playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

                                                                                                                              โดย กรรณิกา  ถิ่นบ้านใหม่

ตำบลประสงค์  อำเภอท่าชนะ  จังหวัดสุราษฏร์ธานี  มีพื้นที่ประมาณ471ตารางกิโลเมตร 294,375ไร่มีทั้งหมด 27หมู่บ้าน ทรัพยากรธรรมชาติมีป่าไม้ที่ อุดมสมบูรณ์บางส่วนเป็นภูเขา บางส่วนเป็นพื้นที่ราบมีอาชีพทำนา ทำสวนยางพารา ปาล์ม สวนผลไม้ เลี้ยงสัตว์ สภาพเศรษฐกิจสังคมโดยส่วนรวม ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรม บางส่วนที่ราบลุ่ม ประกอบอาชีพค้าขายและทำนาการใช้พื้นที่ดินส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา ปาล์มน้ำมัน ผลไม้ การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  สำนักผังเมืองรวมยังมี  พื้นที่ป่าสงวน  ป่าอนุรักษ์จัดทำแนวเขตพื้นที่ชัดเจน

         prasong07022562

             จากการที่ชาวบ้านเปลี่ยนอาชีพจากการทำนาและทำสวนผลไม้ มาปลูกปาล์มน้ำมัน ปลูกยางพารา สภาพดินฟ้าอากาศไม่อำนวย ราคาผลผลิตตกต่ำ อีกทั้งยังมีค่าใช่จ่ายในครัวเรือนสูงขึ้นความเป็นอยู่ยากลำบาก เกิดภาวะหนี้สิน รายรับไม่พอกับรายจ่าย

Prasong 1.jpg

          จากการที่ผลผลิตการเกษตรตกต่ำ รายได้ไม่พอรายจ่าย ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ปัญหาหนี้สินที่เกิดขึ้นกับครัวเรือน  คนในชุมชนขาดการเรียนรู้  ขาดการประสานงานที่ดี   จากการประชุมสภาองค์กรชุมชนตำบลประสงค์ ได้มีมติร่วมกัน ในการรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพ ให้กับสมาชิกในชุมชน  เพื่อลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ โดยรณรงค์ให้สมาชิกปลูกผักปลอดสารพิษ เพื่อแลกเปลี่ยนและเป็นการจำหน่ายให้กับคนในชุมชน เพื่อส่งเสริมรายได้และทำให้เกิดชุมชนพึ่งตนเอง เกิดตลาดนัดร้านค้าในชุมชน เป็นการนำผลผลิตมาจำหน่ายในชุมชนเป็นการสนับสนุนคนในชุมชนให้มีรายได้  เชิญผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบล  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีอาสา กลุ่มอสม.เจ้าหน้าที่การเกษตร ตัวแทนจากอบต. กลุ่มสัมมาชีพ ของแต่ละหมู่บ้าน  เมื่อทำการประชุมแล้ว มีการแบ่งบทบาทหน้าที่

Prasong2.jpg

      การปลูกผักปลอดสารพิษ มี 2 แบบคือ การพูนดิน หรือ ทำการปลูกผัก แบบผักกางมุ้ง  หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีและ ใช้วิธีการที่เหมาะสมและประหยัดต้นทุนการผลิต ให้เหมาะสม ตามบริบทพื้นที่ แต่ละสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตามฤดูการ   ในการดำเนินงานได้มีการคัดเลือกตัวแทนสมาชิก  จากการส่งเสริมครัวเรือนจำนวน 20 ครัวเรือน  รายละ 1,000บาท โดยให้สมาชิกได้มีการใช้พื้นที่ว่างเปล่า  ปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ในการบริโภคในครัวเรือน และส่วนที่เหลือแบ่งปัน หรือจัดจำหน่ายในชุมชนให้กับเพื่อนบ้าน

การดำเนินงานย่อมมีอุปสรรคกล่าวคือ ฤดูการทำดินในการปลูกผักต้องมีการปรับเปลี่ยนหน้าดินเพื่อให้รับกับการผลิตพืชผัก และมีแมลงต่างๆมาเกาะ จึงทำให้สมาชิกบางคนยังใช้สารเคมีในการกำจัดแมลงต่างๆ และขาดการดูแลเอาใจใส่ผักที่ปลูกไว้ ทางคณะกรรมการจึงเข้าไปทำความเข้าใจมากขึ้น  เพื่อให้เกิดผลผลิตที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม การปลูกผักปลอดสารในครั้งนี้  แม้ยังต้องมีการพัฒนาได้ดีขึ้น แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นให้ชาวบ้านหันมาพึ่งตนเองทางด้านเศรษฐกิจ และหันมาดูแลสุขภาพของตนเอง

Prasong3.jpg

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter