playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นางสาววรรณา สีหาทัพ ผช.ผอ. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก และนายกิตติพงษ์ สวนสมศรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. พร้อมด้วยผู้แทนขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เข้าหารือร่วมกับ ผศ.ดร.ชัชวาลย์ แอร่มหล้า รองอธิการฯ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดี และ ดร.ทัศนีย์ นาคเสนีย์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี

25620511 01

ในการหารือร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ 2 ภายหลังจากการประชุมหารือความร่วมมือเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยรอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการขับเคลื่อนงานของขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีโดยมีการลงรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายของแต่ละโครงการทั้งเชิงประเด็นงานและเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งหารือกรอบโครงการ แผนปฏิบัติการ งบประมาณในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน

ทั้งนี้ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ชื่นชมในหลักคิดและการทำงานของขบวนองค์กรชุมชนและสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ที่ช่วยเหลือและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้มีรายได้น้อย โดยเบื้องต้นในส่วนของความร่วมมือและการขับเคลื่อนงานจะแบ่งเป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะสั้น (ปีงบประมาณ 2562) ระยะกลาง (ปีงบประมาณ2563 - 2565) และระยะยาว (ปีงบประมาณ 2565 เป็นต้นไป) โดยกรอบการทำงานในปี 2562 จะเน้นไปที่การยกระดับสร้างรายได้ใหกับผู้มีรายได้น้อยเป็นหลักทั้งในเรื่องการพัฒนาอาชีพ และการสร้างรายได้ลดรายจ่าย โดยใช้ฐานครัวเรือนเป็นตัวชี้วัดในการทำงาน และจะมีกระบวนการในการหากลุ่มเป้าหมายโดยใช้พื้นที่ตำบลเป็นตัวตั้ง พัฒนาตามความต้องการของชุมชน โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีฯ จะเข้าร่วมประชุมสภาองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี เพื่อทำความเข้าใจและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายที่จะขับเคลื่อนในปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 ตำบล ตามความสมัครใจ ซึ่งเมื่อได้ตำบลเป้าหมายแล้ว จะมีการนำเสนอภาพการขับเคลื่อนงานในระดับตำบลทั้ง 5 ตำบล และหารือร่วมกัน 4 ฝ่ายอีกครั้งระหว่าง มรภ.หมู่บ้านจอมบึง สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ขบวนองค์กรจังหวัดราชบุรี และพื้นที่ตำบลเป้าหมายปี 2562 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 และจัดทำปฏิทินการขับเคลื่อนงานปีงบประมาณ 2562 พร้อมทั้งรายละเอียดกิจกรรม กรอบงบประมาณ และจัดเวทีทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) ต่อไป

25620511 02

          ขณะเดียวกัน เมื่อ 9 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา นางสาวจิราภรณ์ ช้างทอง หัวหน้างานปฏิบัติการชุมชน และนาวสาวเรวดี อุลิต หัวหน้างานวิชาการ สำนักงานภาคกลางและตะวันตก พอช. พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ แก้วจิตคงทอง และนายเกษม ศรีพุก ผู้แทนขบวนจังหวัด หารือร่วมกับ ผศ.ศิริรัตน์ เช็งเส็ง ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี เกี่ยวกับการยกร่างบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ระหว่างขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีกับภาคีความร่วมมือในจังหวัดกาญจนบุรี ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

25620511 03

 

หลักการสำคัญในการดำเนินโครงการตามบันทึกความร่วมมือนี้ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น ในแนวทางที่ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งและองค์กรชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับภาคีหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ขององค์กรชุมชน ในเรื่องการพัฒนาศักยภาพของคน ระบบ และกลไก ขององค์กรชุมชน ให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถในด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี การจัดระบบข้อมูล องค์ความรู้ งานวิจัยเพื่อพัฒนา และการสื่อสารงานพัฒนาขององค์กรชุมชนในด้านต่างๆ รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม อันทำให้บรรลุเป้าหมายของโครงการตามบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่าย ด้วยความรับผิดชอบและเกื้อกูลซึ่งกันและกัน โดยกำหนดเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562 และสิ้นสุดโครงการเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567 รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 5 ปี และจะมีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งเริ่มสตาร์ทกิจกรรมแรกในวันเดียวกันนี้ (4 – 5 มิถุนายน) ด้วยการอบรมพัฒนาศักยภาพองค์กรชุมชนด้านการบริหารจัดการที่ดีแก่ขบวนองค์กรชุมชนในจังหวัดกาญจนบุรี 10 องค์กร โดยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี   

กิตติพงษ์  สวนสมศรี / เรวดี อุลิต รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter