playlists faocebook CODINew icon_tw Intranet mail
ภาษาไทย english หน้าหลัก

เมื่อเร็วๆนี้ ขบวนจังหวัดราชบุรีจัดเวทีพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนตำบล สู่การจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี มีผู้แทนสภาองค์กรชุมชนตำบลเข้าร่วมพัฒนาศักยภาพจำนวน 33 ตำบล รวมถึงภาคีความร่วมมือ อาทิ พ.จ.อ.วีระเดช นิลวัฒน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี เข้าร่วม

timeline 25620513 211820

ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการจัดกระบวนการนี้ขึ้น เพื่อปลุกพลังสร้างจิตสำนึกตามเจตนารมณ์อุดมการณ์การพัฒนาชุมชน โดยใช้สภาองค์กรชุมชนเป็นเครื่องมือสำคัญ  

นายสาโรจน์ มูลพวก ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี ได้เล่าถึงที่มาที่ไปของกระบวนการพัฒนาศักยภาพในครั้งนี้ โดยเป็นการเช็คสถานการณ์ของสภาองค์กรชุมชน กลไก แนวทาง และรูปธรรมการขับเคลื่อนที่ผ่านมา รวมถึงเป้าหมายการนำไปสู่ชุมชนเข้มแข็งและจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน

timeline_25620513_211822.jpg

นายธนภณ เมืองเฉลิม ผู้จัดการสำนักเลขานุการสภาองค์กรชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ได้ตอกย้ำถึงเจตนารมณ์ของสภาองค์กรชุมชนที่จะเป็นเครื่องมือของขบวนองค์กรชุมชนในการกำหนดอนาคตของตัวเอง เป็นกฎหมายของภาคประชาชนอย่างแท้จริง และเป็นเครื่องมือของขบวนฯ ในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งยังสรุปสถานการณ์ของสภาองค์กรชุมชน การปรับปรุงแก้ไข พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2551 และแนวทางการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนให้เป็นเครื่องมือของประชาชนในการขับเคลื่อนงานพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง

timeline_25620513_211830.jpg

ดร.อาคม เจริญสุข รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวัดราชบุรี กล่าวว่าถึงแนวทางการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 10 และภายใต้ความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่การจัดการตนเอง โดยเป็นการพัฒนาผู้ยากไร้ในตำบลให้มีการยกระดับเรื่องรายได้ที่เพิ่มขึ้น โดยให้ค้นหาผู้ยากไร้ในตำบลของตนเองที่อยากยกระดับตัวเอง และยื่นความประสงค์เข้าร่วมมาที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรี และนัดหมายหารือกันอีกครั้งในวันที่ 30 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อจัดทำโครงการและกิจกรรม

timeline_25620513_211830.jpg

          นอกจากนี้ในเวทีดังกล่าวยังได้มีการถอดบทเรียนจากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้น ปัญหา อุปสรรค ข้อติดขัดในการขับเคลื่อนงานสภาองค์กรชุมชนตำบลที่ผ่านมาของจังหวัดราชบุรี เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนของจังหวัดราชบุรีต่อไป โดยการจัดเวทีในครั้งนี้เป็นเวทีแรกของกระบวนการพัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนตำบล สู่การจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีเวทีการพัฒนาศักยภาพตามหลักสูตรที่ขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดราชบุรีออกแบบไว้ทั้งหมด 4 ครั้งในปีงบประมาณ 2562 โดยในเวทีครั้งหน้าจะเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่องานตามภารกิจของสภาองค์กรชุมชนตำบลตามมาตรา 19 และมาตรา 21 พรบ.สภาองค์กรชุมชน พ.ศ. 2562 ต่อไป

 กิตติพงษ์ สวนสมศรี  รายงาน

แบ่งปัน
Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to Twitter