playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

timeline 20190403 193943

วันที่ 3 เมษายน 2562 ที่ผ่าน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สำนักงานภาคกลางและตะวันตก หารือร่วมกับผู้บริหารและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เพื่อติดตาม แลกเปลี่ยน ร่วมออกแบบการปฏิบัติการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งจัดการตนเองได้ ทั้งนี้ การหารือดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดเวที “การประชุมสัมนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏกับขบวนองค์กรชุมชนภาคกลางตะวันตก และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน โดยใช้ชุมชนเป็นแกนหลัก พื้นที่เป็นตัวตั้ง" เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมไพลิน มหาวิทยาลัยกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ที่ผ่านมา

          ดร. พิทักษ์พงษ์ ป้อมปราการปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้กล่าวต้อนรับขบวนองค์กรชุมชนและ พอช. พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนข้อมูลจากการลงพื้นที่ทำงานในชุมชนต่างๆ และแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่ต้องมีแผนปฏิบัติการลงพื้นที่ชุมชน หลังจากนั้น ผศ.ดร. อิงอิง พัชราศักดิ์อาลัย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยบริการวิชาการและนวัตกรรม ได้แลกเปลี่ยนแนวคิด หลักคิด การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจร่วม โดยใช้บทบาทของหน่วยงานต่างๆ เข้ามาหนุนเสริมแบบมีส่วนร่วมให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

timeline_20190403_193948.jpg

          ทั้งนี้ จากการหารือรองอธิการบดี ได้มีคำสั่งให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานให้สอดคล้องกับงาน เพื่อสร้างกลไกร่วมในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรับผิดชอบให้เป็นกลไกร่วมระดับภาค และร่วมกันร่างบันทึกความร่วมมือขึ้นระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี สมุทรสาคร กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานภาคกลางและตะวันตกขึ้น เพื่อร่วมกันกำหนดวางแผนปฏิบัติการร่วม และออกแบบการทำงานแบบบูรณาการร่วมในภารกิจที่มีความเกี่ยวข้อง หนุนเสริม เติมเต็มกันและกัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการจัดการตนเองสู่ความเข้มแข็งต่อไป

timeline_20190403_193949.jpg

timeline_20190403_193951.jpg

 

 

ทัตพงศ์ แก่นโมก รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter