playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

25620509 3 2

          วันนี้ (9 พฤษภาคม) เวลา 13.30 น. ผู้บริหารระดับสูง จากรัฐสภาและกระทรวงคมนาคม การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาเมืองและงานสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของรัฐ สาธารณรัฐเคนยา (MINISTRY OF TRANSPORT, INFRASTRUCTURE, HOUSING URBAN DEVELOPMENT AND PUBLIC WORKS) ล่องเรือร่วมกับผู้บริหารของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน หรือ พอช. เพื่อศึกษาดูงานการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง หรือ “บ้านประชารัฐริมคลอง”

          นายธนัช นฤพรพงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบันฯ และเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูงแห่งสาธารณรัฐเคนยา ในการศึกษาดูงาน ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ตามนโยบายของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยเฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเสมอภาค ความเป็นธรรม การเข้าถึงโอกาสของผู้มีรายได้น้อย ซึ่งมุ่งเน้นให้คนไทยทุกคนเข้าถึงสิทธิในที่อยู่อาศัย มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายและครอบคลุมในทุกมิติ

25620509 3 4

          Mr.Patrick Bucha หัวหน้าคณะผู้แทนคณะศึกษาดูงานโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนเมือง สาธารณรัฐเคนยา (Kenya Informal Settlements Improvement Project) กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเดินมาศึกษาดูงานครั้งนี้ว่า ประเทศไทยถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อย โดยเฉพาะนโยบายของรัฐบาลไทยที่ได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยจนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการพัฒนาที่อย่อาศัยริมคลองลาดพร้าว คณะศึกษาดูงานจึงต้องการมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เพื่อนำไปปรับใช้ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยคนจนเมือง จำนวน 14 เมืองในประเทศเคนยา

          นายธนัช กล่าวว่า พอช.เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ทำงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยสอดคล้องกับแผนงานยุทธศาสตร์ 20 ปี โดยเฉพาะการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว และครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดี ที่ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐเคนยา เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ซึ่งในวันนี้ได้นำคณะจากเคนยาร่วมล่องเรือชมการพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว โดยลงเรือจากชุมชนชายคลองบางบัว เขตหลักสี่ ไปยังถึงชุมชนหลังวค. จันทรเกษม เขตจตุจักร ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร มีชุมชนที่เข้าร่วมพัฒนาที่อยู่อาศัยแล้ว 15 ชุมชน ทั้งที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง และสร้างแล้วเสร็จทั้งชุมชน

25620509 3 7

         ในส่วนของการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าว ซึ่งเป็นต้นแบบและถือเป็นโมเดลที่หลากหลายของการศึกษาดูงานวันนี้ เริ่มการพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2559 พร้อมกับการก่อสร้างเขื่อน ของ กทม. ภาพรวมการสร้างบ้านคลองลาดพร้าว จนถึงปัจจุบัน มีบ้านสร้างแล้วเสร็จ จำนวน 2,083 ครัวเรือน อยู่ระหว่างการก่อสร้าง จำนวน 747 ครัวเรือน และพร้อมก่อสร้างบ้านอีกจำนวน 306 ครัวเรือน รวมความคืบหน้าโครงการทั้งสิ้น 3,136 ครัวเรือน คิดเป็น 45 % ของเป้าหมายทั้งหมด 7,069 ครัวเรือน โดยส่วนที่เหลือจะดำเนินการด้านที่อยู่อาศัยแล้วเสร้จตามครบทั้งโครงการตามแผนภายในระยะเวลา 2 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่สอดคล้องกับการสร้างเขื่อนของ กทม. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประสบการณ์อันดีระหว่างหน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคงริมคลองจะเป็นต้นแบบที่ดีให้กับผู้แทนต่างประเทศได้นำไปปรับใช้ในโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับชุมชนผู้มีราชได้น้อย จำนวน 14 เมืองในประเทศเคนยา นายธนัช กล่าวตอนท้าย

 

25620509 3 1

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter