจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนขึ้น เพื่อจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ซึ่งส่วนใหญ่เป็น อสม.และครอบครัว ซึ่งในระยะเริ่มแรก มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 124 คน เมื่อกิจกรรมกองทุนเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปในพื้นที่ตำบลทับพริก ได้มีประชาชนที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. 2561 สมาชิกครอบคลุมทั้งตำบล 7 หมู่บ้าน สมาชิกจำนวน 654 คน เงินกองทุนสวัสดิการชุมชนจำนวน 165,840 บาท

แนวคิดสำคัญการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนตำบลทับพริก

ยึดถือแนวคิดสวัสดิการสามขา คือ การสร้างหุ้นส่วนการพัฒนา เพื่อความเข้มแข็ง และยั่งยืน โดยมีความร่วมมือในการจ่ายเงินสวัสดิการ จาก 3 ฝ่าย คือ ประชาชนจ่าย 1 บาท รัฐบาลสมทบ 1 บาท ดำเนินนโยบายผ่านโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน ด้วยกลไกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.) ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานสนับสนุน ท้องถิ่นสมทบ 1 บาท (ตามฐานะการคลัง) หรือให้การสนับสนุนด้านอื่น ๆ ตามความสามารถ

วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับพริก คือ

1.เพื่อสร้างความสามัคคีเป็นปึกแผ่นของสมาชิกในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

2. เพื่อระดมเงินทุนสมทบของสมาชิกในชุมชนไว้ช่วยเหลือกันเอง

3. เพื่อจัดสวัสดิการช่วยเหลือให้แก่สมาชิก

4. เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาสุขภาวะให้แก่สมาชิก

5. เพื่อปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคมของสมาชิก

ยุทธศาสตร์ 3 สายใยรัก : สร้างเสริมสุขภาวะที่ดีคนทับพริก

Thap Phrik1.jpg

          กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับพริก มีการบูรณาการแผนงานโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการงานในตำบลร่วมกับภาคีเครือข่าย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยมีเป้าหมายสำคัญในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน ผ่านยุทธศาสตร์ 3 สายใยรัก ดังนี้

          1.สายใยรัก จาก อสม. มุ่งเน้นภารกิจในการจัดสวัสดิการชุมชน การติดตามสร้างเสริมสุขภาพผ่านกลไกผู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เป็นรูปแบบหนึ่งของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ่านกระบวนการอบรมให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และการปฏิบัติงานด้วยความเสียสละต่อประชาชนในหมู่บ้าน

          2.สายใยรัก จาก อบต. มุ่งเน้นภารกิจสำคัญในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น การสนับสนุนการบริหารจัดการการดำเนินงาน และการสนับสนุนงบประมาณในการจัดสวัสดิการชุมชนช่วยเหลือชุมชน

          3.สายใยรัก จาก ผู้นำชุมชน มุ่งเน้นภารกิจการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การรวมกลุ่มองค์กรต่างๆ ในการร่วมกันนำชุมชนสู่การพัฒนา

ตัวอย่างการจัดสวัสดิการเพื่อสร้างเสริมสุขภาวะตำบล

          นอกจากการจัดสวัสดิการโดยพื้นฐาน กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลทับพริกได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมสรุปบทเรียน เพื่อคิดค้นสวัสดิการรูปแบบอื่นๆ ที่มากกว่าเกิด แก่ เจ็บ ตายแล้ว โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของตำบลผ่านรูปแบบสวัสดิการใหม่ๆ และการกิจกรรมต่างๆ ที่สำคัญดังนี้

  1. 1. สวัสดิการเพื่อดูแลสุขภาพแม่และเด็ก สำหรับหญิงตั้งครรภ์ที่มาฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์จะได้รับชุดแรกคลอดเมื่อฝากครบ 5 ครั้งตามเกณฑ์ จะได้รับมุ้งครอบเมื่อลูกคลอดออกมา ทั้งนี้ หากผู้เป็นแม่สัญญาว่าจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียว 6 เดือน กองทุนจะมอบสวัสดิการเพิ่มอีก 500 บาท จากการจัดสวัสดิการดังกล่าว ช่วยให้ให้อัตราการฝากครรภ์ตามกำหนดของตำบลทับพริกได้เต็มประสิทธิภาพ เกิดผลดีต่อสุขภาพอนามัยทั้งต่อแม่เด็กและลูก
  2. 2. สวัสดิการเด็กและเยาวชน โดยช่วยแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน ได้มีการบูรณาการร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านกิจกรรมสื่อสร้างสรรค์ โดยการใช้วัสดุเหลือใช้ในชุมชน มาสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะเพื่อเป็นสื่อรณรงค์ในชุมชน โดยกองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นผู้สนับสนุนรางวัล นอกจากนี้ยังเข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน แก้ปัญหาการจมน้ำตายในพื้นที่ กิจกรรมการลอยตัวในน้ำ เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนกิจกรรมเยาวชนต้นแบบ โดยการคัดเลือกเยาวชนในพื้นที่ไปเรียนต่อพยาบาลชุมชน โดยการสนับสนุนทุนปีละ 30,000 บาท และประสานงานกับภาคีเครือข่าย ในการช่วยเหลือทุนการศึกษากับโครงการพยาบาลชุมชนด้วย
  3. 3. สวัสดิการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากวาตภัย เหตุการณ์สำคัญในช่วงปี 2554 ได้เกิดเหตุการณ์วาตภัยในตำบลจากภัยธรรมชาติอย่างรุนแรง มีผู้ได้รับผลกระทบ 60 หลังคาเรือน กองทุนสวัสดิการชุมชนได้เข้าไปช่วยเครื่องมือ อุปกรณ์ อาหารเครื่องดื่มต่างๆ แก่ผู้เดือดร้อน ได้เบ็ดเสร็จเร่งด่วนภายใน 1 วัน ทันท่วงทีก่อนความช่วยเหลือจากทางราชการจะตามมาภายหลัง

          4.รถบริการรับส่งผู้ป่วยฟรีในตำบล เนื่องจากตำบลทับพริกอยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาลจังหวัดสระแก้ว ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่มีฐานะยากจน กองทุนสวัสดิการชุมชนได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทับพริก จัดรถรับส่งผู้ป่วยในตำบลที่จะไปรักษาโรคเจ็บป่วยในโรงพยาบาลจังหวัดหรืออำเภอ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ป่วย ตลอดจนเพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของรัฐได้

           5. การส่งเสริมและฝึกอาชีพสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชน โดยมีการใช้ทุนของกองทุนสวัสดิการชุมชนเช่าพื้นที่ทำกินในหมู่บ้านให้สมาชิกกองทุนได้ผ่อนส่ง เพื่อใช้พื้นที่ดังกล่าวทำอาชีพเสริมโดยการปลูกพืชผักอินทรีย์ ช่วยสร้างแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนคนทับพริกและใกล้เคียง ปัจจุบันมีสมาชิก จำนวน 30 ราย เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าว ครัวเรือนละ 2 ไร่

          6.กิจกรรมทับพริก 4 ทุ่มคนดีอยู่บ้าน กองทุนสวัสดิการชุมชนมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมการดูแลสุขภาวะชุมชน ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนอยู่บ้านหลัง 4 ทุ่มไปแล้ว เพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษาความปลอดภัยชุมชน ยาเสพติด โดยคณะทำงานออกเวรยาม ตรวจตรา จุดตรวจในชุมชนทุกวัน กองทุนสนับสนุนช่วยเหลืออาหารเครื่องดื่ม อุปกรณ์ต่างๆ ให้กับคณะทำงาน

Thap Phrik2.jpg

Thap Phrik3.png

Thap Phrik4.jpg

Thap Phrik5.jpg

Thap Phrik6.jpg

บทความโดย พอช.ภาคกรุงเทพฯ ปริมณฑล และตะวันออก

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter