playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เมื่อวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะทำงานแก้ไขข้อติดขัดที่ดินรัฐ ภาคกลางและตะวันตก ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดเพชรบุรี ภาคีร่วมพัฒนา และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. นำโดยนายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก ร่วมเปิดเวที “การประชุมขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี กรณีพื้นที่ป่าชายเลน บนพื้นที่ภูมินิเวศน์ป่าชายเลน 4 จังหวัด (สมุทรสาคร, สมุทรสงคราม, เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์) ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 ตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี โดยมีภาคีที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ได้แก่ นายยุทธนัย ธาราบัณฑิต ผู้แทนส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนชายฝั่งที่ 3 จังหวัดสมุทรสาคร, นายศิริพงษ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลน สำนักบริหารทรัพยากรป่าชายเลนที่ 4 จังหวัดเพชรบุรี, นายชัชรินทร์ ชัชวงศ์วาลย์ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี, นายอังกูร เหล็กดี สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี, นายประยงค์ ดอกลำไย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประสานงาน เพื่อจัดให้มีโฉนดชุมชน (ปจช.) ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี, แกนนำและผู้เดือดร้อนในพื้นที่ ตำบลปากทะเล ตำบลบางขุนไทร ตำบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ พอช. สำนักงานภาคกลางและตะวันตกรวมผู้เข้าร่วมประมาณ 80 คน

Community01

Community02.jpg

Community03.jpg

นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตก กล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจทิศทางนโยบายการขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัย 20 ปี ของภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการร่วมขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ป่าชายเลน และสร้างกลไกการดำเนินงาน รวมถึงวางจังหวะก้าวและออกแผนปฏิบัติงานร่วมกัน

 “การจัดงานในวันนี้ มีวัตถุประสงค์และความคาดหวังที่อยากเห็น คือ ใช้บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดกลไกความร่วมมือการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ป่าชายเลน ระหว่างหน่วยงาน และภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในส่วนพี่น้องคนจนที่อาศัยอยู่ในชายฝั่ง ขบวนองค์กรชุมชนจะเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่ง การบุกรุกป่าชายเลนต้องไม่มี สิ่งที่ต้องคำนึงต่อไป คือ ประชาชนจะมีส่วนการพัฒนาฟื้นฟูป่าชายเลนได้อย่างไร พี่น้องจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยใช้ประมงชายฝั่งเป็นตัวฟื้นฟูการพัฒนาชายฝั่ง ซึ่งต้องมีการเรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ถึง สมุทรสาคร และเชื่อมภาคใต้ และตะวันออก โดยมีกรมเจ้าท่า สำนักงานป่าชายเลน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นพี่เลี้ยง

ในวันนี้เรามาจัดประชุมในพื้นที่ เพื่อมาดูระบบข้อมูลร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเพชรบุรี สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 จังหวัดเพชรบุรี สำนักบริการจัดหารทรัพยากรป่าชายเลนชายฝั่งที่ 3, 4 องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำแต่ละมุมมองมาดูร่วมกัน ซึ่งรัฐมนตรีแต่ละฝ่ายได้พูดคุยกันว่า เป็นการทำงานร่วม โดยมีพื้นที่เป็นตัวตั้ง ให้มีการแบ่งงานกันทำ โดยไม่สามารถแยกกันทำงานได้ ทั้ง 2 วันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้พบกัน การพูดคุยครั้งนี้น่าจะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน นโยบายเป็นแค่เครื่องมือ แต่สิ่งสำคัญคือ ได้ช่วยเหลือพี่น้อง และทำให้พี่น้องมีคุณค่า” ผู้อำนวยการสำนักงานภาคกลางและตะวันตกกล่าว  

 Community08.jpg

ผลจากการจัดประชุมในครั้งนี้ ทำให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาด้านที่อยู่อาศัย โดยอยู่บนพื้นฐานตามข้อระเบียบของหน่วยงาน แกนนำและผู้เดือดร้อนเกิดความรู้สึกร่วมในการเป็นเจ้าของปัญหา และเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเอง แกนนำและผู้เดือดร้อนในพื้นที่ป่าชายเลนจาก 3 ตำบลที่เข้าร่วม เกิดความเข้าในแนวทางการแก้ไขปัญหา และร่วมวางแผนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของตนเอง ซึ่งเบื้องต้นได้ร่วมวางแผนสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนในทุกมิติ


เรียบเรียง : ปภาพินท์ คำอุดม และพรรณิดา พันธ์พืช

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter