playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 คณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้จัดเวทีสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เหลียวหลังแลหน้า ร่วมพัฒนาระบบธรรมาภิบาล” ณ ชั้น 1 ห้องประชุมไพบูลย์วัฒนศิริธรรม โดยมีขบวนองค์กรชุมชนทั้ง 16 จังหวัดเข้านร่วม 136 คน ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 5 ประเด็นงาน ยุทธศาสตร์จังหวัด และกองเลขา รวมจำนวนตัวแทนขบวนองค์กรชุมชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานภาคกลางและตะวันตก

          ในงานดังกล่าว ได้รับเกียรติจากผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก นายปฏิภาณ จุมผา กล่าวเปิดเวทีและกล่าวถึงความสำคัญของหลักธรรมาภิบาลที่ดี และชี้ให้เห็นถึงการนำระบบธรรมาภิบาล มาใช้ในการขับเคลื่อนงาน เพื่อให้เกิดการยกระดับการทำงานของพี่น้องขบวนสภาองค์กรชุมชนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  “ธรรมาภิบาลไม่ใช่แค่เรื่องของของภาครัฐ แต่เป็นเรื่องของทุกคน”

messageImage 1549794160544

          วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนแต่ละจังหวัดให้เกิดระบบธรรมาภิบาลในการทำงาน  เกิดการยกระดับขับเคลื่อนงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพของคุณภาพ  สามารถตอบโจทย์การขับเคลื่อนงานแต่ละประเด็นให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้  และส่งผลให้เกิดการยอมรับจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแบ่งกลุ่มเพื่อให้พี่น้องขบวนสภาองค์กรชุมชน ได้ร่วมปรึกษาหารือ และร่วมออกแบบทิศทางและแนวทางการพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนสู่ธรรมาภิบาลระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด การติดตาม ข้อตกลงร่วม เป็นต้น รวมถึงการให้ความรู้เรื่องแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลขององค์กร โดยนายอธิชาติ ถาวร ชำนาญการพิเศษ สำนักตรวจสอบ พอช. เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการขับเคลื่อนงานด้วยระบบธรรมาภิบาลของพี่น้องขบวนสภาองค์กรชุมชน อีกทั้งมีการเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องตัวชี้วัด และเครื่องมือในการทำงานธรรมาภิบาล ผ่านการบรรยายเรื่อง “ทิศทางแนวทาง เป้าหมาย และผลลัพธ์การดำเนินงานปี 2562” โดย นางสาวเรวดี อุลิต  และ “เครื่องมือระบบการบริหารจัดการที่ดี” โดยนางสาววณิดา ณ ปัตตานี และการชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลของ พอช. โดยนางวัชรา สงมา ผช.ผอ.ภาค และหนึ่งในคณะทำงานส่งเสริมธรรมาภิบาลขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางและตะวันตก เพื่อเป็นการหนุนเสริมการทำงานของพี่น้องขบวนสภาองค์กรชุมชนให้เป็นไปตามเป้าประสงค์และถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป  

5031.jpg

5035.jpg

รายงานโดย นางสาวพรรณิดา  พันธ์พืช

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter