playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

25620507 1 3

 

          เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก พร้อมด้วยนางสาววรรณา สีหาทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก และเจ้าหน้าที่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมหารือแนวทางการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง กับขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และ พอช. โดยมี ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีฯ และ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ แอร่มหล้า รองอธิการบดีฯ เป็นตัวแทน มรภ.หมู่บ้านจอมบึงเข้าร่วมหารือในครั้งนี้

          ในการนี้ ได้มีการแนะนำบทบาทภารกิจการทำงานของทั้งสองหน่วย รวมถึงการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเข้มแข็งในแต่ละประเด็นงานของขบวนจังหวัดราชบุรี และแนวทางการสร้างความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและตะวันตกทั้ง 8 แห่ง กับสำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช.  พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบทบาทและผลการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 ที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งมุ่งพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงจึงได้มีการจัดทำโครงการย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ “ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น” ซึ่งมีเป้าหมายที่จะพัฒนาท้องถิ่นในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ อาทิ การยกระดับพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน การยกระดับรายได้ของครัวเรือนผู้ยากจน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เป็นต้น

          ในเบื้องต้นทั้งสามฝ่ายเห็นพ้องตรงกันที่จะบูรณาการ ประสานงานและร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยใช้พื้นที่ตำบลที่มีการขับเคลื่อนงานของ พอช. เป็นตัวตั้งและเป็นแกนหลักในการสร้างความร่วมมือกันในครั้งนี้ โดยจะมีการนัดประชุมอีกครั้งในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เพื่อวางแนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน พร้อมทั้งหารือสาระสำคัญของบันทึกความร่วมมือต่อไป

เรียบเรียงโดย กิตติพงษ์ สวนสมศรี

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter