playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

25620510 3

          คณะทำงานพัฒนาศักยภาพผู้นำ ภาคกลางและตะวันตก ร่วมด้วยสำนักงานภาคกลางและตะวันตก สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)  จัดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนองค์กรชุมชน “กลไกทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาจังหวัดเข้มแข็งจัดการตนเอง” กลุ่มจังหวัดนครชัยธานี  ระหว่างวันที่ 7 - 9 พฤษภาคม 2562 ณ 111 รีสอร์ท อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มีผู้นำในระดับจังหวัดของกลุ่มจังหวัดนครชัยธานีที่เข้าร่วมประมาณ 35 คน

 

25620510 225620510 5

 

          การจัดเวทีการพัฒนาศักยภาพผู้นำขบวนองค์กรชุมชนในครั้งนี้ เป็นการจัดเวทีครั้งที่ 2 สืบเนื่องจากกลุ่มจังหวัดสามบุรี โดยเป้าหมายของการจัดการอมรมในครั้งนี้ คือ เสริมสร้างความเป็นผู้นำขบวนองค์กรชุมชนในแต่ละจังหวัด ทบทวนบทบาท แนวคิดของผู้นำขบวนองค์กรชุมชน วางเป้าหมาย/ทิศทางการขับเคลื่อนงานทั้งในระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด เพื่อนำไปสู่จังหวัดจัดการตนเอง รวมถึงสร้างผู้นำรุ่นใหม่ สร้างความสัมพันธ์และเสริมพลังใจระหว่างกันในระดับผู้นำขบวนองค์กรชุมชนกลุ่มจังหวัดนครชัยธานี โดยใช้กิจกรรมหรือเกมเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างทักษะแก่เข้าผู้เข้ารับการอบรมเรื่องของการสื่อสาร การเชื่อมโยงขบวนฯ การคิดวิเคราะห์ (SWOT) จนนำไปสู่การออกแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพขบวนฯ ในระดับจังหวัด

          ตัวอย่างกิจกรรมหรือเกมในเวทีครั้งนี้ ได้แก่ เกม "CP All (Communities For All : ปกป้องชุมชนท้องถิ่น)" เกม "ปิดตา" เกม "โอ่ง อ่าง ต้องเอื้อนเอ่ย"  เกม "นับไม่ลำดับ จัดการตนเอง"  "SWOT ขบวนจังหวัด" เป็นต้น ทั้งนี้ แต่ละกิจกรรม หรือเกมต่างๆ จะให้ผู้เข้าร่วมสะท้อนสิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม และทบทวนตนเอง รวมถึงระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด และร่วมถอดบทเรียนจากกิจกรรม หรือ เกม ร่วมกัน

 

25620510 1

 

          ในท้ายกิจกรรม นายปฏิภาณ จุมผา ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตก ได้กล่าวให้กำลังใจแก่ผู้นำขบวนองค์กรชุมชนว่า "ถึงวันนี้ จะท้อถอยในเรื่องไม่เห็นความเปลี่ยนแปลง ขอให้แกนนำอย่าได้ท้อถอย และขอให้กลับไปเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม ในการกลับไปเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่ๆ 2 เรื่อง คือ 1. ทำให้คนในพื้นที่ได้ตื่นทางวิธีคิดและปฏิบัติ ในการเป็นหลัก เป็นเจ้าของในการพัฒนา และสามารถจัดการปัญหาได้ด้วยตนเอง โดยใช้งานที่ทำร่วมกับหน่วยงาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนงาน  ทั้งนี้ การเคลื่อนงานโดยทุกภาคส่วนต้องเป็นพลังร่วมในการขับเคลื่อน จะเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม 2. ขบวนองค์กรชุมชนต้องเข้าสู่โครงสร้างการพัฒนา เพื่อเข้าถึงโครงสร้างอำนาจรัฐ โดยมีแผนการปฏิบัติงาน (ระยะสั้น กลาง ยาว) และติดตามการปฏิบัติงาน และผลักดันให้บรรจุในแผนของหน่วยงานภาครัฐ  ทั้งนี้ ขอขอบคุณ ทีมวิทยากร คณะทำงาน และทีมงานที่ยอดเยี่ยมของแต่ละจังหวัดที่เข้ามาเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา ขอให้เชื่อมั่นในการเป็นเพื่อนร่วมทางกันต่อไป" ผู้อำนวยการภาคกลางและตะวันตกกล่าว

เขียนโดย : กมลรัตน์ สุตตสันต์ และ พรรณิดา พันธ์พืช

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter