playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

53611085 2190225097704504 3599095191463526400 n

วันนี้ (14 มีนาคม 2562) ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดพิธีปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการบ้านพอเพียงชนบท พร้อมกัน 20 ตำบล โดยถือเอาฤกษ์ดีเวลา 9 นาฬิกา 9 นาที ทำพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่ต้องปรับปรุงที่อยู่อาศัยในปี 2562 จำนวน 387 ครัวเรือน ใน 20 ตำบล ซึ่งประกอบด้วย ตำบลปากฉลุย ตำบลคลองไทร ตำบลคลองพา ตำบลคันธุลี ตำบลท่าฉาง ตำบลโมถ่าย ตำบลบางโพธิ์ ตำบลศรีวิชัย ตำบลน้ำรอบ ตำบลเคียนซา ตำบลอรัญคามวารี ตำบลคลองสระ ตำบลป่าร่อน ตำบลท่าขนอน ตำบลควนศรี ตำบลบ้านส้อง ตำบลไทรทอง ตำบลไทรขึง ตำบลสินเจริญ และตำบลสินปุน การซ่อมปรับปรุงบ้านพอเพียงชนบทในครั้งนี้ใช้งบประมาณรวม 5.7 ล้านบาท โดยการสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

ซึ่งในแต่ละตำบลได้มีการกำหนดบ้านหลังแรกที่จะดำเนินการเป็นจุดทำพิธีเปิดการดำเนินโครงการของแต่ละตำบล การดำเนินโครงการในครั้งมีทั้งการปรับปรุงบ้านและการยกเสาเอกเพื่อสร้างบ้านหลังใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ คนในชุมชน คณะทำงานขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ และผู้แทนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม

53735641_2190225537704460_5465106615826907136_n.jpg

สำหรับโครงการบ้านพอเพียง เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย 20 ปี ซึ่งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยการสนับสนุนงบประมาณผ่านกลไกองค์กรชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การสำรวจข้อมูลผู้ด้อยโอกาสในตำบล การจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดลำดับความสำคัญของปัญหา การวางแผนการดำเนินการ รวมทั้งกำหนดรูปแบบกติกาที่จะนำไปสู่ความยั่งยืน การตั้งคณะทำงานฝ่ายต่างๆรับผิดชอบดำเนินการในตำบล ทั้งนี้เพื่อให้ตำบลมีแผน ประสานความร่วมมือ บูรณาการและลุกขึ้นมาจัดการปัญหาในตำบลด้วยความร่วมมือของคนในชุมชนเอง

จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดนำร่องการดำเนินโครงการบ้านพอเพียงชนบทของภาคใต้ ภายใต้ร่วมมือของหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด นับเป็นอีกรูปธรรมหนึ่งของการสานพลังความร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อแก้ปัญหาด้านที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พี่น้องผู้มีรายได้น้อยในสังคมไทย

53838560_2190224821037865_7992512569636028416_n.jpg53607323_2190224864371194_470657999652782080_n.jpg

53716783_2190225364371144_2202367072275529728_n.jpg53664115_2190224957704518_5343604172866453504_n.jpg

53717334_2190224724371208_8257730450886230016_n.jpg53492959_2190226151037732_941801304840208384_n.jpg

 

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter