playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

20190508 2 2

 

          เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาววรรณา สีหาทัพ ผู้ช่วยผู้อำนวยภาคกลางและตะวันตก พร้อมด้วยนางสาวหทัยวรรณ เรืองยศ หัวหน้าปฏิบัติการชุมชน นายวัชระ ศรีช่วง จนท.ปฏิบัติการชุมชนอาวุโส และนางสาวปภาพินท์ คำอุดม เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดลพบุรี สระบุรี และสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรีกับขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด และ พอช. โดยมี ผศ.ดร ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์ รองอธิการบดีฯ ฝ่ายวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น เป็นผู้แทน มรภ.เทพสตรี เข้าร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

          ในการหารือดังกล่าว นางสาววรรณา สีหาทัพ ได้แนะนำบทบาทภารกิจของหน่วยรวมถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานความร่วมมือร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคกลางและตะวันตก ทั้ง 8 แห่ง กับสำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช.  พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนบทบาทและผลการดำเนินงานในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของแต่ละหน่วยงาน

         ในเบื้องต้นทั้งสามฝ่ายได้วิพากษ์ข้อมูลการทำงานและเห็นถึงทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาศักยภาพแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งจะบูรณาการ ประสานงานและร่วมมือกันในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น โดยอาศัยข้อมูลความเดือดร้อนจากการลงพื้นที่สำรวจในเขต 3 จังหวัด ซึ่งใช้พื้นที่ตำบลที่มีการขับเคลื่อนงานของพอช. เป็นตัวตั้งและเป็นแกนหลักในการทำความร่วมมือกัน ทั้งนี้ ได้เห็นตรงกันในการใช้ประเด็นเรื่องที่อยู่อาศัยเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน เช่น การส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้านด้านช่างชุมชน การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เดือดร้อน หรือผู้มีความรู้ด้านอื่นๆ ในตำบลเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะทุกมิติของขบวนองค์กรชุมชนต่อไป โดยจะมีการนัดประชุมอีกครั้งเร็วๆ นี้ เพื่อวางแนวทางความร่วมมือภายใต้โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในระยะต่อไป

เรียบเรียงโดย ปภาพินท์ คำอุดม  

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter