playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

meeting1.J resize

กาญจนบุรี / เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองจัดสัมมนาสรุปบทเรียนงานดำเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว  และพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน   เป้าหมายมีแกนนำที่เข้มแข็ง  มีกลไกการจัดการ  สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี ฯลฯ  เพื่อนำไปสู่การ   “คืนความสุขให้คนคลอง คืนสายคลองให้เมือง” อย่างแท้จริง

ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา  เครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง (คพสค.) ได้จัดสัมมนาสรุปบทเรียนการทำงาน  และพัฒนาศักยภาพผู้นำของเครือข่ายฯ ณ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี งานนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 100 คน ซึ่งเป็นตัวแทนจาก 3 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลาดพร้าวจตุจักร จำกัด สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพหลโยธิน32 จำกัด สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัย จำกัด  และคณะกรรมการเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง  

ก่อนสัมมนาเครือข่ายฯ คณะผู้จัดได้พาผู้เข้าร่วมสัมนาลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางแก้วฟ้า จำกัด ตำบลบางแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  เรื่องระบบการบริหารจัดการชุมชนบางแก้วฟ้า  เพื่อนำกลับไปปรับใช้ในชุมชนของตนเอง

จากนั้นยังได้ศึกษาดูงานที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี เรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียง บนเนื้อที่กว่า 60 ไร่ เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพึ่งพาตนเอง ลดรายจ่ายสร้างรายได้ ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ วิธีเพาะกล้าไม้ชนิดต่างๆ เทคนิคการตอนมะละกอ การต่อกิ่งมะนาวแฟนซี การสร้างบ้านดิน การจัดทำปุ๋ยอัดเม็ดชีวภาพ ฯลฯ   เพื่อนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

meeting2.J_resize.jpg

นายฐิตติพล น้อยจาด ประธานเครือข่ายฯ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดสัมมนาในครั้งนี้ว่า  เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนการทำงานของเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง   ร่วมเรียนรู้กระบวนการทำงาน การบริหารจัดการโครงการบ้านมั่นคง และเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำ ซึ่งจะนำไปสู่ความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีของพี่น้องเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลองอีกด้วย

meeting3_resize.jpg

ส่วนการสรุปบทเรียนของเครือข่ายพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อมคูคลอง เน้น 4 เรื่องสำคัญคือ 1.ด้านการบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ โดยมีข้อเสนอให้สร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่อง ในเรื่องการเบิกจ่าย สินเชื่อ การสอบทานสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน โดยใช้หลักการณ์ “รวมคน รวมเงิน”    2.ด้านการก่อสร้าง ออกแบบ สร้างบ้าน ช่างชุมชน ตรวจงวดงาน ข้อสรุปคือชาวชุมชนได้เรียนรู้กระบวนการออกแบบบ้านทุกคนต้องมีส่วนร่วม การเลือกผู้รับเหมาตัองยอมมติรับของชุมชนที่เห็นชอบร่วมกัน ส่วนการตรวจงวดงานต้องมีเจ้าของบ้านและช่างชุมชนร่วมตรวจสอบ   

3.ด้านการประสานความร่วมมือกับภาคี เชื่อมโยงเครือข่าย  มีข้อสรุปคือ ต้องมีแผนงานในการขับเคลื่อน มีคณะกรรมการในการดำเนินงานและติดตาม รวมทั้งการเสนอแก้ไขข้อติดขัดทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชุมชนริมคลอง  4.ด้านการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  มีข้อสรุปคือ ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องในชุมชนเข้าร่วมกับกองทุนรักษาดินและบ้าน ค่าสมาชิก 240 บาท/ปี  เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกตามความจำเป็น เช่น กรณีไฟไหม้  ภัยธรรมชาติ  ฯลฯ

meeting4.J_resize.jpg

ดร.สมชาย  ประภาสโลบล วิทยากรในหัวข้อ “สูงวัย อย่างรู้คุณค่า”  ได้กล่าวถึงแนวทางพัฒนาผู้สูงอายุให้มีศักยภาพว่า ต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีคุณค่าและทรัพย์สิน ซึ่งผู้สูงอายุจะต้องได้รับการพัฒนาและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้าสู่สถานภาพใหม่ของการเป็นผู้สูงอายุ  ต้องมีลักษณะการต่อยอดองค์ความรู้  เช่น เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การพัฒนาจิตใจ การมีสังคมเพื่อให้มีสุขภาพจิตที่ดี มีงานอดิเรกที่สร้างรายได้ หรือการสร้างคุณค่าตนเองสู่สังคม และสร้างความภาคถูมิใจในการทำงานให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะได้

meeting5.J_resize.jpg

นายอวยชัย สุดประเสริฐ แกนนำชุมชนศาลเจ้าพ่อสมบุญ  กล่าวถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนริมคลองให้มีความน่าอยู่ว่า  จะต้องช่วยกันทำข้อมูลอย่างเป็นระบบและเป็นปัจจุบัน  ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพเพื่อให้เกิดรายได้ การสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของคนในชุมชน ปรับแนวคิดและมุมมองของชาวชุมชนริมคลองให้ร่วมกันสร้างคลองให้สะอาด พัฒนาพื้นที่ริมคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว  การเชื่อมต่อระบบ รถ ราง เรือ  รวมถึงเป็นแหล่งสาธารณประโยชน์ร่วมกัน สร้างวิถีชีวิตใหม่ให้กับคนริมคลอง ต้องทำให้เกิดคำว่า "บ้านที่มากกว่าบ้าน” โดยทุกภาคส่วนต้องประสานความร่วมมือกัน  เพื่อให้ชุมชนริมคลองมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป

meeting6_resize.jpg

meeting7_resize.jpg

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางแก้วฟ้า จำกัด

meeting8.J_resize.jpg

ความรักความเข้าใจกันระหว่างพี่น้องในชุมชนริมคลอง

meeting9.J_resize.jpg

ชาวชุมชนริมคลองดูงานที่สวนเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียง กองพลทหารราบที่ 9

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter