playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

IMG 20190313 122313 resize

เมื่อวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา เครือข่ายสวัสดิการชุมชนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลในคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด ณ โรงแรมเดอะพีค บูติค ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช  ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า  130 คน  ได้แก่ ตัวแทนคณะกรรมการจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้  คณะทำงานสวัสดิการชุมชน  เจ้าหน้าที่พอช.จากสำนักงานภาคใต้และส่วนกลาง

การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อตอกย้ำความเข้าใจหลักการอุดมการณ์ สวัสดิการชุมชน ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชน  การพัฒนาเครือข่ายสวัสดิการชุมชนให้เป็นเครือข่าย / สมาคมระดับจังหวัด  นางสุภานิตร  จุมผา ผู้จัดการสำนักเชื่อมโยงฯ ได้เน้นย้ำว่าสุดท้ายต้องมีแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด 

IMG_20190312_120738_resize.jpg

และได้มีการเปิดโลกทัศน์เรื่อง “รัฐ สังคม กับสวัสดิการเพื่อประชาชน” โดย ดร.สุนทร  คุณชัยมัง ผู้อำนวยศูนย์ศึกษาและพัฒนากิจการเพื่อสังคม วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม  มหาวิทยาลัยรังสิต   โดยเน้น 3 เรื่องสำคัญได้แก่ 

1) สวัสดิการกับความจำเป็นในชีวิตประจำวัน – วันนี้และวันต่อไป  ภาวะความไม่แน่นอนที่ต้องเจอ  อัตราส่วนพึ่งพิงวัยทำงาน จากสถานการณ์คนสูงวัย  ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ปัญหาสุขภาพที่มาจากการ “มี/กิน” ที่ไม่ถูกหลัก ส่งผลให้เกิดโรคไม่ติดต่อ NCD

2) สวัสดิการโดยรัฐ / โดยเอกชน / โดยชุมชน  ดร.สุนทร มีคำถามและข้อเสนอ 2 – 3 เรื่อง การจัดสวัสดิการเบื้องต้นเงินสมทบระหว่างรัฐและจากชุมชน  เพียงพอไหม?  คำตอบ คือ 1)ไม่พอ  2) บางเรื่องไม่ควรดำเนินงานเอง  เช่น เรื่องทุนการศึกษา  การพัฒนาทักษะอาชีพ  เสนอให้ใช้เงินจากแหล่งอื่น  เช่น ทุนการศึกษามี กยศ.  การพัฒนาทักษะอาชีพมีวิสาหกิจชุมชน  พร้อมยกตัวอย่างพื้นที่  ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่  / ต. บ้านดู่  อ.ราศรีไศล จ.ศรีสะเกษ มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มวิสาหกิชุมชน

3) การพึ่งตนเอง-การจัดการโดยชุมชน ต้องดำเนินการ  1. ต้องประสานงานเอกชนในพื้นที่  2. ต้องหาวิสาหกิจในชุมชน  หากเราเติมจากวิสาหกิจชุมชนเข้าไป จะเกิดความสมดุลและจะเป็นความสามารถที่ยั่งยืนที่สุด 

          การเปิดโลกทัศน์ครั้งนี้มีวลีเด็ดสำคัญๆ ที่ชวนให้ผู้เข้าร่วมต้องคิดในการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการ  เช่น    “กองทุนสวัสดิการชุมชนมีการช่วยกันและจ่ายเงินฌาปนกิจ  เรามาช่วยกันก่อนเสียชีวิตดีไหม”  “งานบางอย่างเราต้องร่วมกัน อย่าทำเพียงคนใดคนหนึ่ง”  “กองทุนสวัสดิการคิดเล็กจะเป็นกิจกรรมในครัวเรือน  หากคิดใหญ่เป็นกิจกรรมระดับโลก”

IMG_20190312_104112_resize.jpg

จากนั้นเป็นการให้ความรู้โดยคณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชน นายแก้ว  สังข์ชู,  นายสิน  สื่อสวน และนายมณเฑียร สอดเนื่อง ในหัวข้อต่างๆ ประกอบด้วย 1)ความเป็นมาสาระสำคัญของสวัสดิการชุมชนและโอกาสของภาคประชาชน  2)ยุทธศาสตร์การพัฒนาสวัสดิการชุมชนปี 2562 – 2565  และบทบาทคณะกรรมการจังหวัดในการขัเคลื่อนยุทธศาสตร์ 3)แนวทางการขับเคลื่อนเพื่อบรรลุยุทธศาสร์การพัฒนาสวัสดิการชุมชนปี 2562 – 2565  มีการแบ่งกลุ่มย่อยรายจังหวัด พร้อมนำเสนอสถานการณ์จุดเด่น อุปสรรค และแผนยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัด  ช่วงท้ายตัวแทนจากศูนย์คุณธรรม  นำเสนอแนวทางการพัฒนากองทุนสวัสดิการชุมชนสู่มาตราฐาน แบบประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน  เชิญชวนให้ร่วมกันประเมินกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อยกระดับกองทุนให้มีมาตราฐานด้านคุณธรรมและธรรมาภิบาล มีสถานะเป็นที่ยอมรับของสังคม 

IMG_20190312_120822_resize.jpg

ทั้งนี้คณะทำงานสนับสนุนสวัสดิการชุมชน ร่วมกับสำนักเชื่อมโยงฯและสำนักงานภาคต่างๆ  มีแผนงานการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้แทนองค์กรสวัสดิการชุมชนตำบลในคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนระดับจังหวัดฯ ครบ ทั้ง 5 ภาค ภายในเดือนเมษายน 2562 นี้

 

รายงานโดยสำนักสื่อสารจัดการความรู้และนวัตกรรมชุมชน 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter