playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

Sawadikan1 resize

พอช./สถาบันป๋วย-พอช.-เครือข่ายกองทุนสวด.    ร่วมจัดงาน มหกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชนและจัดประกวดรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนดีเด่นทั่วประเทศ  ด้านเครือข่ายกองทุนสวัสดิการฯ เสนอนโยบายต่อพรรคการเมือง 4 ข้อ  คือ 1.ให้สนับสนุนการปรับแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550  2.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของรัฐด้านสวัสดิการ  3.สนับสนุนและดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของกองทุน  โดยรัฐบาลและ อปท.สมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชน  และ 4. สนับสนุนให้ระบบสวัสดิการชุมชนเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานระดับจังหวัด

ระหว่างวันที่ 9-10 มกราคมนี้  สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ร่วมกับสถาบันพัฒนศาสตร์  ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  และเครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศ จัดงาน “มหกรรมกองทุนสวัสดิการชุมชน” ขึ้นที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  กรุงเทพฯ  โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น  เวทีเสวนา  เชิญพรรคการเมืองมาพูดถึงนโยบายการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน  รวมทั้งคัดเลือกกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  ซึ่งปีนี้จัดประกวดเป็นปีที่ 4    มีผู้เข้าร่วมงานจากผู้แทนกองทุนสวัสดิการทั่วประเทศประมาณ  300 คน

2 IMG_7802_resize.JPG

โดยในวันที่ 9 มกราคม  มีการบรรยายเรื่อง “สังคมโลกกับการจัดสวัสดิการ”  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์  ป๋วย อึ๊งภากรณ์,  เวทีเสวนาเรื่อง “ 5 พื้นที่รูปธรรมการจัดสวัสดิการสังคม” โดยผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนในพื้นที่ต่างๆ เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่....) พ.ศ.........   ฯลฯ  รวมทั้งการพิจารณารางวัลประกวดองค์กรสวัสดิการชุมชนประจำปี 2562 โดยมีกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศส่งผลงานเข้าประกวดรวม 44 กองทุน 

3 IMG_7816_resize.JPG

ผศ.ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์  ป๋วย อึ๊งภากรณ์  บรรยายเรื่อง “สังคมโลกกับการจัดสวัสดิการ”  โดยยกตัวอย่างการจัดสวัสดิการในประเทศบังคลาเทศในรูปแบบของ ‘ธนาคารคนจน’ (Grameen Bank) โดย ดร.มูฮาเหม็ด  ยูนูส  ซึ่งก่อตั้งธนาคารคนจนในปี 2519 โดยมีคนจนประมาณ 8.3 ล้านคนร่วมถือหุ้น  ในจำนวนนี้เป็นผู้หญิงถือหุ้น 97 %  และรัฐบาลถือหุ้น 5 %   ในปี 2549  มีสาขาธนาคารมากกว่า 2,100   แห่งทั่วประเทศ  และเกิดโครงการคล้ายกันที่นำต้นแบบไปจากธนาคารแห่งนี้กว่า 40 ประเทศทั่วโลก  สิ้นปี 2551 ธนาคารปล่อยเงินให้คนจนกู้ 7,600 ล้านเหรียญสหรัฐ  นอกจากนี้ยังมีบริการอื่นๆ  เช่น  ติดตั้งโทรศัพท์ชุมชน 55,000 เครื่อง  เงินกู้ปลอดดอกเบี้ยเพื่อช่วยคนขอทานให้มีอาชีพ  เงินกู้สร้างบ้านกว่า 560,000 หลัง  จำนวน 190 ล้านเหรียญสหรัฐ ฯลฯ

‘ขบวนการสรรโวทัย’  ในประเทศศรีลังกา  เป็นขบวนการภาคประชาชนที่ฟื้นฟูความสามารถในการกำหนดชะตาชีวิตของตนเอง  ก่อตั้งในปี 2501 มีเป้าหมายในการสร้างสันติภาพ  ส่งเสริมเทคโนโลยีที่เหมาะสม  งานพัฒนาเด็กกลุ่มเสี่ยง  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ฯลฯ ใช้แนวทางพัฒนาแบบองค์รวม  มุ่งสร้างพลังชาวบ้านมากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตัวอย่างผลงาน  เช่น  จัดตั้งศูนย์เด็กก่อนวัยเรียนมากกว่า 5,000 แห่งทั่วประเทศ  ส่งเสริมศูนย์สุขภาพชุมชน  ห้องสมุด  ขุดบ่อน้ำตื้น  ห้องสุขา  ส่งเสริมอุตสาหกรรมในครัวเรือน  และจัดตั้งธนาคารหมู่บ้านหลายพันแห่ง  ฯลฯ

“อยากให้กองทุนสวัสดิการต่างๆ สกัดบทเรียนจากตัวอย่างเหล่านี้  เพื่อเอาไปประยุกต์ใช้  และเป็นแรงกระตุ้นการทำงาน เพราะถึงแม้ว่ากองทุนสวัสดิการชุมชนจะมีประสบการณ์ในการทำงานมากว่า 14 ปี  และทำหลายเรื่อง  หลายอย่าง  แต่บางอย่างยังทำได้ไม่ลึก  ไม่เด่น  ซึ่งปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการฯ เกือบ 6,000 กองทุน  แต่เรื่องคุณภาพก็ต้องพัฒนากันต่อไป”  ผศ.ดร.จิตติกล่าว  และว่า  การประกวดรางวัลกองทุนสวัสดิการชุมชนในครั้งนี้ให้ถือว่าเป็นการค้นหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  ขณะเดียวกันกองทุนสวัสดิการฯ ที่ไม่ได้รับรางวัลก็อาจกลับไปพัฒนากองทุนให้ดีกว่าเดิมได้

4 DSC_0019_resize.JPG

นายคะนองศิลป์  ชิตรกุล  ที่ปรึกษากองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง  อ.เวียงสระ  จ.สุราษฎร์ธานี  กล่าวว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบลบ้านส้อง  ปัจจุบันมีสมาชิกประมาณ 3,000  คน  เริ่มมาจากการจัดสวัสดิการให้อาสาสมัครต่อต้านยาเสพติดในตำบลที่มีอยู่ประมาณ 150 คน  หลังจากนั้นจึงขยายฐานไปยังกลุ่ม อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุข) และชาวบ้านทั้งตำบล  โดยเทศบาลให้การสนับสนุน  นอกจากนี้บริษัทเอกชนต่างๆ ที่เข้ามาตั้งโรงงานในพื้นที่ยังร่วมสนับสนุนกองทุนฯ  โดยการร่วมกิจกรรมต่างๆ และมอบงบประมาณสนับสนุน  ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับมอบเงินจากบริษัทเอกชนประมาณ 500,000   บาท  สามารถนำมาช่วยเหลือสมาชิกเมื่อเกิดภัยพิบัติและต่อยอดไปทำเรื่องอื่นๆ ได้ 

“ส่วนปัจจัยที่ทำให้กองทุนสวัสดิการฯ ประสบความสำเร็จนั้น  จะต้องมีองค์ประกอบ 3 ขา  คือ  1.กรรมการจะต้องมีจิตอาสา  ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง  2.สมาชิกกองทุนมีส่วนร่วม  กลุ่มองค์กรต่างๆ ในตำบลร่วมสนับสนุนและสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการ  และ 3.มีภาคีที่สำคัญ  เช่น  เทศบาลตำบลบ้านส้องและบริษัทเอกชนให้การสนับสนุน” ที่ปรึกษากองทุนฯ กล่าว

ดร.จรรยา  กลัดล้อม ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท  กล่าวว่า  กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางขุดเริ่มก่อตั้งในปี 2550   ช่วยเหลือสมาชิกตั้งแต่เกิด  แก่  เจ็บ  ตาย  แต่คุณภาพชีวิตของชาวบ้านยังไม่ดีขึ้น  หลังจากนั้นจึงนำไปสู่การวิเคราะห์ปัญหาในตำบล  โดยจัดเวทีในทุกหมู่บ้านเพื่อค้นหาความสุขของคนทั้งตำบล  แต่กลับพบว่าชาวบ้านแต่ละครัวเรือนมีหนี้สินไม่ต่ำกว่า 100,000   บาท  กองทุนสวัสดิการฯ จึงขยายมาทำงานเรื่อง ‘โรงเรียนแก้หนี้’  เพื่อหาทางปลดหนี้ให้ชาวบ้าน   โดยจัดทำหลักสูตรให้ชาวบ้านมาเรียนรู้  6 เดือน  เช่น  การจัดทำบัญชีครัวเรือน  เพื่อให้รู้รายรับ-รายจ่าย  นำไปสู่การลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้  เช่น  เลี้ยงไก่ไข่เพื่อเอาไว้กิน  และปัจจุบันขยายไปเลี้ยงแพะเพื่อสร้างรายได้  ลดหนี้สิน

ส่วนเวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแก้ไขพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่....) พ.ศ.........       มี ผศ.ดร.จิตติ  มงคลชัยอรัญญา  อนุกรรมการส่งเสริมองค์กรสวัสดิการชุมชน  เป็นประธานรับฟัง  มีคณะรับฟังประกอบด้วยที่ปรึกษากฎหมาย  กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ  และผู้แทนกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ   โดยมีผู้แทนจากกองทุนสวัสดิการชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศร่วมเสนอความคิดเห็น  เพื่อนำความคิดเห็นทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขก่อนนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไข พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม  (ฉบับที่.....) พ.ศ........ต่อไป

5 DSC_0035_resize.JPG

ทั้งนี้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ 2)   ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2550  แต่เนื่องจากเครือข่ายองค์กรสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะยกฐานะเป็นนิติบุคคล  ได้เสนอให้แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ฉบับนี้  เพื่อประโยชน์ในการขยายขอบเขตการดำเนินงาน  เพื่อดำเนินการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกและบุคคลในชุมชนอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพ   และเพื่อเสริมสร้างให้องค์กรสวัสดิการชุมชนมีการดำเนินการอย่างมีระบบภายใต้การมีส่วนร่วมของสมาชิก  มีความโปร่งใสตรวจสอบได้  จึงจำเป็นต้องแก้ไข พ.ร.บ.นี้

สำหรับประเด็นการแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ที่สำคัญ  เช่น  1.แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมในการกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการยื่นคำขอและการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์  องค์กรสวัสดิการชุมชน  และองค์กรสวัสดิการชุมชนที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 13)  2.กำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการส่งเสริมให้องค์กรสวัสดิการชุมชนหรือองค์กรภาคประชาชนที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดสวัสดิการสังคมที่มีความพร้อมและมีความประสงค์จะยกฐานะเป็นนิติบุคคลเพื่อขยายขอบเขตการดำเนินงาน  อาจจดทะเบียนเป็นองค์กรนิติบุคคล  ฯลฯ (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 40/4 และเพิ่มมาตรา 40 /5 ถึงมาตรา 40/27)  และเพิ่มบทกำหนดโทษ(มาตรา 40/28 ถึงมาตรา 40/27) 

6 DSC_0009_resize.JPG

 ส่วนข้อเสนอของเครือข่ายสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศต่อพรรคการเมืองนั้น  ข้อมูลของเครือข่ายฯ ระบุว่า  ปัจจุบันมีกองทุนสวัสดิการชุมชนทั่วประเทศรวม  5,989  กองทุน  สมาชิกรวม 5,450,043  คน  มีเงินกองทุนรวม 14,771 ล้านบาทเศษ  ได้จัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกไม่ต่ำกว่า 15 ประเภท  และพัฒนาทุกมิติ  ทั้งเศรษฐกิจ  สังคม  สุขภาพ  เป็นพลังชุมชนที่มีสำนึกประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม  สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม   เครือข่ายกองทุนสวัสดิการชุมชนจึงมีข้อเสนอให้พรรคการเมืองมีนโยบายสนับสนุนให้ระบบสวัสดิการชุมชนเป็นระบบสวัสดิการประเภทหนึ่งของประเทศไทย  ดังนี้

 1.สนับสนุนการปรับแก้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2550  2.เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณของรัฐด้านสวัสดิการ  โดยสนับสนุนให้กองทุนสวัสดิการชุมชนเป็นกลไกกลางในการจัดสวัสดิการสังคมในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นในทุกมิติ  3.สนับสนุนและดำเนินงานสร้างความเข้มแข็งของกองทุน  หุ้นส่วนการพัฒนา 4 ฝ่าย  คือประชาชน  รัฐบาล  อปท.  และเอกชน  โดยรัฐบาลและ อปท.สมทบงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชน  และ 4.สนับสนุนให้ระบบสวัสดิการชุมชนพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นฐานระดับจังหวัด

Sawadikan7_resize.JPG

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้าประกวดรางวัลนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

Sawadikan8_resize.JPG

ผู้แทนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่เข้าประกวดรางวัลนำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter